Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară – modificări (ODGANCPI nr. 430/2022)

29 apr. 2022
Vizualizari: 1028

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ODGANCPI) nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

(M. Of. nr. 56 și 56 bis din 28 ianuarie 2020)

ODGANCPI nr. 430/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 1/2020

(M. Of. nr. 405 din 28 aprilie 2022)

Având în vedere:

art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 7/1996;

În temeiul: – art. 3 alin. (13) din Legea nr. 7/1996

 

modifică: art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 49, art. 53 alin. (5) tabelele nr. 1 și 2;

introduce: art. 42 alin. (3), art. 53 alin. (14).

În M. Of. nr. 405 din 28 aprilie 2022 s-a publicat Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ODGANCPI) nr. 430/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 1/2020. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările respectivului ordin.

Art. 4 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) OCPI coordonează activitățile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral și colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică și recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, soluționează cererile de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice.

Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află UAT, OCPI deschide cărțile funciare și transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în vederea comunicării lor”.

Noua reglementare

La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) OCPI coordonează la nivel local activitățile de înregistrare sistematică și colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică și recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanți în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice.

Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află UAT, OCPI deschide cărțile funciare și transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în vederea comunicării lor”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 4 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Conform Legii, primarul UAT are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru și anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare regizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării lor de către comisia de recepție stabilită în acest scop la nivelul OCPI în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții și pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată și prin emiterea unei adeverințe care să confirme însușirea de către primar a informațiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale”.

Noua reglementare

La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Conform Legii, primarul UAT are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru, și anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării lor de către comisia de recepție stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții și pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată și prin emiterea unei adeverințe care să confirme însușirea de către primar a informațiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. Primarul desemnează reprezentanți în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare”.

 

Art. 19 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Planul principalelor activități completat conform progresului lucrărilor, constituie documentul în baza căruia Prestatorul va întocmi Raportul de activitate, care se transmite lunar Achizitorului”.

Noua reglementare

La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Planul principalelor activități va sta la baza întocmirii Raportului de activitate, care se transmite lunar Achizitorului. Modelul Raportului de activitate va fi pus la dispoziția Prestatorului, după încheierea contractului”.

 

Art. 42 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care Achizitorul este ANCPI, publicarea anunțului prealabil este asigurată de OCPI”.

 

Art. 49

Vechea reglementare

„(1) Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI desemnată pentru îndeplinirea acestor atribuții. Soluționarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afișării publice, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data finalizării perioadei de afișare.

(2) Pe durata perioadei de publicare și de soluționare a cererilor de rectificare, Prestatorul și primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanți desemnați în acest scop.

(3) Atribuțiile comisiei pentru soluționarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

– acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;

– înregistrarea cererilor de rectificare și a contestațiilor;

– marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;

– analiza documentelor depuse de contestatari;

– verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;

– întocmirea procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare;

– întocmirea unui tabel centralizator, care conține imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.

(4) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele și prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat după caz, soluția dată în rezolvarea cererii, alte mențiuni.

(5) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ține un registru care conține numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informațiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le dețin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei și eventuale mențiuni.

(6) Verificarea informațiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice al cadastrului precum și prin punerea la dispoziția persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanților UAT, a datelor despre imobil.

(7) Cererile de rectificare se soluționează prin proces-verbal care se comunică în condițiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluționare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 9.

(8) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

(9) În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situații prin procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părților implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.

(10) Cererile de rectificare, actele doveditoare și procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare, se scanează (cu rezoluția 200 dpi, alb-negru) și se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.

(11) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluționare și registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului”.

Noua reglementare

Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluționare a cererilor de rectificare formată din reprezentanți ai OCPI, ai UAT și ai Prestatorului, desemnați pentru îndeplinirea acestor atribuții.

(2) Comisia de soluționare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru afișarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari și membri supleanți.

(3) Participarea reprezentanților desemnați la activitatea comisiei este obligatorie. Primarul UAT, Prestatorul și directorul OCPI sunt responsabili pentru desemnarea de reprezentanți în comisie și pentru asigurarea prezenței acestora la activitatea comisiei.

(4) Comisia își desfășoară activitatea la sediul oficiului teritorial și/sau la sediul primăriei unității administrative-teritoriale.

(5) Activitatea comisiei se desfășoară până la data la care vor fi emise și comunicate, potrivit legii, toate procesele-verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.

(6) Comisia se convoacă prin mijloace electronice și/sau telefonic la sediul primăriei sau la sediul OCPI de către directorul OCPI, ori de câte ori este nevoie.

(7) Atribuțiile comisiei de soluționare a cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

– acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;

– înregistrarea cererilor de rectificare și a contestațiilor;

– marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;

– analiza documentelor depuse de contestatari;

– verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;

– întocmirea procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare;

– întocmirea unui tabel centralizator, care conține imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.

(8) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru ținut în format letric sau digital, întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele și prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat, după caz, și eventuale mențiuni.

(9) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ține un registru care conține numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informațiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le dețin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei și eventuale mențiuni.

(10) Completarea registrului menționat la alin. (9) este atribuția membrului desemnat de către primarul unității administrativ-teritoriale în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare.

(11) Verificarea informațiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice ale cadastrului, precum și prin punerea la dispoziția persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanților UAT, a datelor despre imobil.

(12) Soluționarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afișării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afișare.

(13) Cererile de rectificare se soluționează prin proces-verbal care se comunică în condițiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare este prezentat în anexa nr. 9.

(14) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

(15) În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau se corectează, după caz. În aceste situații, prin procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părților implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.

(16) Cererile de rectificare, actele doveditoare și procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare se scanează (cu rezoluția 200 dpi, alb-negru) și se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.

(17) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluționare și registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului”.

 

Art. 53 alin. (5): tabelele nr. 1 și 2

Vechea reglementare

(5) Durata activităților în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabilește în funcție de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 și 2.

Tabel nr. 1 Activități pentru lucrări realizate la nivel de UAT

Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității(zile)
1Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»Prestator25
2Verificarea și recepția Livrării 1 «Raport Preliminar»Achizitor10
3Acceptanță Livrare 1 «Raport Preliminar»Achizitor5
4Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, care conține 2 sublivrări:Sublivrarea 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului Sublivrarea 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicarePrestator240 – 500
5Verificarea și recepția Livrării 2, care include:Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului Verificarea și recepția Sublivrării 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicareOCPI1040-100
6Acceptanța Sublivrării 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului Sublivrării 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicareAchizitor55/livrare/livrareparțială
7Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI7
8Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificarePrimărie, OCPI60
9Soluționarea cererilor de rectificareOCPI cu sprijinul Prestatorului, reprezentantului UAT30
10Actualizarea documentelor tehnice în urmasoluționării cererilor de rectificare si realizare Livrare 3 «Documente tchnice ale cadastrului finale»Prestator30
11Verificarea și recepția Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»OCPI25
12Acceptanța Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»Achizitor5

Tabel nr. 2 Activități pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale

Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității (zile)
Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de maxim 2500 imobile
1Derularea lucrărilor de specialitatePrestator60-220
2Verificarea și recepția Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»OCPI50
3Acceptanța Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»Achizitor7
4Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI10
5Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificareOCPI cu sprijinul Prestatorului și reprezentantului UAT60
6Soluționarea cererilor de rectificareOCPI30
7Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea «Documentelor tehnice ale cadastrului finale»Prestator25
8Verificarea și recepția Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului finale»OCPI15
9Acceptanța Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului finale»”.

Noua reglementare

La articolul 53 alineatul (5), tabelele nr. 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Tabel nr. 1 Activități pentru lucrări realizate la nivel de UAT

Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității (zile)
1Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»Prestator25
2Verificarea și recepția Livrării 1 «Raport Preliminar»Achizitor10
3Acceptanță Livrare 1 «Raport Preliminar»Achizitor5
4Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, care conține 2 sublivrări:

Sublivrarea 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului

Sublivrarea 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Prestator240-500
5Verificarea și recepția Livrării 2, care include:

– Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului

– Verificarea și recepția Sublivrării 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

OCPI1040-100
6Acceptanța

– Sublivrării 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului

– Sublivrării 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Achizitor55/livrare/livrare parțială
7Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI7
8Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificarePrimărie, OCPI60
9Soluționarea cererilor de rectificareOCPI, Prestator, UAT prin reprezentanți desemnați în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare90
10Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și realizare Livrare 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»Prestator30
11Verificarea și recepția Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»OCPI25
12Acceptanța Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»Achizitor5

Tabel nr. 2 Activități pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale

Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității (zile)
Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de 2.500 de imobile
1Derularea lucrărilor de specialitatePrestator60-220
2Verificarea și recepția Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»OCPI50
3Acceptanța Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»Achizitor7
4Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI10
5Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificareOCPI cu sprijinul Prestatorului și reprezentantului UAT60
6Soluționarea cererilor de rectificareOCPI, Prestator, UAT prin reprezentanți desemnați în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare90
7Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea «Documentelor tehnice ale cadastrului finale»Prestator25
8Verificarea și recepția Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului finale»OCPI15
9Acceptanța Livrării – «Documente tehnice ale cadastrului finale»Achizitor7”.

 

 

Art. 53 alin. (14)

Noua reglementare

La articolul 53, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) Durata estimată pentru activitatea de verificare și recepție aferentă fiecărei livrări, prevăzută în tabelele nr. 1 și 2, se calculează de la data predării livrării/livrării parțiale, după caz, și nu include zilele aferente verificării și recepției documentelor redepuse ca urmare a deficiențelor constatate de Comisia de recepție”.

Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară – modificări (ODGANCPI nr. 430/2022) was last modified: aprilie 29th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.