Sentinţă nelegală rezultată din interpretarea şi aplicarea eronată a dispoziţiilor legale prin raportare la situaţia de fapt greşit reţinută în conformitate la temeiul de drept. Recurs respins ca nefondat

26 mai 2022
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
256 views
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 496

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. în contradictoriu cu pârât Ministerul Educației Naționale – Directia Generală Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a solicitat anularea anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. x/22.12.2015 prin care a fost stabilită o creanță în sarcina sa de 209435,18 RON, a deciziei OIPOSDRU nr. 671/16.03.2016 și suspendarea executării procesului-verbal contestat până la soluționarea definitivă a cauzei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 4747 din 30 septembrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

S-a apreciat că sentința este nelegală fiind rezultatul interpretării și aplicării eronate a dispozițiilor legale prin raportare la situația de fapt greșit reținută în conformitate la temeiul de drept indicat de art. 488 alin. (1) pct. 8 cu referire la criticile aduse procesului verbal de constatare pct. d), e), f) și g).

Alte critici regăsite la f.2-3 recurs relevă dooar aspecte generice, raportate în exclusivitate la actele atacate și necum la sentință.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Astfel referitor la pct. d) din cuprinsul Procesului-verbal, ca suma de 3.123,61 RON aferenta serviciile de creare pagina web nu poate fi considerata eligibilă, în opinia organului de control, întrucât (i) nu s-ar fi respectat prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010 si (ii) serviciile de creare pagina web nu erau necesare si nici funcționale la momentul efectuării controlului.

In ceea ce privește incidența prevederilor Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010 privind efectuarea achizițiilor publice, conform art. 2 din Instrucțiuni, achizițiile de produse, servicii sau lucrări sunt supuse procedurilor descrise doar in măsura in care depășesc pragurile valorice menționate in tabelul nr. 1 din actul normativ. Or. urmează sa observați ca valoarea de 3.123 RON nu se incadreaza in niciuna dintre aceste valori, astfel incat sa fie necesar aplicarea acestor dispozițiilor legale incidente.

Din moment ce nu exista vreo obligație in sensul respectării procedurii prevăzute in Instrucțiuni, nu se poate retine contractarea serviciilor cu încălcarea vreunei dispoziții. Prin urmare, instanța de control judiciar trebuie sa procedeze la neluarea in seama a argumentului organului de control relativ la nerespectarea Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010.

In ceea ce privește necesitatea realizării unui site web de prezentare, urmează sa observați ca atât in contractul de finanțare cat si in contractul de parteneriat se menționează obligația partenerului B. de promovare si diseminare a rezultatului proiectului. In atare condiții este evident ca realizarea unei pagini web a fost necesara pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații contractuale, fiind circumscrisa activității de promovare.

Referitor la nefunctionarea paginii web www.x.com/romania la momentul efectuării controlului, urmează sa observați ca in conformitate cu prevederile contractuale, implementarea proiectului urma sa se realizeze in termen de 36 de luni, perioada in care partenerul urma sa asigure promovarea prin intermediul paginii web. După împlinirea termenului de 36 luni, nu mai exista obligația menținerii surselor de promovare. Având in vedere ca la momentul efectuării activităților de control, proiectul încetase nu se mai poate retine o culpa partenerului in nefunctionarea paginii de internet www.x.com/romania.

Aspectele invocate nu sunt însă în măsură să contrazică fondul celor reținute, în care din însctrisurile prezentate nu rezultă necesitatea realizării site-ului în mod realist.

Mai mult facturile fiscale nr. x-C/31.0S.2011 (2.570,00 euro) și nr. H049-C/30.09.2011 (164,85 euro) nu sunt însoțite de Procese-verbal de recepție a serviciilor prestate din care să reiasă realitatea operațiunilor solicitate Ia plată și legătura acestora cu implementarea activităților proiectului.

Referitor la pct. e) din procesul-verbal vizând cheltuielile de contabilitate ale partenerilor B., apreciate ca neeligibile față de încălcarea principiului managementuluieficienți, se afirmă că in mod eronat instanța a reținut ca:

„nu s-a contestat faptul ca partenerul avea obligația de a tine o evidenta contabila analitica a proiectului ci faptul ca prin facturile indicate au fost prevăzute plați pentru servicii care au făcut obiectul unor cereri de rambursare anterioare”.

Or, o astfel de motivare nu se regăsește in cuprinsul Procesului-verbal de constatare, care prevede cele 4 facturi emise de B. către societatea care asigura servicii de contabilitate, iar la final menționează considerarea cheltuielilor ca fiind neeligibile intrucat „sarcinile realizate si raportate de către Evident Info S.R.L. (n.n. societatea care presta servicii de contabilitate) […] se suprapun si/sau dublează sarcini/atribuții ale echipei de implementare (ex. Responsabil financiar) […]”.

