Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ (Hotărârea CSM nr. 960/2021)

22 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 305

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 960/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)

 

 (M. Of. nr. 717 din 21 iulie 2021)

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

 

 

În M. Of. nr. 717 din 21 iulie 2021 s-a publicat Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 960/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

 

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Condiții pentru înscrierea la concurs

CAPITOLUL III: Organizarea și desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 1: Comisiile de concurs

SECȚIUNEA 2: Desfășurarea concursului

Original Black Friday pe UJmag.ro!

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

 

 

Art. 5

(1) Pot participa la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puțin 3 ani funcția de judecător la curtea de apel, au obținut calificativul “foarte bine” la ultimele 3 evaluări, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și au o vechime de cel puțin 18 ani în funcțiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare nu se ia în considerare perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiție.

(3) Condițiile de vechime prevăzute de alin. (1) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

 

 

Art. 7

(1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un președinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia este condusă de directorul Direcției resurse umane și organizare.

(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia dintre personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

(3) Nu pot fi numite în comisia de organizare persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiei completează declarații în acest sens. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

 

 

Art. 13

(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Comisia de organizare a concursului întocmește lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și o publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (2). Contestațiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Contestațiile se soluționează de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs și o publică în condițiile alin. (2).

(6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție, însoțite de un anunț prin care se aduce la cunoștința publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătorești pronunțate și redactate de candidați, precum și termenul în care acestea pot fi transmise.

 

 

Art. 14

Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție constă în:

a) o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora;

b) un interviu susținut în fața de Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

 

 

Art. 15

(1) În cadrul probei prevăzute la art. 14 lit. a) sunt evaluate hotărâri judecătorești pronunțate și redactate de candidați în perioada în care au îndeplinit funcția de judecător la curtea de apel.

(2) În cadrul probei prevăzute la alin. (1) pot fi analizate și hotărârile prevăzute la art. 6 alin. (6) și la art. 13 alin. (6).

(3) Hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite și să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.

(4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi și hotărâri judecătorești desființate sau casate.

(5) La actele prevăzute la alin. (4) se atașează hotărârile judecătorești prin care s-a dispus asupra soluției candidatului.

(6) De îndată după afișarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de organizare solicită curților de apel transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.

(7) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor, se solicită curții de apel la care își desfășoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:

a) activitatea candidatului, precum: numărul de ședințe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluționate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depășit acest termen, perioada medie de soluționare a cauzelor de către candidat, alte activități desfășurate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

b) activitatea instanței la secția la care a funcționat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, timpul mediu de soluționare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.

(8) Primind solicitarea comisiei de organizare prevăzută la alin. (6), președintele curții de apel ia măsurile necesare pentru strângerea informațiilor prevăzute la alin. (7) și pentru transmiterea acestora în termenul indicat.

(9) În cazul candidaților care și-au desfășurat activitatea la mai multe curți de apel, datele statistice și documentele prevăzute la alin. (7) sunt solicitate de la fiecare dintre instanțele respective, dispozițiile alin. (8) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(10) Datele statistice și documentele prevăzute la alin. (7) sunt anonimizate de comisia de organizare, dispozițiile art. 16 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

 

 

Art. 22

(1) Candidații admiși după prima probă de concurs sunt programați pentru proba interviului. Anunțul privind programarea interviului și ordinea susținerii lui de către candidați, stabilită în funcție de secțiile pentru care se organizează concursul, se publică cu cel puțin 24 de ore înainte de data ședinței Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul.

(2) Desemnarea psihologului care participă la interviu cu rol consultativ se face de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru interviu, din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curților de apel, precum și dintre psihologii acreditați, propuși de Colegiul Psihologilor din România. Dispozițiile art. 10 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cadrul probei interviului, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea și conduita candidaților, având în vedere și rapoartele de evaluare întocmite în procedurile similare anterioare.

(4) Psihologul desemnat de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebări candidaților, în scopul evaluării motivației și competențelor umane și sociale ale acestora.

(5) Evaluarea candidaților se face pe baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară, precum și a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției și imparțialitatea judecătorilor, a motivației candidatului și a competențelor umane și sociale ale acestuia, precum și a aspectelor ridicate în cadrul discuțiilor.

(6) Raportul întocmit de Inspecția Judiciară se trimite comisiei de organizare a concursului cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului.

(7) Anterior probei interviului, comisia de organizare a concursului comunică raportul prevăzut la alin. (6) candidatului, împreună cu traseul profesional întocmit de direcția de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

 

Art. 25

(1) Punctajul final obținut la concurs reprezintă suma punctajelor obținute la cele două probe prevăzute la art. 14.

(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obțină minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

 

 

Art. 27

(1) Rezultatele finale se prezintă Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.

(2) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada unei fraude.

(3) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaților declarați admiși.

(4) Promovarea candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea punctajelor finale obținute, în limita numărului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(5) Promovarea se face numai la secția pentru care candidatul a susținut concursul.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ (Hotărârea CSM nr. 960/2021) was last modified: iulie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter