Regulamentul privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional – aprobare (H.G. nr. 845/2018)

9 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 725

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Biblioteca Universul Juridic Sintact
Sumar
H.G. nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național 

(M. Of. nr. 934 din 06 noiembrie 2018)

 

Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, acesta aplicându-se și  contractelor de lucrări din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, care prevăd că recepția lucrărilor se desfășoară în condițiile H.G. nr. 273/1994, dacă recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală nu se află în desfășurare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 845/2018.

 

În M. Of. nr. 934 din 06 noiembrie 2018 a fost publicată H.G. nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Preluarea unor părți de construcție”);

Cap. III („Recepția la terminarea lucrărilor”);

Cap. IV („Recepția finală”);

Cap. V („Dispoziții finale”);

Anexa nr. 1 („Proces-verbal de predare-primire”);

Anexa nr. 2 („Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor”);

Anexa nr. 3 („Proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor”);

Anexa nr. 4 („Proces-verbal de recepție finală”);

Anexa nr. 5 („Proces-verbal de suspendare a procesului de recepție finală”);

Anexa nr. 6 („Cartea tehnică a construcției – Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției”);

Partea I („Fișa de date sintetice”);

Partea II („Norme de întocmire a cărții tehnice a construcției”);

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Cuprinsul cărții tehnice a construcției”);

Cap. III („Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției”);

Partea III („Jurnalul evenimentelor”).

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

 

Prezentare generală

 

După cum prevede art. 2, dispozițiile respectivului regulament se vor aplica: infrastructurii de transport rutier și feroviar de interes național, precum și construcțiilor și instalațiilor aferente acestora. În ceea ce privește instalațiile anterior menționate, ele sunt prevăzute în cadrul documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

În accepțiunea Regulamentului, prin investitor se înțelege persoana juridică care încheie contractul de execuție a lucrărilor de construcții, urmărește îndeplinirea lui și preia lucrarea, în condițiile legii, de la executant după admiterea recepției la terminarea lucrărilor, iar executantul este definit ca partea contractantă care realizează lucrarea de construcție.

Potrivit art. 1, recepția construcțiilor reprezintă o componentă a sistemului calității. Aceasta constituie procesul prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției. Admiterea recepției certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de execuție a lucrărilor de construcții, ale documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Astfel, recepția recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor, atât în cazul construcțiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare.

Această recepție se desfășoară în două etape:

a) recepția la terminarea lucrărilor;

b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

De asemenea, recepția poate fi admisă sau respinsă motivate, iar la finalizarea procesului de recepție se încheie un Proces-verbal de recepție. 

Conform art. 5, dacă investitorul hotărăște astfel, recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire/desființare, dar în acest caz trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– loturile/secțiunile/sectoarele sau obiectele de lucrări pot fi utilizate separat conform destinației lor;

– loturile/secțiunile/sectoarele sau obiectele de lucrări pot fi exploatate în condiții de siguranță și respectă cerințele fundamentale aplicabile;

– există confirmarea scrisă a proiectantului privind îndeplinirea condițiilor de la lit. a) și b).

Pe de altă parte, pot fi preluate părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor și ănainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, dacă investitorul decide astfel. În acest caz, procesul-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor nu reprezintă un proces- verbal de recepție pentru partea de lucrare în cauză, toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepția viciilor ascunse și a celor care decurg din executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

Potrivit art. 8, executantul are obligația de a comunica investitorului și dirigintelui de șantier/operatorului economic de consultanță specializat, în perioada de valabilitate a autorizației de construire/desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract și a finalizării tuturor testărilor pentru punerea în exploatare, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/obiectelor din/de construcție. De asemena el trebuie să le solicite acestora, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. Ulterior, in termenul de maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor de la factorii implicați în teapa de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul numește comisia de recepție și le transmite membrilor săi, executantului și proiectantului data și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Potrivit art. 10 alin. (1), comisia este alcătuită în mod obligatoriu din:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.;

c) cel puțin câte un specialist în fiecare dintre domeniile aferente lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnat de investitor, acești specialiști fiind alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii;

d) un reprezentant al autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare.

De asemenea, componența acestei comisii se completează în mod obligatoriu cu următorii:

a) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul în care contractul prevede și reabilitarea/conservarea unor construcții aflate în lista monumentelor istorice;

c) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A – „excepțională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia de recepție întocmește procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

a) constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor prevăzute la alin. (4);

b) valoarea lucrărilor executate, fără TVA;

c) realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punctul de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;

d) aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum și termenul de remediere;

e) eventuale explicații și/sau observații ale executantului;

f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție, după caz;

g) situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați;

h) decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție;

i) perioada de garanție a lucrărilor.

De asemenea, admiterea recepției la terminarea lucrărilor se acordă dacă:

– nu sunt obiecții privind lucrările supuse recepției;

– obiecțiile constatate de membrii comisiei sunt altele decât cele prevăzute la art. 15 alin. (1) sau la art. 17 din Regulament;

– aspectele consemnate în procesul verbal de suspendare a recepției la terminarea lucrărilor au fost remediate de executant sau de investitor, în condițiile art. 15 alin. (4) sau alin. (5) din Regulament.

Pe de altă parte, comisia va decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor dacă:

– comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;

– executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1), inclusiv pe cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;

– nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punctul de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, după caz;

– se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale aplicabile, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

– se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire/desființare.

În ceea ce privește, recepția finală, aceasta este organizată de investitor, care stabilește data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție menționată în contractul de execuție a lucrărilor de construcții, ea nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Astfel, comisia de recepție finală va verifica în mod obligatoriu următoarele:

– procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

– referatul investitorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce îi revin potrivit legii;

– cartea tehnică a construcției, completată conform prevederilor prezentului regulament;

– remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz;

– referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a construcției, pe perioada de garanție.

Potivit art. 29, comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Regulament.

Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național – aprobare (H.G. nr. 845/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter