Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 – republicare

24 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 90

Actul publicat în Monitorul oficial

Sumar
Regulament din 24 octombrie 2005 al Senatului – republicare

(M. Of. nr. 615 din 23 iunie 2022)

Se republică Regulamentul din  24 octombrie 2005 al Senatului

În M. Of. nr. 615 din 23 iunie 2022 s-a republicat Regulamentul din 24 octombrie 2005 al Senatului. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, structura respectivului regulament.

Structura

Capitolul I: Organizarea Senatului

Secțiunea 1: Constituirea Senatului

Secțiunea 2: Grupurile parlamentare

Secțiunea 3: Biroul permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare

Secțiunea 4: Comisiile Senatului

Subsecțiunea 1: 1. Dispoziții comune

Subsecțiunea 2: 2. Comisiile permanente

Subsecțiunea 3: 3. Comisii speciale

Subsecțiunea 4: 4. Comisii de anchetă

Capitolul II: Desfășurarea lucrărilor Senatului

Secțiunea 1: Sesiunile și actele Senatului

Secțiunea 2: Ordinea de zi și programul de activitate

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Secțiunea 3: Procedura legislativă

Secțiunea 4: Respectarea principiului bicameralismului

Secțiunea 5: Procedura de urgență

Secțiunea 6: Termene procedurale

Secțiunea 7: Desfășurarea ședințelor Senatului

Secțiunea 8: Procedura de vot

Secțiunea 9: Procedura pentru respingerea, reexaminarea și promulgarea legii

Secțiunea 10: Procedura aplicabilă inițiativelor de revizuire a Constituției României

Secțiunea 11: Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului

Capitolul III: Moțiuni, întrebări, interpelări, informări, petiții

Secțiunea 1: Moțiuni simple

Secțiunea 2: Întrebări

Secțiunea 3: Interpelări

Secțiunea 4: Ora Guvernului

Secțiunea 5: Ora prim-ministrului

Secțiunea 6: Informarea Senatului și a senatorilor

Secțiunea 7: Petiții

Secțiunea 8: Declarații politice

Capitolul IV: Statutul senatorului

Secțiunea 1: Imunitatea parlamentară

Secțiunea 2: Conflictul de interese, constatarea incompatibilităților și alte interdicții

Secțiunea 3: Exercitarea mandatului de senator

Secțiunea 4: Concedii, absențe, demisii

Secțiunea 5: Deontologia parlamentară; abateri și sancțiuni

Capitolul V: Serviciile Senatului

Capitolul VI: Dispoziții tranzitorii și finale

Mai departe, redăm cele mai importante dispoziții regăsite în regulament.

 

Art. 6

„(1) Comisia de validare își începe de îndată activitatea, alegându-și un președinte și 2 vicepreședinți, care alcătuiesc biroul comisiei și se organizează în 4 grupe de lucru cuprinzând fiecare câte 3 membri. Alegerea acestora se face prin votul deschis al membrilor comisiei.

(2) Desemnarea președintelui și a vicepreședinților se face prin negociere, potrivit configurației politice rezultate din alegeri”.

Art. 9

„Comisia de validare întocmește un raport în care nominalizează senatorii pentru care propune validarea sau invalidarea mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare”.

Art. 17

„Grupurile parlamentare își aleg un lider, un număr de 2 până la 4 vicelideri, în funcție de caz, și un secretar. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, conducerea grupurilor parlamentare este anunțată în plenul Senatului”.

Art. 22

„(1) După constituirea legală a Senatului se aleg președintele Senatului și ceilalți membri ai Biroului permanent.

(2) Biroul permanent al Senatului se compune din: președintele Senatului, 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Președintele Senatului este și președintele Biroului permanent.

(3) Apartenența politică a membrilor Biroului permanent, în care se include și președintele Senatului, trebuie să reflecte configurația politică rezultată din alegeri, cu observarea principiului consacrat de art. 16 alin. (3) teza a doua din Constituția României, republicată.

(4) Senatorul care a fost ales independent se poate autopropune”.

Art. 30

„(1) Președintele Senatului căruia i s-a cerut revocarea nu poate conduce ședința Biroului permanent sau pe cea de plen în care se discută revocarea sa.

(2) La conducerea ședințelor prevăzute la alin. (1), președintele Senatului va fi înlocuit de unul dintre vicepreședinți, desemnat de Biroul permanent”.

Art. 42

„Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, denumit în continuare Comitetul liderilor, este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare, constituite potrivit configurației politice a Senatului”.

Art. 46

„(1) Senatul își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă, comisii speciale, inclusiv comisii paritare de mediere sau comisii comune cu Camera Deputaților.

(2) Numărul comisiilor de anchetă, speciale sau comune, denumirea și competența fiecărei astfel de comisii, precum și numărul membrilor acestora se hotărăsc de către Senat, la propunerea Biroului permanent sau a Comitetului liderilor, după caz”.

Art. 53

„(1) Revocarea unui membru al biroului comisiei se face de către grupul care l-a desemnat.

(2) Funcția respectivă devine vacantă, iar grupul parlamentar, prin liderul său, face o nouă desemnare.

(3) Pierderea calității de membru al unui grup parlamentar atrage încetarea de drept a funcției de conducere în cadrul unei comisii parlamentare”.

Art. 64

„(1) La ședințele comisiilor pot asista reprezentanții presei.

(2) Comisia, cu majoritate de voturi, decide, în funcție de ordinea de zi, asupra caracterului dezbaterilor”.

Art. 72

„(1) Dacă o comisie permanentă consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competența în fond a altei comisii, poate cere Biroului permanent transmiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative către acea comisie, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea la comisie.

(2) În caz de refuz din partea Biroului permanent sau în cazul unui conflict de competență între comisii, se procedează potrivit art. 71 alin. (2)”.

Art. 87

„(1) Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni simple.

(2) De asemenea, Senatul poate adopta mesaje, declarații, rezoluții și alte acte cu caracter politic”.

Art. 97

„(1) Inițiatorul proiectului de lege sau al propunerii legislative poate să își retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale, cu aprobarea plenului.

(2) În cazul în care proiectul sau propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților, retragerea nu mai poate fi făcută din momentul sesizării Senatului”.

Art. 110

„(1) Discutarea textelor în condițiile art. 106 începe cu cele prin care se propune eliminarea și continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestora. În cazul în care există mai multe amendamente de același fel, ele se supun la vot în ordinea în care au fost prezentate.

(2) Senatul se va pronunța prin vot distinct asupra fiecărui amendament, în afară de cazul în care prin adoptarea unuia se exclude acceptarea celorlalte”.

Art. 120

„Pentru propunerile legislative, termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoțite de avizele necesare”.

Art. 128

„Președintele Senatului conduce dezbaterile, veghează la respectarea regulamentului și la menținerea ordinii în sala de ședințe”.

Art. 142

În cazul în care prin prezentul regulament nu se stabilește o anumită procedură de vot obligatorie, procedura de vot se va hotărî de Senat, la propunerea președintelui sau a oricărui senator”.

Art. 153

„În cazul în care Senatul respinge un proiect de lege sau o propunere legislativă, respinsă anterior de Camera Deputaților, respingerea este definitivă, iar proiectul de lege sau propunerea legislativă nu mai poate fi readusă în discuția acestuia în cursul aceleiași sesiuni parlamentare”.

Art. 168

„(1) Moțiunea simplă exprimă poziția Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

(2) Moțiunea simplă poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul senatorilor.

(3) Moțiunea simplă trebuie să fie întocmită corespunzător actelor juridice ale Senatului și să cuprindă motivarea și dispozitivul. Moțiunea se depune la președintele de ședință, în plenul Senatului”.

Art. 179

„(1) Interpelările se înscriu, în ordinea prezentării, într-un registru special și se afișează la sediul Senatului.

(2) Interpelările se prezintă în ședință publică de către autor, după care președintele Senatului le transmite prim-ministrului.

(3) Guvernul și fiecare dintre membrii săi sunt obligați să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni. Pentru motive temeinice, Senatul poate acorda un termen de cel mult 3 săptămâni”.

Art. 187

„(1) Petițiile înregistrate se repartizează, spre soluționare, de către unul dintre vicepreședinții Senatului, desemnat de președinte, comisiei permanente competente, potrivit obiectului petiției ori senatorilor cărora le-au fost, personal, adresate.

(2) Orice membru al Senatului poate lua cunoștință de conținutul unei petiții, adresându-se, în acest scop, președintelui comisiei căreia i-a fost repartizată.

(3) Senatorul căruia îi sunt adresate petiții le va transmite spre soluționare autorităților publice competente”.

Art. 191

„Senatul hotărăște asupra cererii cu votul secret al majorității senatorilor prezenți”.

Art. 208

„Constituie abateri disciplinare săvârșite de senatori următoarele fapte, dacă, potrivit legii,* nu constituie infracțiuni:

a) încălcarea dispozițiilor privind îndatoririle senatorului prevăzute de Constituție și de Legea privind statutul deputaților și al senatorilor;

b) încălcarea jurământului de credință;

c) nerespectarea prevederilor Regulamentului Senatului;

d) exercitarea abuzivă a mandatului de senator;

e) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar în ședințele de plen, de comisii sau de birou ori în afara acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de senator;

f) tulburarea ordinii parlamentare prin utilizarea oricăror forme de agresivitate directă de natură fizică sau verbală la adresa unui alt parlamentar sau a oricărei alte persoane prezente la activitățile parlamentare;

g) utilizarea cardului de vot electronic de către orice altă persoană în scopul folosirii acestuia în cadrul sistemului de vot electronic;

h) transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Senatului, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau ale comisiilor, prin alte mijloace decât cele prevăzute în Regulamentul Senatului. Prin excepție, senatorii pot transmite sau înregistra ședința Senatului și ședințele comisiilor numai în perimetrul din sala de ședințe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul parlamentarilor neafiliați, în perimetrul alocat acestora;

i) desfășurarea unui material vizual cu caracter ofensator, inclusiv banner, în sala de ședințe în plen sau în sălile comisiilor Senatului;

j) difuzarea unor materiale audio înregistrate cu caracter ofensator și utilizarea de mijloace de amplificare audio care, prin volumul sunetului sau prin conținutul lor, pot perturba desfășurarea ședințelor în plen sau în sălile comisiilor Senatului;

k) absentarea, nemotivată și în mod repetat, de la lucrările Senatului”.

În final, vă precizăm că anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament, conține Procedura din 24 octombrie 2005 de lucru și mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene republicată.

Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 – republicare was last modified: iunie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.