Deci motivul considerării cheltuielilor ca fiind necligibilc nu privește faptul ca sumele ar mai fi fost decontate către partenerul contractual, astfel cum a reținut instanța de fond, ci pretinsa incalcare a managementului eficient.

Prin raportare la aceasta critică cuprinsă în Procesul-verbal de constatare, va rugam sa aveți in vedere ca in conformitate cu prevederile contractuale, partenerul avea obligația de a tine o evidenta contabila analitica a proiectului cu evidențierea in clar a tuturor operațiunilor si cheltuielilor angajate de acesta. Având in vedere dezvoltarea proiectelor derulate de partenerul B. acesta a apreciat ca se impune suplimentarea serviciilor cu plata corespunzătoare a unor sume de bani.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

In acest sens, au fost încheiate acte adiționale si au fost depuse in susținere facturi fiscale si rapoarte de activitate care reflecta pe deplin activitățile si serviciile prestate.

De asemenea, prin raportul de audit întocmit de Arexim Audit s-a reținut ca toate procedurile de achiziționare a serviciilor s-au realizat in conformitate cu dispozițiile legale.

Afirmațiile nu se susțin raportarea la o culpă a partenerilor fiind soluționată printr-o dispoziție neatacată de altfel.

De altfel în concret nu se explicitează faptul că sarcinile realizate de către S.C. EVIDENT INFO S.R.L. se suprapun și/sau dublează sarcini/atribuții ale echipei de implementare (ex. responsabil financiar), ale auditorului contractat pe proiect (S.C. Arexim Auăit S.R.L) și chiar propriile servicii de contabilitate derulate anterior.

Referitor la pct. f) din Procesul-verbal privind cheltuielile aferente serviciilor de întreținere a echipamentelor utilizare, se retine ca facturile fiscale nu sunt insotite de documente justificative in temeiul cărora sa se aprecieze eligibilitatea acestora.

Se afirmă cu cererea de rambursare nr. x s-au depus din partea partenerului B. toate documentele necesare de natura a justifica sumele solicitate. Singurele dovezi aferente prestării serviciilor solicitate pot fi reprezentate de facturile fiscale si procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate, documente ce se regăsesc atașate si la cererea de rambursare.

De asemenea, prin raportul de audit intocmit de Arexim Audit s-a reținut ca toate procedurile de achiziționare a serviciilor s-au realizat in conformitate cu dispozițiile legale.

Aceste afirmații nu reprezintă însă o adevărată justificare, care ar fi trebuit să fie fundamentată pe documente.

Similar cu referire la raportul de audit, acesta are valoarea unei probe care să înlăture argumentat cele reținute, aspecte ce însă nu se regăsesc în cuprinsul acestuia.

Referitor la pct. g) din procesul-verbal privind cheltuieli aferente serviciilor de medicina muncii, trimiterea este exclusiv la faptul că prin raportul de audit al Arexim Audit s-a reținut că toate procedurile de achiziționare s-a realizat în conformitate cu dispozițiile legale.

Cu o astfel de susținere, s-ar putea crede că existența unui audit ar opri orice alte verificări ce le pot face autoritățile.

Astfel și instanța de fond a subliniat faptul că acele cheltuieli considerate neeligibile au vizat servicii de medicina muncii pentru două persoane care nu au figurat în echipa de implementare a proiectului.

Din nou nici reclamanta și nici chemata în garanție nu au combătut în concret aceste rețineri și nici nu au depus probe din care să reiasă contrariul.

Referitor la faptul că nu a fost în culpă pentru respectivele nereguli care au afectat eligibilitatea unor cheltuieli instanța constată că potrivit art. 1 alin. (4) din contractul de finanțare reclamanta a acceptat finanțarea nerambursabilă și s-a angajat să implementeze proiectul pe propria răspundere.

De altfel la art. 9 lit. A) alin. (2) din același contract se prevede că „beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AMPOSDRU pentru implementarea proiectului atât pentru acțiunile sau inacțiunile sale, cât și ale partenerului/partenerilor”.

Așa fiind faptul că neregulile s-ar datora partenerului B. nu are nicio relevanță în privința legalității și temeiniciei actelor atacate.

Astfel, în raport de motivele invocate hotărârea instanței de fond apare ca temeinică și legală.

Temeiul de drept al soluției adoptate în recurs

Cum motivele invocate nu se încadrează în prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. Înalta Curte în temeiul dispozițiilor art. 496 C. proc. civ. va respinge recursul ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Sentință nelegală rezultată din interpretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor legale prin raportare la situația de fapt greșit reținută în conformitate la temeiul de drept. Recurs respins ca nefondat was last modified: mai 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter