Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR (Hotărârea CAFR nr. 2/2018)

25 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1041

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii
Sumar

Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
(M. Of. nr. 436 din 23 mai 2018)

Se reglementează organizarea și funcționarea Camerei Auditorilor Financiari din România, iar Regulamentul se aplică de către membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditorii financiari și firmele de audit și de către stagiarii în activitatea de audit financiar.

 

În M. Of. nr.  436 din 23 mai 2018, s-a publicat Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

 

Prezentăm mai jos structura Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România:

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Organizarea și funcționarea Camerei”);

– Cap. III („Structurile Camerei: Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei, președintele Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei și Comisia de disciplină”);

– Cap. IV („Calitatea de membru al Camerei. Autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit. Drepturile și obligațiile membrilor CAFR”);

– Cap. V („Exercitarea profesiei de auditor financiar”);

– Cap. VI („Investigații și sancțiuni”);

Cap. VII („Veniturile Camerei”);

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

În continuare, vom prezenta unele dispoziții din respectivul regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”)

 

Potrivit art. 1, aplicarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România se face de către: membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditorii financiari și firmele de audit și de către stagiarii în activitatea de audit financiar.

Art. 2 stabilește statutul Camerei Auditorilor Financiari din România. Aceasta este definită ca  organizația profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari persoane fizice și firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în condițiile prevăzute de lege.

Conform alin. (2), Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu și siglă proprii. Nicio altă persoană, cu excepția Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară, datorită îndeplinirii prevederilor legale privind protecția mărcilor.

Competențele Camerei sunt prevăzute în alin. (3) care stabilește faptul că aceasta reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, reprezintă interesele membrilor săi, reglementează și monitorizează activitățile desfășurate de către membri, mai puțin activitatea de audit statutar, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii și prezentului regulament.

De asemenea, potrivit alin. (4), Camera exercită și exercită atribuțiile care i-au fost conferite prin O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar și prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate, precum și atribuțiile delegate prin ordin al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

 

Cap. II („Organizarea și funcționarea Camerei”)

 

Potrivit art. 3, organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința Camerei, Consiliul Camerei și Biroul permanent al Consiliului Camerei.

Alin. (1) al art. 4 stabilește faptul că organul superior de conducere al Camerei este Conferința Camerei. Conferința se formeză din auditori financiari care au calitatea de membri ai Camerei și au îndeplinite obligațiile către Cameră în anul anterior desfășurării Conferinței, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.

Conform alin. (3), Conferința se întrunește minim o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în macxim 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent, sau ori de câte ori situația o impune.

Atribuțiile conferinței sunt prevăzute în alin. (4), astfel:

a) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Camerei;

b) dezbate și aprobă situațiile financiare anuale ale Camerei pentru exercițiul financiar încheiat;

c) dezbate raportul de audit statutar al Camerei;

d) dezbate și aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;

e) dezbate și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar în curs;

f) alege și/sau revocă președintele Consiliului Camerei și membrii Consiliului Camerei;

g) alege și/sau revocă auditorii statutari ai Camerei și membrii Comisiei de disciplină;

h) dezbate și aprobă obiectivele strategice ale Camerei;

i) dezbate și aprobă planul de acțiune al Consiliului Camerei pe anul în curs;

j) dezbate și aprobă înființarea sau desființarea reprezentanțelor din țară și străinătate ale Camerei;

k) dezbate și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;

l) alte atribuții, potrivit legii și prezentului regulament, cu excepția celor date în competența Consiliului Camerei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Conform art. 12 alin. (1), durata mandatului președintelui Consiliului Camerei și al membrului ales într-o structură a Camerei este de trei ani și începe de la data încetării mandatului anterior sau de la data organizării Conferinței, după caz, pentru toate structurile Camerei, dacă între timp nu încetează calitatea respectivă, în condițiile prezentului regulament. Alin. (2) prevede că mandatul se consider complet îndeplinit în situația în care persoana a început să îl exercite indifferent de durată. Această prevedere se aplică în mod corespunzător pentru toate structurile alese în cadrul Camerei.

 

Cap. III („Structurile Camerei: Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei, președintele Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei și Comisia de disciplină”)

 

Conform art. 13 alin (1), Consiliul Camerei este format din unsprezece membri, inclusiv președintele acestuia. Persoanele care fac parte din Consiliul sunt alese în cadrul Conferinței, dintre auditorii financiari, pentru un mandat de trei ani, potrivit procedurii de alegeri aprobate de Cameră, cu avizul prealabil al ASPAAS. Atât membrii Consiliului Camerei, cât și președintele Consiliului Camerei pot îndeplini cel mult două mandate.

Art. 16 alin. (1) reglementează Biroul permanent al Consiliului Camerei, stabilind faptul că acesta are în componența sa președintele Consiliului Camerei, ales de către Conferință, prim-vicepreședintele și cei trei vicepreședinți ai Consiliului Camerei.  Potrivit alin. (2), Biroul asigură conducerea curentă a Camerei și exercită și alte atribuții prevăzute de Regulament.

Art. 17 reglementează aspectele cu privire la Președintele Consiliului Camerei, potrivit alin. (1), acesta fiind ales de Conferință și având statutul de membru al Consiliului Camerei, președintele Camerei, președintele Consiliului Camerei și președinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Mandatul Președintelui este de 3 de trei ani și poate îndeplini cel mult două mandate cu respectarea prevederilor de la art. 13 alin. (2), după cum stabilește alin. (1).

Art. 18 alin. (1) prevede că situațiile financiare anuale ale Camerei sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii, iar potrivit alin. (2), auditorii statutari ai Camerei sunt auditori financiari activi, membri ai Camerei, aleși de Conferință

În cuprinsul art. 19 este reglementată Comisia de disciplină, formată din trei membri, auditori financiari aleși de Conferință, dintre care unul este ales ca președinte, iar rezultatul se comunică în scris Consiliului Camerei.

 

Cap. IV („Calitatea de membru al Camerei. Autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit. Drepturile și obligațiile membrilor CAFR”)

 

Art. 23 reglementează statutul de membru al Camerei, stabilind că aceasta are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi, precum și firme de audit.

Conform alin. (2) al aceluiași articol, persoanele care sunt incompatibile cu exercitarea activității de audit financiar, potrivit legii, au calitatea de auditori financiari nonactivi.

Potrivit art. 24, în situația delegării activității, Camera autorizează auditori financiari pentru desfășurarea activităților de audit financiar în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.  Alin. (2) prevede că  auditorii financiari sunt autorizați prin hotărâre a Consiliului Camerei, aprobată prin ordin al președintelui ASPAAS, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Conform art. 26 alin. (1), persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru CAFR.  Alin. (2) stabilește că Înscrierea ca membru CAFR se face în baza unei solicitări scrise formulată în termen de maxim un an de la data autorizării ca auditor financiar în România, solicitare care se aprobă sau se respinge motivat prin hotărâre a Consiliului CAFR. Hotărârea Consiliului Camerei menționată în primul paragraf se înaintează spre informare ASPAAS.

 

Cap. V („Exercitarea profesiei de auditor financiar”)

 

Potrivit art. 37 alin. (1), profesia de auditor financiar se exercită numai de către auditorii financiari sau firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România, în condițiile legii, sunt membri activi ai Camerei, sunt înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit și îndeplinesc și respectă principiile de etică profesională, care se referă cel puțin la funcția lor în interesul public, integritatea și obiectivitatea lor, competența lor profesională și atenția cuvenită, precum și de auditorii financiari și firmele de audit din alte state membre sau terțe țări, în conformitate reglementările legale aplicabile.

Conform alin. (2), pentru exercitarea profesiei trebuie avute la bază următoarele:

a) viza anuală obținută pentru anul în care se desfășoară misiunea de audit;

b) contractul de audit încheiat cu clientul;

c) documentația privind respectarea cerințelor prevăzute în standardele profesionale în domeniu.

 

Cap. VI („Investigații și sancțiuni”)

 

În conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (1), Camera este competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare și aplicarea sancțiunilor pentru auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități în exercitarea independentă a profesiei, cu excepția activității de audit statutar, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit alin. (2), în vederea constatării abaterilor disciplinare și stabilirii răspunderii disciplinare, în cadrul Camerei se constituie și funcționează Comisia de disciplină.

Abaterile disciplinare sunt enumerate în cuprinsul art. 43 alin. (1), iar sancțiunile disciplinare se regăsesc reglementate la art. 44 alin. (1).

 

Cap. VII („Veniturile Camerei”)

 

Conform art. 46 alin. (1), Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:

a) cotizații anuale fixe și variabile de la membrii săi;

b) cotizații de la stagiarii în activitatea de audit financiar;

c) taxe în vederea desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

e) sancțiuni pecuniare aplicate conform prevederilor O.U.G. nr. 75/1999;

f) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

 

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

 Art. 47 alin. (2) prevede faptul că orice modificare adusă respectivului regulament se adoptă prin hotărâre a Conferinței Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS, iar potrivit alin. (3), în aplicarea Regulamentului, Camera emite norme, cu avizul ASPAAS, după caz.

 

Pe universuljuridic.ro, puteți citi mai multe știri cu privire la activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România, dar și alte informații relevante în domeniu.

Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR (Hotărârea CAFR nr. 2/2018) was last modified: mai 28th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter