Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 286/2019)

9 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 933

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 39^1 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Inteligența artificială în materie penală

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 39 se introduce un nou articol, art. 39^1, cu următorul conținut:

„Art. 39^1

(1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal și să se bucure de o bună reputație;

c) să fie apți, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.

(2) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii și atrage exmatricularea, precum și obligarea la restituirea bursei și a cheltuielilor de formare profesională, în acele situații imputabile auditorilor.

(3) Consiliul științific este sesizat de directorul Institutului Național al Magistraturii atunci când acesta, ca urmare a sesizărilor primite și a cercetărilor efectuate, are indicii temeinice că auditorul de justiție nu mai îndeplinește una din condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Departamentul de formare profesională inițială solicită anual cazierul judiciar și fiscal pentru auditorii de justiție.

(5) Hotărârile Consiliului științific adoptate potrivit alin. (2) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ și fiscal competentă.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), condamnarea definitivă a auditorilor pentru o infracțiune din culpă ori amânarea aplicării pedepsei pentru același tip de infracțiune, precum și renunțarea la urmărirea penală sau renunțarea la aplicarea pedepsei printr-o hotărâre definitivă nu conduc la exmatriculare, dacă se apreciază de către Consiliul științific că infracțiunea săvârșită nu aduce atingere demnității calității de auditor de justiție sau imaginii Institutului”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 47 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 prevedea:

„Art. 47

(1) Poate ocupa un post de execuție de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, în cadrul Institutului, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care ocupă postul potrivit dispozițiilor art. 48 sau care promovează concursul organizat de Institut.

(2) Numirea pe posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) se face prin decizie a directorului Institutulu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 47

Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului se face prin concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii. Posturile respective se evidențiază separat”.

 

Art. 48-57 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (abrogat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48-57 prevedeau:

„Art. 48

(1) Candidații la concursul de admitere la Institut care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa posturile vacante de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului, menționate în lista publicată odată cu anunțul referitor la concursul de admitere la Institut, după promovarea probei eliminatorii constând în verificarea cunoștințelor de limbă străină, reglementată de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament.

(2) Ocuparea posturilor vacante se face în ordinea descrescătoare a notei obținute ca medie aritmetică între nota de la concursul de admitere la Institut și nota obținută la proba eliminatorie constând în verificarea cunoștințelor de limbă străină. Departajarea candidaților cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la cele 3 probe ale concursului de admitere la Institut, în ordinea susținerii acestora.

(3) Rezultatele concursului de admitere la Institut pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului. Posturile de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului Național al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului pot fi ocupate de candidații menționați la alin. (1), care optează, în termen de două săptămâni de la anunțul referitor la vacantarea posturilor, pentru ocuparea acestora și care promovează proba eliminatorie constând în verificarea cunoștințelor de limbă străină, reglementată de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Atunci când există urgență sau atunci când specificul postului vacant impune, posturile vacante de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului se pot scoate la concursul organizat de Institut, cu aprobarea Consiliului științific.

Art. 49

(1) Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele acte:

a) cerere-tip;

b) actul de identitate, în copie;

c) certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;

d) diploma de licență și foaia matricolă a anilor de studii, în copie;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) curriculum vitae;

h) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie;

i) chitanța de plată a taxei de înscriere;

j) două fotografii color dimensiunea 2/3 cm.

(2) Copiile actelor menționate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Biroul resurse umane, documentare și arhivă.

(3) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul moral și profesional de la ultimul loc de muncă. Candidații care nu au mai fost angajați anterior vor depune o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

(4) Candidații sunt obligați să depună la dosar o adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că sunt apți pentru exercitarea funcției.

Art. 50

(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe scrise la o limbă străină, la alegere dintre engleză și franceză, a unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și a unui interviu.

(2) Tematica pentru probele de concurs și bibliografia, data și locul susținerii concursului, numirea comisiilor de concurs, numărul de posturi scoase la concurs, precum și cuantumul taxei de înscriere la concurs se propun de către directorul Institutului și se aprobă de Consiliul științific.

(3) Data și locul susținerii concursului și numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs și cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei și prin publicarea pe pagina de internet a Institutului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului. Tematica și bibliografia se află în permanență pe pagina de internet a Institutului, începând cu data anunțării concursului și pe toată durata acestuia.

(4) Cererile-tip pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puțin 15 zile înainte de data concursului la Biroul resurse umane, documentare și arhivă.

(5) Consiliul științific al Institutului numește comisiile de examinare și comisiile de contestații.

Art. 51

(1) Comisia de examinare pentru proba scrisă la limba străină elaborează 3 variante de subiecte, care se depun în plicuri sigilate.

(2) Cele 3 plicuri vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala de desfășurare a acestuia.

(3) Un reprezentant al candidaților va proceda la tragerea la sorți a plicului cu subiecte, care va fi desigilat și prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora de începere și ora de încheiere a concursului.

(4) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

(5) Intrarea candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a actului de identitate. După verificarea identității, fiecare candidat păstrează, la vedere, actul de identitate, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se menționează prezența fiecărui candidat.

(6) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba.

(7) Înainte de a se comunică subiectele, candidații înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ștampila Institutului.

(8) Pe toată durata desfășurării probei scrise la limba străină, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și persoanele desemnate cu aplicarea ștampilei pe colțul îndoit al colilor destinate probei scrise.

(9) În vederea elaborării lucrării scrise, candidații primesc coli de hârtie având ștampila Institutului. Se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(10) La expirarea timpului prevăzut la alin. (4), responsabilul de sală strânge lucrările în ordinea predării lor de către candidați, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou.

(11) În cazul în care concursul se desfășoară în mai multe săli, se întocmește câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(12) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală și după semnarea borderoului de către candidat.

(13) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însoțitor.

(14) Frauda dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs. În acest caz, responsabilul de sală întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea “fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat candidatului și comisiei de examinare.

(15) Baremul de corectare stabilit de comisia de examinare se afișează la centrul de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem, care se soluționează de comisia de contestații în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Institutului și se publică pe pagina de internet a Institutului.

(16) Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă la limba străină candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00 (șapte).

(17) Rezultatele se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia.

(18) Candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă la limba străină pot depune contestație la Biroul resurse umane, documentare și arhivă în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

(19) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se lipește din nou.

(20) Contestațiile se soluționează de comisia de contestații în termen de 48 de ore de la înregistrare. Nota obținută la contestații este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art. 52

(1) Candidații admiși la proba scrisă la limba străină susțin o lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la două dintre următoarele discipline: drept civil, dreptul familiei, drept comercial, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizare judiciară, elemente de drept comunitar și protecția europeană a drepturilor omului.

(2) Disciplinele la care candidații susțin lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice se aprobă, pentru fiecare post vacant, de Consiliul științific al Institutului, la propunerea directorului acestuia.

(3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se stabilește de comisia de examinare și nu poate depăși 4 ore.

(4) Dispozițiile art. 51 alin. (5)-(14) se aplică în mod corespunzător.

Art. 53

(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. Baremul de corectare se afișează la centrul de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem, care se soluționează de comisia de contestații în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Institutului și se publică pe pagina de internet a Institutului.

(2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.

(3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare dintre materiile de concurs.

(4) Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7,00 (șapte), dar nu mai puțin de nota 5,00 (cinci) la fiecare materie de concurs.

(5) Dispozițiile art. 51 alin. (17)-(20) se aplică în mod corespunzător.

Art. 54

(1) Candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice susțin un interviu în fața comisiei de examinare, în scopul identificării aptitudinilor specifice funcției pentru care candidează.

(2) Prestația candidatului la interviu se notează cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de către fiecare membru al comisiei.

(3) Nota finală la interviu o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei.

(4) Nu se admit contestații cu privire la notele obținute la interviu.

Art. 55

(1) Media generală de promovare a concursului este cel puțin 7,00 (șapte).

(2) Media generală a concursului o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă la limba străină, proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice și interviu.

(3) Candidații care au obținut media 7,00 (șapte) vor fi declarați admiși.

(4) Repartizarea candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul și în funcție de opțiunea candidaților și de probele de concurs susținute.

(5) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de 1 an de la data afișării rezultatelor finale, posturile vacante urmând a fi ocupate de candidații declarați admiși, în ordinea mediilor obținute.

Art. 56

În termen de 3 zile de la data susținerii interviului, comisiile de examinare predau întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare și arhivă, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia.

Art. 57

(1) Lucrările scrise și celelalte documente relevante privind concursul se anexează la dosarele profesionale ale candidaților admiși.

(2) Orice alte documente privind concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

(3) Taxa de înscriere se restituie candidaților care își anunță retragerea cu cel puțin 15 zile înainte de prima probă de concurs”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48-57 se abrogă.

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 286/2019) was last modified: ianuarie 8th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter