Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei (OMJ nr. 1.973/C/2022)

20 mai 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
277 views

 

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 1.973/C/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției

 

(M. Of. nr. 496 din 19 mai 2022)

În temeiul:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

  art. 13 și ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

 

În M. Of. nr. 496 din 19 mai 2022 s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 1.973/C/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției.

Prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul Regulament.

 

Structura

TITLUL I: Dispoziții generale

TITLUL II: Conducerea ministerului

CAPITOLUL I: Ministrul justiției

CAPITOLUL II: Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct

Monitor Dosare

CAPITOLUL III: Colegiul ministerului

TITLUL III: Corpul de consilieri al ministrului, consilierii onorifici, cabinetele demnitarilor și Consiliul consultativ științific

CAPITOLUL I: Corpul de consilieri al ministrului

CAPITOLUL II: Cabinetele demnitarilor

CAPITOLUL III: Consiliul consultativ științific

TITLUL IV: Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului

CAPITOLUL 0:

CAPITOLUL I: Comitetul de securitate și sănătate în muncă

CAPITOLUL II: Sistemul de management al calității și Sistemul de control intern managerial

CAPITOLUL III: Comitetul ministerial pentru situații de urgență și Centrul operativ pentru situații de urgență cu activitate temporară

CAPITOLUL IV: Alte structuri permanente de lucru

SECȚIUNEA 1: Comisiile de disciplină

SECȚIUNEA 2: Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu

SECȚIUNEA 3: Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar

SECȚIUNEA 4: Unitatea de incluziune socială

SECȚIUNEA 5: Consiliul tehnico-economic

SECȚIUNEA 6: Structura de informare publică

SECȚIUNEA 7: Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor

CAPITOLUL V: Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese

CAPITOLUL VI: Persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal

TITLUL V: Personalul cu funcții de conducere din minister

CAPITOLUL I: Directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului

CAPITOLUL II: Alte funcții de conducere sau cu atribuții de conducere

SECȚIUNEA 1: Șefii de serviciu din cadrul direcțiilor din minister

SECȚIUNEA 2: Șefii de birou din cadrul direcțiilor din minister

SECȚIUNEA 3: Managerul de contract

SECȚIUNEA 4: Managerul/Coordonatorul de proiect și echipa de implementare/management de proiect

TITLUL VI: Categoriile de personal din cadrul ministerului

TITLUL VII: Norme privind conduita personalului

TITLUL VIII: Compartimentele din cadrul ministerului

CAPITOLUL I: Dispoziții comune

CAPITOLUL II: Direcția Corpul de control al ministrului

CAPITOLUL III: Compartimentul pentru comunicare

CAPITOLUL IV: Serviciul de audit public intern

CAPITOLUL V: Serviciul informații clasificate

CAPITOLUL VI: Compartimentul publicitate mobiliară

CAPITOLUL VII: Pilonul I – Calitatea legislației și afaceri judiciare

SECȚIUNEA 1: Direcția elaborare acte normative

SECȚIUNEA 2: Direcția avizare acte normative

SECȚIUNEA 3: Direcția contencios

CAPITOLUL VIII: Pilonul II – Sistemul judiciar, politici publice și relația cu Ministerul Public

SECȚIUNEA 1: Unitatea de management public

SECȚIUNEA 2: Direcția de prevenire a criminalității

SECȚIUNEA 3: Serviciul profesii juridice conexe

CAPITOLUL IX: Pilonul III – Afaceri internaționale și programe

SECȚIUNEA 1: Direcția drept internațional și cooperare judiciară

SECȚIUNEA 2: Direcția afaceri europene și drepturile omului

SECȚIUNEA 3: Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe

SECȚIUNEA 4: Direcția programe europene

CAPITOLUL X: Pilonul IV – Resurse și sprijin logistic

SECȚIUNEA 1: Direcția resurse umane

SECȚIUNEA 2: Direcția economică

SECȚIUNEA 3: Direcția tehnologia informației

SECȚIUNEA 4: Serviciul relații cu publicul

TITLUL IX: Direcția Națională de Probațiune

TITLUL X: Colaborarea dintre compartimentele din minister

TITLUL XI: Înregistrarea și circuitul lucrărilor

TITLUL XII: Dispoziții finale

 

Dispoziții relevante

Art. 3:

(1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiției.

(2) Ministrul justiției îndeplinește, în domeniile de competență ale ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 6:

(1) Ministrul justiției este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general și de un secretar general adjunct.

(2) Secretarii de stat sunt numiți prin decizie a prim-ministrului și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministrul justiției, realizând operațiunile care decurg implicit din acestea.

 

Art. 12:

(1) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:

a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministrul justiției și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și unitățile subordonate, precum și legătura cu celelalte autorități și organe ale administrației publice;

b) primește și transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative inițiate de minister și asigură avizarea proiectelor actelor normative primite de la alți inițiatori;

c) urmărește și gestionează procedurile de avizare, aprobare și publicare, după caz, ale actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;

d) îndeplinește, în condițiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de art. 61 alin. (2) lit. c1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de ordonator principal de credite;

e) monitorizează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina ministerului și dispune măsuri pentru realizarea lor conform normelor specifice;

f) monitorizează implementarea politicilor de personal și respectarea principiilor privind managementul resurselor umane în cadrul instituției;

g) informează ministrul justiției asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;

h) organizează evidența și constituirea structurilor din minister și a celor care se constituie de alte autorități publice centrale cu participarea ministrului justiției;

i) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiției, în relațiile cu alte autorități și instituții publice și cu persoanele fizice și juridice;

j) coordonează Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ și Programul „Cartierul pentru justiție” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar.

(2) Secretarul general îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiției.

(3) Secretarul general adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite, prin ordin, de ministrul justiției.

 

Art. 23:

Comitetul de securitate și sănătate în muncă îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție;

b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punctul de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii și alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;

d) analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor care revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;

f) analizează cererile formulate de angajați privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;

g) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;

h) analizează propunerile angajaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale și a evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și întocmește un raport scris privind constatările făcute;

k) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.

 

Art. 45:

(1) Sesizările formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:

a) numele, prenumele și domiciliul persoanei care formulează sesizarea;

b) numele, prenumele, funcția deținută și instituția în care își desfășoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;

c) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;

d) indicarea, cel puțin cu aproximație, a datei la care fapta a fost săvârșită;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;

f) semnătura persoanei care formulează sesizarea.

(2) Sesizarea se formulează în scris și va fi însoțită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susțin.

(3) Dacă sesizarea nu conține elementele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, din conținutul acesteia nu rezultă indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare, lucrarea se clasează, Comisia urmând a informa, după caz, persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(4) În situația în care din sesizare rezultă că, pentru faptele la care aceasta se referă, s-a împlinit termenul de prescripție a aplicării unei sancțiuni disciplinare, sesizarea va fi clasată, Comisia urmând a informa persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(5) Dacă în cuprinsul sesizării nu sunt relevate aspecte din domeniul răspunderii disciplinare a procurorilor, aceasta va fi soluționată ca o petiție în cadrul Serviciului relații cu publicul, în baza atribuțiilor acestui compartiment.

 

Art. 60:

Șefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuții:

a) repartizează lucrările și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

b) avizează toate documentele elaborate în cadrul serviciului;

c) participă, verifică și răspund de realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului;

d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebită;

e) prezintă și susțin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul serviciului;

f) evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

g) duc la îndeplinire sarcinile încredințate de conducerea ministerului sau a direcției și răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competență.

 

Art. 81:

În minister sunt încadrate următoarele categorii de personal:

a) demnitari;

b) personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor;

c) funcționari publici;

d) manageri publici;

e) polițiști de penitenciare;

f) consilieri pentru afaceri europene;

g) personal contractual.

 

Art. 108:

Compartimentele de specialitate juridică din structura organizatorică a ministerului sunt următoarele:

a) Direcția Corpul de control al ministrului;

b) Compartimentul publicitate mobiliară;

c) Direcția elaborare acte normative;

d) Direcția avizare acte normative;

e) Direcția contencios;

f) Direcția de prevenire a criminalității;

g) Serviciul profesii juridice conexe;

h) Direcția drept internațional și cooperare judiciară;

i) Direcția afaceri europene și drepturile omului;

j) Direcția programe europene;

k) Direcția resurse umane;

l) Serviciul relații cu publicul.

Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (OMJ nr. 1.973/C/2022) was last modified: mai 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter