Situaţii financiare anuale şi raportări contabile anuale

27 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 444

Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (M. Of. nr. 66/21 ianuarie 2021)

Intrare în vigoare: 21 ianuarie 2021

I. Aspecte privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale (2020)

1. Prevederile OMF nr. 58/2021 se aplică:

– entităților care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conform OMFP nr. 1.802/2014 (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

– entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
conform OMFP nr. 2.844/2016 – Sistemul simplificat de contabilitate – IFRS (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

Inteligența artificială în materie penală

– societăților comerciale ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 pe o piață reglementată care aplică IFRS;

– entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

– sediilor permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale.

– persoanelor juridice aflate în lichidare – depun raportări contabile în 90 zile de la încheierea fiecărui an calendaristic;

– subunităților deschise în România de societăți rezidente în state ce aparțin Spațiului Economic European – depun raportări contabile;

– entităților autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv ASF;

– persoanelor juridice fără scop patrimonial.

2. Entitățile care, la data de 31 decembrie 2020, depășesc limitele a două din cele trei criterii de mărime prevăzute de OMFP nr. 1802/2014 (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:

– bilanț (10);
– cont profit și pierdere (20);
– date informative (30);
– situația activelor imobilizate (40);
– situația modificărilor capitalului propriu;
– situația fluxurilor de trezorerie;
– note explicative.

3. Entitățile care nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 1.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei, număr mediu de salariați: 10) vor depune situații financiare compuse din:
– bilanț prescurtat (10)
– cont prescurtat de profit și pierdere (20)
– date informative (30)
– situația activelor imobilizate (40)

4. Entitățile care nu se încadrează în categoria microentităților și nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:
– bilanț prescurtat (10)
– cont prescurtat de profit și pierdere (20)
– date informative (30)
– situația activelor imobilizate (40)
– note explicative
opțional: situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

5. Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care sunt supuse auditului statutar. De asemenea, se supun auditului și entitățile care, la data de 31 decembrie 2020, depășesc limitele a cel puțin două dintre criteriile de mările: total active: 16.000.000 lei, cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50. Se aplică obligația de auditare când aceste entități depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. În caz contrar, aceste entități sunt scutite de la obligația de auditare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

6. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la finalul exercițiului financiar, nu depun situații financiare anuale, dar au obligația de a depune la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere (declarație de inactivitate) care să cuprindă anumite informații (ex. denumire, adresă și telefon, CUI, număr de înregistrare la Registrul comerțului, capital social).

Declarația de inactivitate se va depune la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. Declarațiile de inactivitate se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF. Prevederile privind declarațiile de inactivitate se aplică și subunităților fără personalitate juridică care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

7. Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația de a înștiința în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar ales.

Înștiințarea se va depune cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate. Înștiințările se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF.

8. Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2021 inclusiv);
120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2021 inclusiv).
90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2021).

9. Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau

b) numai în format electronic utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Conform art. 29 și art. 30 din Legea nr. 82/1991, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea acestor situații și prin care se confirmă că:
a) politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementările contabile aplicabile,
b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată,
c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În cazul entităților active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul anual asupra plăților către guvern.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml și un fișier .zip.

Fișierul cu extensia .zip va conține prima pagină din situațiile financiare anuale semnată potrivit legii și documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele .zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2020, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

10. Acest ordin se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020. La data publicării în Monitorul Oficial (21 ianuarie 2021) se abrogă OMFP nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

II. Reglementari contabile. OMFP nr. 58/2021 modifică și:

2.1. OMFP nr. 1.802/2014 referitor la următoarele aspecte:
– se elimină din planul de conturi general (pct. 594) conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.
– se modifică preambulul contului 106 „Rezerve” – în creditul contului 106 se înregistrează profitul realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129).

2.2. OMFP 2.844/2016 cu referire la:
– se elimină contul 406 „Datorii din operațiuni de leasing financiar (P)”;
– se elimină din planul de conturi (pct. 196) conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.

2.3. OMFP nr. 3.103/2017 – Reglementări contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial:
– se elimină din planul de conturi general (pct. 344) conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.

Situații financiare anuale și raportări contabile anuale was last modified: ianuarie 27th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter