Regulamentul nr. 14/2020 privind obligaţia păstrării secretului profesional şi a protejării informaţiilor nedestinate publicităţii ale ASF

24 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 126

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Regulamentul nr. 14/2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale ASF

 

(M. Of. nr. 647 din 22 iulie 2020)

 

Stabilește obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale ASF

În M. Of. nr. 647 din 22 iulie 2020 s-a publicat Regulamentul nr. 14/2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale ASF.

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm dispozițiile respectivului regulament

Art. 1: Scop

„(1) Prezentul regulament stabilește obligația păstrării de către salariații și membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale Autorității de Supraveghere Financiară, denumite în continuare informații sensibile.

(2) Obligația protejării informațiilor sensibile împotriva accesării sau a diseminării neautorizate revine și persoanelor terțe care primesc astfel de informații de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în considerarea atribuțiilor, competențelor sau a mandatului acestora.

(3) Obligația păstrării secretului profesional revine și persoanelor terțe prevăzute în legislația sectorială cu privire la secretul profesional.

(4) În conformitate cu prevederile alin. (1), prezentul regulament stabilește categoriile de informații sensibile ale A.S.F. și principiile care stau la baza gestionării acestora în condiții de integritate, confidențialitate și disponibilitate”.

Art. 2: Definiții

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) informații – orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație;

b) informații sensibile ale A.S.F. – informații nedestinate publicității, emise și calificate astfel de A.S.F., a căror accesare sau diseminare neautorizată ar putea cauza prejudicii entităților reglementate și supravegheate de A.S.F., piețelor reglementate și supravegheate în ansamblul lor sau imaginii, rolului și misiunii instituției;

c) persoană terță – persoană fizică ce nu este salariat sau membru al Consiliului A.S.F. sau o persoană juridică;

d) principiul necesitatea de a cunoaște – principiu conform căruia diseminarea informațiilor sensibile se realizează strict în considerarea atribuțiilor, competențelor de serviciu sau a mandatului persoanelor fizice – salariați și membri ai Consiliului A.S.F., reprezentanți legali ai entităților reglementate/ supravegheate sau orice alte persoane terțe cărora li se diseminează aceste informații – și exclusiv pentru realizarea acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile actelor constitutive ale entităților în care aceste persoane își desfășoară activitatea;

e) principiul necesitatea de a disemina – principiu conform căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite informațiile sensibile exclusiv către persoanele juridice – entități, instituții, autorități – în drept de a le primi, în considerarea conținutului acestor informații și în conformitate cu atribuțiile și competențele de serviciu ale respectivelor persoane, respectiv cu obiectul de activitate al entității, conform prevederilor de înființare, organizare și funcționare”.

Art. 3: Domeniu de aplicare

„(1) Prezentul regulament nu se aplică:

a) informațiilor privilegiate în sensul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

b) informațiilor clasificate în sensul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

c) informațiilor confidențiale în sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

d) altor categorii de informații al căror regim este reglementat în mod expres prin legi speciale.

(2) Nicio prevedere a prezentului regulament nu poate fi interpretată ca o restrângere a dreptului la informare al persoanelor și nici contrar prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prezentul regulament se aplică salariaților și membrilor Consiliului A.S.F. și oricăror persoane terțe care primesc sau intră în contact cu informații sensibile ale A.S.F., marcate și calificate ca având acest regim.

(4) Obligația de respectare a secretului profesional și a protejării informațiilor sensibile nu este opozabilă organelor de urmărire penală și nici instanțelor de judecată, conform competențelor legale”.

Art. 4: Categorii de informații sensibile ale Autorității de Supraveghere Financiară

„(1) În funcție de regimul de diseminare, conținutul acestora și prejudiciile pe care divulgarea neautorizată a acestora le-ar putea produce, categoriile de informații sensibile ale A.S.F. sunt:

a) informații confidențiale – informații care se referă la funcționarea și stabilitatea piețelor financiare nebancare și a căror accesare sau diseminare neautorizată ar putea produce prejudicii entităților reglementate și supravegheate de A.S.F., precum și piețelor reglementate și supravegheate în ansamblul lor;

b) informații restricționate – informații care se referă la analize, rapoarte, proiecte de reglementare sau alte documente care sunt supuse informării, analizei, respectiv hotărârii, după caz, a Comitetului executiv sau Consiliului A.S.F., a căror accesare sau diseminare neautorizată ar putea cauza prejudicii entităților reglementate și supravegheate de A.S.F., piețelor reglementate și supravegheate în ansamblul lor sau imaginii, rolului și misiunii instituției;

c) informații de uz intern – toate informațiile interne ale A.S.F. a căror accesare sau diseminare neautorizată ar putea produce prejudicii imaginii, rolului și misiunii instituției.

(2) Caracterul sensibil al informațiilor prevăzute la alin. (1) este înlăturat în următoarele situații:

a) există prevederi legale exprese care impun ca informațiile respective să aibă alt caracter;

b) există o hotărâre a Consiliului A.S.F. care stabilește alt caracter.

(3) Încadrarea informațiilor sensibile ale A.S.F. în categoriile prevăzute la alin. (1) se realizează prin reglementări interne la propunerea structurilor organizatorice ale A.S.F. și sunt aprobate de Consiliul A.S.F.

(4) Categoria în care este încadrată o informație sensibilă se indică în mod explicit și neechivoc prin aplicarea unor marcaje specifice.

(5) Marcajele prevăzute la alin. (4) pot fi aplicate prin redactare electronică, ștampilare sau prin notificări succinte asupra caracterului informațiilor respective”.

Art. 5: Informații confidențiale

„Informațiile confidențiale sunt informațiile care se referă la stabilitatea piețelor financiare nebancare și la activitatea entităților din cadrul acestor piețe, precum și la activitatea internă/organizarea și funcționarea A.S.F. și sunt cuprinse în analize, rapoarte, evaluări ale piețelor reglementate și supravegheate de A.S.F., respectiv ale entităților care își desfășoară activitatea pe aceste piețe”.

Art. 6: Informații restricționate

„(1) Informațiile restricționate reprezintă informații cuprinse în notele supuse analizei, aprobării sau informării Consiliului A.S.F., respectiv informații cuprinse în notele supuse analizei sau informării Comitetului executiv al A.S.F., precum și în materialele anexate acestor note.

(2) Sunt încadrate în categoria “Restricționat” toate informațiile utilizate în procesul de elaborare, avizare, aprobare a notelor supuse analizei, aprobării sau informării Consiliului A.S.F. sau analizei sau informării Comitetului executiv al A.S.F.

(3) Salariații și membrii Consiliului A.S.F. care, în procesele menționate la alin. (2), accesează informații restricționate au obligația protejării acestora împotriva accesării sau diseminării neautorizate, pe toată durata acestor procese”.

Art. 7: Informații de uz intern

„Informațiile de uz intern reprezintă totalitatea informațiilor gestionate la nivelul A.S.F., care nu au alt regim reglementat în mod expres prin legislația specială sau prin reglementări interne, care se referă la procesele organizaționale interne ale A.S.F., la proiectele de reglementări sau alte documente privind organizarea internă și modul de adoptare a deciziilor în cadrul A.S.F.”.

Art. 8: Principii de protecție și de diseminare

„(1) Salariații și membrii Consiliului A.S.F. sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații sensibile de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și să nu folosească aceste informații pentru obținerea de avantaje personale.

(2) Obligația păstrării secretului profesional și, implicit, a protejării informațiilor sensibile pentru salariații și membrii Consiliului A.S.F. subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de salariat sau de membru al Consiliului A.S.F.

(3) Obligația de păstrare a secretului profesional implică faptul că salariații și membrii Consiliului A.S.F. nu pot dezvălui informații sensibile obținute în cursul exercitării atribuțiilor lor profesionale, decât în forma și în situațiile prevăzute în mod expres de legislația națională incidentă în vigoare sau de acordurile europene sau internaționale la care A.S.F. este parte.

(4) Informațiile sensibile se diseminează de structurile organizatorice ale A.S.F. emitente, către alte persoane terțe, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște și, după caz, necesității de a disemina, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile politicii privind barierele și fluxurile informaționale în cadrul A.S.F. și ale altor reglementări interne incidente.

(5) Diseminarea neautorizată a informațiilor sensibile presupune transmiterea cu intenție sau din culpă a acestor informații către persoane terțe, cărora nu li se aplică principiul necesitatea de a cunoaște, respectiv principiul necesitatea de a disemina.

(6) Informațiile sensibile ale A.S.F. pot deveni publice în urma diseminării lor, conform principiului necesitatea de a cunoaște și necesitatea de a disemina, către persoane terțe, cu indicarea, de către structura organizatorică a A.S.F. emitentă, în mod expres, a acestui regim.

(7) În situația prevăzută la alin. (6), lipsa indicării exprese a caracterului public al informației echivalează cu păstrarea caracterului sensibil și, implicit, cu obligația persoanei terțe de a asigura protecția acestor informații.

(8) Ulterior atribuirii caracterului public, în conformitate cu prevederile alin. (6), informațiile nu mai pot fi calificate ca având regim sensibil”.

Art. 9: Diseminarea internă a informațiilor sensibile

„Informațiile sensibile se diseminează în interiorul A.S.F. în conformitate cu prevederile politicii privind barierele și fluxurile informaționale în cadrul A.S.F., ale procedurilor interne în vigoare și ale altor reglementări interne incidente”.

Art. 10: Diseminarea externă a informațiilor sensibile

„(1) Diseminarea informațiilor sensibile în afara A.S.F. se realizează în vederea îndeplinirii misiunii și a obiectivelor autorității, către persoane fizice, juridice și reprezentanții legali ai entităților supravegheate și reglementate, în conformitate cu principiul necesitatea de a cunoaște și cu principiul necesitatea de a disemina.

(2) Informațiile sensibile pot face obiectul schimbului de informații cu alte autorități de supraveghere naționale din statele membre și terțe, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor de cooperare prevăzute în legislația în vigoare sau, după caz, în baza acordurilor, protocoalelor sau memorandumurilor de colaborare la care A.S.F. este parte.

(3) Informațiile sensibile sunt furnizate la solicitarea autorităților judiciare, organelor jurisdicționale, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza competențelor acestora.

(4) Diseminarea informațiilor sensibile către autorități de supraveghere naționale, structuri guvernamentale din cadrul altor state sau alte organizații internaționale sau structuri ale acestora se realizează cu respectarea principiului necesitatea de a cunoaște în vederea realizării competențelor și atribuțiilor acestora, conform prevederilor normative aplicabile în vigoare.

(5) Persoanele terțe care primesc informații sensibile ale A.S.F., în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (3) și (4) asigură protecția acestora împotriva accesării, respectiv divulgării neautorizate, prin măsuri de securitate corespunzătoare”.

Art. 11: Principii privind comunicarea informațiilor sensibile

„(1) Informațiile sensibile ale A.S.F. pot fi comunicate numai după înlăturarea caracterului sensibil al acestora și numai dacă regimul acestora nu intră sub incidența unor prevederi legale speciale care să stabilească alt regim pentru informațiile în cauză.

(2) După înlăturarea caracterului sensibil al unei informații în condițiile alin. (1), informația devine publică și nu mai poate reveni la caracterul inițial.

(3) Comunicarea informațiilor sensibile, în conformitate cu prevederile alin. (1), se realizează exclusiv de către președintele A.S.F. sau de un salariat sau membru al Consiliului A.S.F. special mandatat de președintele A.S.F. în acest sens”.

Art. 12: Măsuri de protecție a informațiilor sensibile

„(1) Protecția informațiilor sensibile se asigură prin implementarea corespunzătoare de măsuri de securitate fizică, măsuri organizatorice și tehnice, după caz, care să asigure protejarea efectivă a acestor categorii de informații, indiferent de forma, volumul sau suportul acestora.

(2) Măsurile de protecție prezentate la alin. (1) se dimensionează în funcție de riscurile la adresa informațiilor sensibile identificate de structurile organizatorice ale A.S.F.

(3) Măsurile de protecție a informațiilor sensibile se implementează conform prevederilor politicii privind barierele și fluxurile informaționale în cadrul A.S.F. și cu cele ale procedurilor interne în vigoare ale A.S.F.

(4) Persoanele terțe deținătoare de informații sensibile au obligația de a implementa măsuri minime de protecție care să asigure integritatea și confidențialitatea acestor informații”.

Art. 13: Răspunderi

„(1) Încălcarea secretului profesional și divulgarea neautorizată a informațiilor sensibile de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale.

(2) Divulgarea neautorizată a informațiilor sensibile de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale.

(3) Eventuala răspundere penală nu înlătură răspunderea civilă sau disciplinară, după caz, conform prevederilor legale”.

Art. 14: Publicare și intrare în vigoare

„Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării”.

Regulamentul nr. 14/2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale ASF was last modified: iulie 24th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter