Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la CCR şi a concursului pentru promovarea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la CCR

3 dec. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
276 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

 

Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 24/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională și a concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Curtea Constituțională

 

(M. Of. nr. 1146 din 2 decembrie 2021)

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

 

 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională și a concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Curtea Constituțională.

 

În M. Of. nr. 1146 din 2 decembrie 2021 s-a publicat Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 24/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională și a concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Curtea Constituțională.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în respectivul Regulament.

 

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Organizarea concursului

SECȚIUNEA 1: Publicitatea concursului

SECȚIUNEA 2: Dosarul de concurs

SECȚIUNEA 3: Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

Videoconferința regională de insolvență Buzău

SECȚIUNEA 4: Atribuțiile comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

CAPITOLUL III: Desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 2: Etapele concursului

SUBSECȚIUNEA 1: Verificarea dosarelor de concurs

SUBSECȚIUNEA 2: Proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice

SUBSECȚIUNEA 3: Testarea psihologică

SUBSECȚIUNEA 4: Proba interviului

SUBSECȚIUNEA 5: Stabilirea notelor finale ale concursului

SUBSECȚIUNEA 6: Verificarea condiției bunei reputații

SECȚIUNEA 3: Validarea rezultatelor finale ale concursului

SECȚIUNEA 4: Numirea în funcție

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

 

Art. 1

„Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională, precum și a concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Curtea Constituțională.”

 

Art. 2

„(1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 303/2004).

(2) Pot fi numiți în funcția de magistrat-asistent, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), judecătorii, procurorii, avocații, notarii, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cadrele didactice universitare de specialitate juridică, precum și grefierii cu studii superioare juridice de la curțile de apel, Curtea Constituțională și de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime de cel puțin 5 ani în aceste funcții. Judecătorii și procurorii pot fi numiți în funcția de magistrat-asistent fără concurs potrivit art. 67 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

(3) La concursul pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef se pot înscrie magistrații-asistenți ai Curții Constituționale care au obținut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de art. 67 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004.

(4) Condițiile de vechime prevăzute la alin. (2) și (3) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a dosarului de concurs.

(5) Posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraților-asistenți din cadrul Curții Constituționale se ocupă prin concurs de persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), prevederile prezentului regulament fiind aplicabile în mod corespunzător.

(6) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.”

 

Art. 4

„(1) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la art. 2 alin. (1), candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

a) cerere tipizată pentru înscrierea la concurs, al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul regulament;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz;

d) copie de pe diploma de licență;

e) copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitate, din care să rezulte și eventualele întreruperi în activitate;

f) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de un medic specializat în medicina muncii cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;

h) certificatul de cazier judiciar;

i) certificatul de cazier fiscal;

j) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

k) chitanța de plată a taxei de înscriere.

(2) La depunerea dosarului de concurs, candidații trebuie să prezinte și în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Diploma de licență se depune în copie legalizată.

(3) Dosarul de concurs se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 3 alin. (3).

(4) Pentru înscrierea la concurs, candidatul plătește o taxă al cărei cuantum se stabilește în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa de înscriere la concurs se restituie în cazul unor situații obiective de împiedicare a participării la concurs intervenite înainte de susținerea primei probe a concursului.

(5) Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef se depune în termen de 10 zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 3 alin. (5) și va cuprinde:

a) cererea prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) adeverința care să ateste vechimea prevăzută la art. 2 alin. (3) eliberată din oficiu de Compartimentul resurse umane și salarizare;

c) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a făcut parte din serviciile de informații înainte de anul 1990 și nici nu a colaborat cu acestea, dată în condițiile legii.

(6) În cazul în care se organizează concomitent concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională și concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraților-asistenți ai Curții Constituționale, în cuprinsul cererii de înscriere prevăzute la alin. (1) lit. a), candidatul optează fie pentru postul de magistrat-asistent, fie pentru postul de personal de specialitate juridică asimilat magistraților-asistenți, putându-se formula o singură opțiune.

(7) În cazul în care se organizează concomitent concurs pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Curtea Constituțională, în cuprinsul cererii de înscriere prevăzute la alin. (1) lit. a), candidatul optează fie pentru postul de prim-magistrat-asistent, fie pentru postul de magistrat-asistent-șef, putându-se formula o singură opțiune.

(8) Fiecărui candidat îi este atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre.”

 

Art. 9

„(1) Concursul prevăzut la art. 2 alin. (1) constă în următoarele etape succesive:

a) verificarea dosarelor de concurs;

b) proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice;

c) testarea psihologică;

d) proba interviului;

e) verificarea condiției privind buna reputație.

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

(3) Concursul prevăzut la art. 2 alin. (3) constă în următoarele etapele succesive:

a) verificarea dosarelor de concurs;

b) proba interviului.”

 

Art. 10

„(1) După expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (3), toți candidații sunt verificați sub aspectul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, precum și a condiției de a fi apt din punct de vedere medical și a celor privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal. Condiția de a fi apt din punct de vedere medical se dovedește prin certificatul medical prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g).

(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisia de concurs.

(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (1) nu se mai pot depune acte în completare la dosarul de concurs astfel constituit, cu excepția situației în care comisia de concurs va solicita lămuriri cu privire la un act deja depus.

(4) Rezultatele verificării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul Curții Constituționale, precum și pe pagina de internet a Curții Constituționale, cu 20 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice, în cazul concursului prevăzut la art. 2 alin. (1), și cu 10 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului, în cazul concursului prevăzut la art. 2 alin. (3).

(5) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe pagina de internet a Curții Constituționale. Contestațiile se depun fie la sediul Curții Constituționale – Compartimentul resurse umane și salarizare, fie prin fax sau e-mail și sunt înaintate, de îndată, comisiei de soluționare a contestațiilor.

(6) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere.

(7) Listele finale ale candidaților se afișează la sediul Curții Constituționale și se publică pe pagina de internet a Curții Constituționale.”

 

Art. 11

„(1) Candidații declarați admiși la etapa verificării dosarelor de concurs susțin proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice necesare ocupării postului de magistrat-asistent la Curtea Constituțională, care constă în redactarea unei lucrări privind instituții aparținând dreptului civil, dreptului procesual civil, dreptului penal, dreptului procesual penal și dreptului constituțional, astfel cum au fost reflectate în jurisprudența Curții Constituționale.

(2) Pentru proba scrisă comisia de concurs va pregăti, în ziua desfășurării acesteia, un număr de 3 seturi de subiecte. Fiecare set va cuprinde 5 subiecte, câte unul pentru fiecare dintre disciplinele prevăzute la alin. (1). La stabilirea subiectelor, comisia de concurs va ține seama de tematica și bibliografia stabilite pentru concurs.

(3) Comisia de concurs stabilește baremul de evaluare și notare pentru fiecare subiect.

(4) Seturile de subiecte și baremele aferente acestora se semnează de toți membrii comisiei de concurs, aplicându-se ștampila Curții Constituționale. Acestea se introduc în plicuri, care se sigilează, se semnează, se ștampilează și se păstrează de secretarul comisiei de concurs.

(5) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și de complexitate a subiectelor și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toți candidații.”

 

Art. 17

„(1) Candidații declarați admiși la proba scrisă susțin, în termen de cel mult 15 zile, testarea psihologică prin care se verifică îndeplinirea condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției.

(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Plenul Curții Constituționale din rândul psihologilor din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România atestați în condițiile legii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul “admis” sau “respins”, care este predat secretarului comisiei de concurs.

(3) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice se aprobă de Plenul Curții Constituționale.

(4) Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina de internet a Curții Constituționale.

(5) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se depun la sediul Curții Constituționale – Compartimentul resurse umane și salarizare sau se transmit prin fax sau e-mail.

(6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial, desemnați potrivit alin. (2). Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

(7) Calificativul comisiei de reexaminare psihologică se acordă în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) și este definitiv.

(8) Rezultatele finale ale probei se afișează și se publică în condițiile alin. (4).”

 

Art. 18

„(1) Candidații care îndeplinesc condiția de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției susțin, în termen de cel mult 15 zile, interviul în fața comisiei de concurs.

(2) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului se aprobă de Plenul Curții Constituționale.

(3) În cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională, interviul nu poate depăși 60 de minute și constă în:

a) prezentarea candidatului prin prisma experienței personale și profesionale;

b) elaborarea în scris a unei analize cu privire la interpretarea unui text la prima vedere, pe baza unui subiect extras de către candidat, și susținerea orală a acesteia;

c) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

(4) În cazul concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef, interviul nu poate depăși 90 de minute și constă în:

a) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției;

b) elaborarea în scris a unei analize cu privire la interpretarea unui text la prima vedere, pe baza unui subiect extras de către candidat, și susținerea orală a acesteia;

c) analiza orală a unei spețe vizând o sesizare de neconstituționalitate.

(5) Comisia de concurs stabilește subiectele de interviu, respectiv textele la prima vedere care stau la baza elaborării analizei scrise prevăzute la alin. (3) lit. b) sau la alin. (4) lit. b), după caz, și spețele prevăzute la alin. (3) lit. c) sau la alin. (4) lit. c), după caz, în ziua desfășurării probei, într-un număr cel puțin egal cu numărul candidaților. Acestea se înscriu pe bilete separate, se semnează de toți membrii comisiei de concurs, aplicându-se ștampila Curții Constituționale, și se introduc în plicuri, care se sigilează, se semnează, se ștampilează și se păstrează de secretarul comisiei de concurs.

(6) Proiectul prevăzut la alin. (4) lit. a) se depune la dosarul de concurs cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării interviului.

(7) Analiza prevăzută la alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. b) se predă comisiei după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru evaluarea interviului. Fiecare dintre membrii comisiei de interviu poate adresa întrebări candidaților.

(8) Se interzice candidaților accesul în sala de concurs cu orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum și cu orice mijloace de comunicare sau de transmitere de date, inclusiv telefoane mobile. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs.”

 

Art. 22

„(1) În termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor finale de la proba interviului, comisia de concurs va proceda la stabilirea notelor finale ale concursului.

(2) Nota finală se determină ca medie aritmetică între notele obținute la proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice și la proba interviului.

(3) Președintele comisiei de concurs va trece nota finală în borderoul centralizator al concursului, care va fi semnat de membrii și de secretarul comisiei de concurs.

(4) Pe baza notelor finale se întocmește tabelul de clasificare a candidaților, care se afișează la sediul Curții Constituționale și se publică pe pagina de internet a Curții Constituționale. Nota finală nu poate fi mai mică de 7,00.

(5) În cazul concursului prevăzut de art. 2 alin. (1), candidații vor fi declarați “admiși” în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul. La note finale egale are prioritate candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice, iar dacă egalitatea se menține, departajarea candidaților se face în funcție de vechimea cea mai mare în funcțiile prevăzute de art. 2 alin. (2).

(6) În cazul concursului prevăzut de art. 2 alin. (3), funcția de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-șef va fi ocupată de candidatul care a obținut cea mai mare notă finală. În caz de note finale egale, departajarea candidaților se face în funcție de vechimea cea mai mare în funcția de magistrat-asistent, iar în cazul în care egalitatea se menține, se va proceda la o nouă evaluare de către comisia de concurs pe baza susținerii probei interviului doar cu privire la analiza prevăzută la art. 18 alin. (4) lit. c).”

 

Art. 23

„(1) După afișarea notelor finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituțională, candidații admiși vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004.

(2) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se fac de comisia de concurs, cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la sediul Curții Constituționale – Compartimentul resurse umane și salarizare, în termen de 30 de zile de la data publicării notelor finale ale concursului, următoarele documente în format letric:

a) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii probei scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;

b) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii probei scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

c) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

(4) Comisia de concurs verifică documentele prevăzute la alin. (3) și, în cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(5) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:

a) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

b) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, pentru care nu a intervenit radierea.

(6) Nu se bucură de o bună reputație persoana care a fost sancționată contravențional sau disciplinar în ultimii 3 ani anterior datei susținerii probei scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice pentru fapte în raport cu care numirea acesteia în funcția de magistrat-asistent nu ar fi conformă cu onoarea și probitatea specifice acestei funcții sau ar aduce atingere prestigiului justiției, la verificarea condiției stabilirii bunei reputații avându-se în vedere următoarele criterii:

a) gravitatea faptei, astfel cum rezultă din natura acesteia și din împrejurările în care a fost săvârșită, din forma și gradul de vinovăție, precum și din sancțiunea aplicată;

b) conduita persoanei înainte și după săvârșirea faptei, care relevă perseverența în săvârșirea unor fapte de natura celor prevăzute la alin. (5), sancționate ca atare.

(7) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de bună reputație, întocmit de secretarul comisiei de concurs și semnat de membrii comisiei în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).

(8) Raportul prevăzut la alin. (7) prin care se constată, în privința unuia sau mai multor candidați, neîndeplinirea condiției bunei reputații cuprinde motivele pentru care comisia apreciază că nu este îndeplinită condiția respectivă, constând în analiza faptelor persoanei în cauză și aplicarea criteriilor prevăzute de lege situației de fapt reținute.”

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la CCR și a concursului pentru promovarea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la CCR was last modified: decembrie 3rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter