Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (OANCPI nr. 1207/2020)

30 apr. 2020
Vizualizari: 6861
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

(M. Of. nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014; cu modif. ult.)

Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OANCPI) nr. 1207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

(M. Of. nr. 346 din 29 aprilie 2020)

– modifică: art. 36 alin. (1) lit. b) și lit. d), art. 40 alin. (7), art. 48 alin. (1) și alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 72 alin. (3), art. 84 alin. (1)-(2), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (3) și alin. (6), art. 97, art. 99 alin. (1), art. 107, art. 108, art. 113 alin. (3), art. 164^1 alin. (1), art. 166 alin. (1) lit. a), art. 176, art. 195 alin. (5), art. 255 alin. (1), art. 261 alin. (2), anexa nr. 1^12, anexa nr. 1^13, anexa nr. 1^27, anexa nr. 1^32, anexa nr. 1^47, anexa nr. 1^51^1;

– introduce: art. 39 alin. (12)-(14),  art. 84 alin. (2^1)-(2^6), art. 86 alin. (2^1), art. 86 alin. (7), art. 113 alin. (3^1), art. 116 alin. (7), art. 261 alin. (4), art. 271 lit. i);

– abrogă: art. 25 alin. (2), art. 26 lit. f), art. 49 alin. (1) lit. i), art. 83 alin. (1) lit. f), art. 89 lit. f), art. 96 lit. g), art. 99 alin. (2) lit. d), art. 104 alin. (1) lit. f), art. 106 alin. (1) lit. f), art. 111 alin. (2) lit. f), art. 119 alin. (1) lit. f), art. 135 alin. (2) lit. g), art. 141 lit. f), art. 144 lit. f), art. 150 lit. f), art. 229 alin. (1) lit. e), art. 266 alin. (1) lit. e), Cap. VII.

 

În M. Of. nr. 346 din 29 aprilie 2020 a fost publicat OANCPI nr. 1207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin OANCPI nr. 700/2014.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin OANCPI nr. 700/2014.

 

În continuare, vă prezentăm modificările, dar și completările aduse Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 

Art. 25 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (abrogat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 25, alin. (2) prevedea:

„(2) În situația în care măsurătorile au fost efectuate prin tehnologie GNSS, documentația în format digital va fi completată cu acestea”.

 

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 26 lit. f) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (abrogat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 26, lit. f) prevedea:

„Partea analogică a documentației cadastrale va cuprinde o succesiune de piese a căror ordine este următoarea:

(…)

f) Copia extrasului de carte funciară, după caz;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 26, lit. f) se abrogă.

 

Art. 36 alin. (1) lit. b) și lit. d) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 36 alin. (1), lit. b) și lit. d) prevedeau:

„(1) Execuția lucrărilor de teren și birou, constă în:

(…)

b) execuția măsurătorilor pentru realizarea rețelelor de îndesire și ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita și în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări și validări ale datelor existente. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;

(…)

d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilului și reprezentarea acestora pe planul de amplasament și delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință se pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafața imobilului, și se reprezintă pe planul de amplasament și delimitare prin linii întrerupte și coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosință în suprafață mai mare de 50 mp în intravilan și mai mare de 300 mp în extravilan. Se vor reprezenta construcțiile definitive situate în interiorul imobilelor. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu o zecimală”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 36 alin. (1), lit. b) și lit. d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Execuția lucrărilor de teren și birou, constă în:

(…)

b) execuția măsurătorilor pentru realizarea rețelelor de îndesire și ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita și în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări și validări ale datelor existente. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate pe o perioadă de 5 ani de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;

(…)

d) împrejmuirile imobilului vor fi reprezentate pe PAD prin semne convenționale conform Atlasului de semne convenționale. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință vor fi măsurate expeditiv, reprezentate pe partea grafică analogică a planului de amplasament și delimitare a imobilului prin linii întrerupte, vor fi menționate la pct. A «Date referitoare la teren», iar în documentația în format digital în câmpurile specifice din secțiunea «date textuale ale terenului». Se va avea în vedere ca suma suprafețelor parcelelor componente ale imobilului să fie egală cu suprafața imobilului. Se vor reprezenta construcțiile situate în interiorul imobilelor, indiferent de stadiul de execuție. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu o zecimală”.

 

Art. 39 alin. (12)-(14) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (introdus prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 39,  după alin. (11) se introduc trei noi alineate, alin. (12)-(14), cu următorul conținut:

„(12) Dosarul cererii poate fi completat o singură dată, numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost anexate toate înscrisurile necesare soluționării sau atunci când este posibilă refacerea dosarului cererii sau a unei părți din acesta.

(13) În cazul cererii înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va putea solicita completarea dosarului din punct de vedere tehnic și/sau din punct de vedere juridic, după caz, fiind emis un singur referat de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară.

(14) Termenul acordat prin referatul de completare este de 5 zile lucrătoare și începe să curgă de la comunicarea acestuia. Comunicarea referatului de completare se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în format electronic prin punerea la dispoziție în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în conturile utilizatorilor sau pe site-ul Agenției Naționale www.ancpi.ro. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu numărul de zile care au fost necesare deponentului pentru depunerea completărilor”.

 

Art. 40 alin. (7) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 40, alin. (7) prevedea:

„(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală, precum și de succesibilii defunctului care își dovedesc calitatea conform anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală, precum și de oricare dintre succesibilii defunctului menționați în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale”.

 

Art. 48 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, ținând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentația este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare incorectă, inspectorul emite nota de respingere și o transmite împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă de inspector va sta la baza încheierii de respingere.

(…)

(3) Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic informatic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor în vigoare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, ținând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentația este incompletă și nu este refăcută în termenul acordat prin referatul de completare sau este incorectă, inspectorul emite nota de respingere și o transmite împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă de inspector va sta la baza încheierii de respingere.

(…)

(3) Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic informatic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor în vigoare”.

 

Art. 49 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (abrogat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 49 alin. (1), lit. i) prevedea:

„(1) Prin documentație întocmită incorect se înțelege:
(…)

i) nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către proprietarii imobilului/imobilelor învecinate sau, în cazul imobilelor aparținând domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosință, după caz;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 49 alin. (1), lit. i) se abrogă.

 

Art. 63 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 63, alin. (1) prevedea:

„(1) Numerele cadastrale se pot anula:

a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:

– cererii de anulare;

– declarației pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;

b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 63, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Numerele cadastrale se pot anula:

a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:

– cererii de anulare;

– declarației pe propria răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;

b) la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza declarației autentice a proprietarului, dacă imobilul nu este grevat de sarcini și se constată suprapuneri reale, sau în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic”.

 

Art. 72 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 72, alin. (3) prevedea:

„(3) În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluționarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării. Termenul de soluționare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile. Concluziile convocării vor fi menționate într-un proces-verbal semnat de părți, care se atașează la dosarul cererii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 72, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluționarea cererii, inspectorul poate convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării. Termenul de soluționare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile de la comunicare. Concluziile convocării vor fi menționate într-un proces-verbal semnat de părți, care se atașează la dosarul cererii”.

 

Art. 83 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (abrogat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 83 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) Documentația cadastrală de primă înscriere conține:

(…)

f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare, dacă este cazul;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 83 alin. (1), lit. f) se abrogă.

 

Art. 84 alin. (1)-(2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (modificat prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 84, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate;

b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin.

(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafață înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate;

b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 84, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate;

b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin, în situația în care suprafața măsurată diferă cu 2%-15%.

(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente:

a) declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar în format digital recepționat de oficiul teritorial;

b) procesul-verbal de vecinătate în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate”.

 

Art. 84 alin. (2^1)-(2^6) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (introdus prin OANCPI nr. 1207/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 84,  după alin. (2) se introduc șase noi alineate, alin. (2^1)-(2^6), cu următorul conținut:

„(2^1) Procesul-verbal de vecinătate nu este necesar în situația în care suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din act sau cea înscrisă în cartea funciară.

(2^2) Nu este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate:

– pe latura împrejmuită;

– în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;

– pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);

– pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

– pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.

(2^3) Notificarea se semnează de proprietarul/titularul drepturilor reale asupra imobilului care face obiectul documentației și de persoana autorizată și conține următoarele informații: data, ora, locul și scopul convocării, precum și consecințele care decurg din neprezentarea la convocare, respectiv materializarea limitei de proprietate astfel cum este indicată de către titularul dreptului de proprietate/posesie asupra imobilului care face obiectul documentației cadastrale. Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul-verbal de vecinătate. De la data comunicării notificării până la data convocării în vederea semnării procesului-verbal de vecinătate va curge un termen de minimum 15 zile calendaristice.

(2^4) În situația în care vecinul nu s-a prezentat la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentației cadastrale va da o declarație autentică notarială. Declarația autentică notarială se va anexa la procesul-verbal de vecinătate și va cuprinde mențiuni cu privire la modalitatea de notificare, precum și la indicarea limitelor imobilului persoanei autorizate.

(2^5) Nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către persoanele menționate la alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) nu constituie piedică la înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară/actualizarea datelor acestuia, cu respectarea prevederilor alin. (23) și (24).

(2^6) Refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii”.

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – modificări (OANCPI nr. 1207/2020) was last modified: aprilie 30th, 2020 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.