Regulamentul Senatului (republicat) – prezentare generală

23 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 43

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Regulamentul din 24 octombrie 2005 al Senatului

 

(M. Of. nr. 417 din 21 aprilie 2021)

Regulamentul Senatului a fost republicat, în temeiul art. II din Hotărârea Senatului nr. 12/2021 pentru modificarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

În M. Of. nr. 417 din 21 aprilie 2021 a fost republicat Regulamentul din 24 octombrie 2005 al Senatului.

În continuare, vom prezenta conținutul general al acestui act normativ, alături de o parte dintre dispozițiile relevante.

 

Astfel, structura Regulamentului este următoarea:

CAPITOLUL I: Organizarea Senatului

SECȚIUNEA 1: Constituirea Senatului

SECȚIUNEA 2: Grupurile parlamentare

SECȚIUNEA 3: Biroul permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare

SECȚIUNEA 4: Comisiile Senatului

SUBSECȚIUNEA 1: Dispoziții comune

SUBSECȚIUNEA 2: Comisiile permanente

SUBSECȚIUNEA 3: Comisii speciale

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

SUBSECȚIUNEA 4: Comisii de anchetă

CAPITOLUL II: Desfășurarea lucrărilor Senatului

SECȚIUNEA 1: Sesiunile și actele Senatului

SECȚIUNEA 2: Ordinea de zi și programul de activitate

SECȚIUNEA 3: Procedura legislativă

SECȚIUNEA 4: Procedura de urgență

SECȚIUNEA 5: Termene procedurale

SECȚIUNEA 6: Desfășurarea ședințelor Senatului

SECȚIUNEA 7: Procedura de vot

SECȚIUNEA 8: Procedura pentru respingerea, reexaminarea și promulgarea legii

SECȚIUNEA 9: Procedura aplicabilă inițiativelor de revizuire a Constituției României

SECȚIUNEA 10: Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului

CAPITOLUL III: Moțiuni, întrebări, interpelări, informări, petiții

SECȚIUNEA 1: Moțiuni simple

SECȚIUNEA 2: Întrebări

SECȚIUNEA 3: Interpelări

SECȚIUNEA 4: Ora Guvernului

SECȚIUNEA 5: Ora prim-ministrului

SECȚIUNEA 6: Informarea Senatului și a senatorilor

SECȚIUNEA 7: Petiții

SECȚIUNEA 8: Declarații politice

CAPITOLUL IV: Statutul senatorului

SECȚIUNEA 1: Imunitatea parlamentară

SECȚIUNEA 2: Conflictul de interese, constatarea incompatibilităților și alte interdicții

SECȚIUNEA 3: Exercitarea mandatului de senator

SECȚIUNEA 4: Concedii, absențe, demisii

SECȚIUNEA 5: Deontologia parlamentară; abateri și sancțiuni

CAPITOLUL V: Serviciile Senatului

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

 

Potrivit art. 4: „(1) Senatul legal constituit alege Biroul permanent.

(2) Până la alegerea Biroului permanent, lucrările plenului Senatului sunt conduse de cel mai în vârstă senator, în calitate de președinte decan de vârstă, asistat de cei mai tineri 4 senatori, în calitate de secretari asistenți. În situația în care 2 sau mai mulți senatori au aceeași dată de naștere, desemnarea se face în ordinea alfabetică a numelui.

(3) Imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către președintele decan de vârstă ori de către unul sau mai mulți secretari asistenți, indiferent de motiv, se constată prin votul majorității senatorilor și atrage, de drept, înlocuirea acestora cu următorii senatori, potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2).

(4) Refuzul exercitării atribuțiilor de către președintele decan de vârstă ori de către unul sau mai mulți secretari asistenți, indiferent de motiv, se comunică personal în plenul Senatului și atrage, de drept, înlocuirea sa, potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. (2).

(5) Până la alegerea Biroului permanent pot avea loc numai dezbateri cu privire la validarea mandatelor de senator, a procedurilor necesare depunerii jurământului sau legate de constituirea noului Senat.

 

Art. 5 precizează următoarele aspecte: „(1) Pentru validarea mandatelor, Senatul alege, în prima sa ședință, o comisie compusă din 15 senatori.

(2) Numărul senatorilor care sunt propuși în Comisia de validare de fiecare partid, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau alianță electorală trebuie să reflecte configurația politică a Senatului rezultată din alegeri și se stabilește prin negocieri realizate de reprezentanții acestora.

(3) Partidele, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale fac propuneri nominale în limita numărului stabilit potrivit alin. (2).

(4) Propunerile nominale se transmit secretarilor asistenți. Președintele decan de vârstă prezintă aceste propuneri plenului Senatului în ordinea numărului de senatori ai fiecărui partid, fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, fiecărei alianțe politice sau alianțe electorale. Senatul hotărăște asupra propunerilor cu votul majorității senatorilor prezenți.

(5) Nu pot să facă parte din comisia de validare senatorii împotriva cărora au fost înregistrate, la Senat, sesizări motivate de invalidare a mandatului, anterior constituirii comisiei.

 

Art. 18 prezintă următoarele informații: „(1) Liderul grupului parlamentar are următoarele atribuții:

a) prezintă Senatului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, denumirea grupului, precum și componența sa numerică;

b) prezintă Senatului reprezentanții grupului pentru negocierile privind compunerea Biroului permanent, precum și pentru compunerea comisiilor Senatului și a birourilor comisiilor Senatului;

c) prezintă Senatului candidații grupului pentru funcțiile din Biroul permanent;

d) participă, fără drept de vot, la ședințele Biroului permanent;

e) poate cere continuarea, întreruperea sau încheierea dezbaterilor, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;

f) poate solicita lista nominală a voturilor exprimate cu prilejul dezbaterilor în plenul Senatului;

g) poate contesta rezultatul votului exprimat în plenul Senatului;

h) poate cere pauză pentru consultări în grupul parlamentar al cărui lider este sau, după caz, cu ceilalți lideri ai grupurilor parlamentare;

i) poate propune modalitatea de vot;

j) poate propune, în numele grupului parlamentar, retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în fond;

k) poate propune completarea sau modificarea ordinii de zi;

l) anunță modificările privind participarea membrilor grupului la comisiile Senatului;

m) cere, în numele grupului parlamentar, revocarea membrilor Biroului permanent sau a membrilor birourilor comisiilor propuși de grupul pe care îl reprezintă;

n) informează membrii grupului asupra activităților Senatului și ale comisiilor Senatului;

o) reprezintă grupul ori de câte ori este nevoie în activitatea Senatului;

p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin regulamentul grupului sau decise prin votul grupului.

(2) Unul dintre viceliderii grupului îl înlocuiește pe lider în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie, în baza mandatului dat de acesta.

(3) Secretarul grupului asigură întocmirea documentelor necesare grupului.

 

Totodată, art. 38 menționează următoarele aspecte: „(1) Președintele Senatului are următoarele atribuții:

a) convoacă Senatul în sesiuni ordinare și extraordinare;

b) conduce lucrările Senatului și asigură respectarea programului orar și a ordinii de zi;

c) acordă cuvântul, moderează discuțiile, sintetizează problemele supuse dezbaterii, stabilește ordinea votării, explică semnificația votului și anunță rezultatul votului;

d) asigură menținerea ordinii în timpul dezbaterilor și respectarea Constituției și a Regulamentului Senatului;

e) convoacă și conduce lucrările Biroului permanent;

f) reprezintă Senatul în relațiile cu Președintele României, Camera Deputaților, Guvernul, Curtea Constituțională, precum și cu alte autorități și instituții interne ori internaționale;

g) poate sesiza Curtea Constituțională, în condițiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) și e) din Constituția României, republicată;

h) dispune de fondul președintelui, conform legii și în limitele prevederilor bugetare;

i) aprobă decontarea cheltuielilor pentru deplasările în străinătate;

j) aprobă indemnizațiile persoanelor utilizate în cadrul Senatului în calitate de colaboratori, precum și decontarea cheltuielilor suportate de persoanele invitate la Senat, potrivit legii;

k) prezintă Biroului permanent rapoarte anuale privind utilizarea fondului președintelui;

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau hotărâte de Senat.

(2) Președintele Senatului asigură interimatul funcției de Președinte al României, conform art. 98 din Constituția României, republicată.

Regulamentul Senatului (republicat) – prezentare generală was last modified: aprilie 23rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter