Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (H.G. nr. 850/2023)

22 sept. 2023
Vizualizari: 365

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

(M. Of. nr. 271 din 11 aprilie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

H.G. nr. 850/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(M. Of. nr. 849 din 20 septembrie 2023)

 

 

– modifică: art. 23, art. 134, art. 136, art. 139, art. 145, art. 249, art. 270,

introduce: art. 28 alin. (2^1), art. 100 alin. (1^1)-(1^3), art. 130 alin. (6) și (7), art. 138 alin. (2^1) și (2^2), art. 187 alin. (9), art. 214^1.

 

În M. Of. nr. 849 din 20 septembrie 2023 s-a publicat H.G. nr. 850/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 23

Vechea reglementare

„Art. 23: Testarea cu aparatul etilotest

(1) În vederea stabilirii consumului de alcool deținutul poate fi testat cu aparatul etilotest.

(2) În situația în care rezultatul testării confirmă consumul de alcool, i se recoltează probe biologice, în condițiile art. 22.

(3) Refuzul deținutului de a se supune testării cu aparatul etilotest constituie abatere disciplinară gravă.”

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 23: Testarea cu mijloace tehnice certificate

(1) În vederea stabilirii consumului de substanțe stupefiante, alcool ori substanțe toxice sau ingerării de medicamente fără prescripție medicală, de natură a crea tulburări de comportament, deținutul poate fi testat cu mijloace tehnice certificate de tip aparat etilotest, dispozitive care dovedesc consumul de substanțe psihoactive sau alte mijloace tehnice omologate care nu presupun recoltare de probe biologice.

(2) Refuzul deținutului de a se supune testării cu mijloacele tehnice prevăzute la alin. (1) constituie abatere disciplinară foarte gravă.

(3) În situația în care rezultatul testării prin mijloace tehnice certificate confirmă consumul de alcool, de droguri sau alte substanțe interzise, deținutului i se recoltează și probe biologice, în condițiile art. 22.

(4) În situația în care deținutul refuză recoltarea probelor biologice în condițiile alin. (3), se aplică prevederile art. 22 alin. (4).

 

 

Art. 134

Vechea reglementare

„Art. 134: Dreptul la comunicări on-line

(1) În vederea menținerii unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport al deținuților cu grad ridicat de vulnerabilizare sau identificați cu nevoi speciale se poate acorda dreptul la comunicări on-line, pe baza unei programări prealabile.

(2) Categoriile de deținuți care pot beneficia de comunicări on-line, din cauza distanței mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate și care nu sunt vizitați de membrii de familie, aparținători sau alte persoane, sunt:

a) deținuții care au o bună comportare, participă activ la programele și activitățile educative, de asistență psihologică și asistență socială recomandate în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică ori la activități lucrative;

b) tinerii din penitenciarele pentru tineri;

c) femeile din penitenciarele sau secțiile de femei;

d) deținuții internați în penitenciarele-spital.

(3) Comunicările on-line sunt condiționate de concluziile sau recomandările evaluării sociale, consemnate în Dosarul de educație și asistență psihosocială.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot efectua comunicări on-line și deținuții ai căror membri de familie, aparținători sau alte persoane se află în situații de catastrofe, calamități, boală gravă, deces sau în alte cazuri temeinic justificate.

(5) Deținuții aflați în situațiile de la alin. (2) pot comunica on-line de 4 ori pe lună. Durata comunicării on-line este de până la 30 de minute, iar, pentru deținuții aflați în una din situațiile prevăzute la alin. (4) pe întinderea evenimentelor, durata este de până la 1 oră zilnic.

(6) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor poate aproba comunicări on-line între deținuții din locuri de deținere diferite, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (5) și art. 136 alin. (2).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 134 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 134: Dreptul la comunicări online

(1) În vederea menținerii unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport, deținuții pot beneficia de comunicări online cu aprobarea directorului, pe baza unei programări prealabile.

(2) Deținuții care nu au fost sancționați disciplinar în ultimele 3 luni anterioare solicitării și care participă activ la programele și activitățile educative, de asistență psihologică și asistență socială recomandate în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică ori la activități lucrative pot beneficia de dreptul la comunicări online. În cazul deținuților care nu au participat la activități educative, de asistență psihologică și asistență socială recomandate în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică ori la activități lucrative din motive neimputabile acestora, dreptul la comunicări online se acordă în limitele prevăzute la alin. (4).

(3) Prin excepție de la condițiile prevăzute la alin. (2), pot efectua comunicări online și deținuții ai căror membri de familie, aparținători sau alte persoane se află în situații de catastrofe, calamități, boală gravă, deces sau în alte cazuri justificate.

(4) Deținuții pot comunica online de 4 ori pe lună, iar durata comunicării online este de până la 30 de minute.

(5) Pentru deținuții aflați în situația prevăzută la alin. (3) durata maximă a comunicărilor online este de până la 1 oră zilnic.

(6) La aprecierea acordării de comunicări online în cazul calamităților sunt avute în vedere documentele emise de autoritățile competente în declararea calamității. În cazul catastrofelor ori altor evenimente prevăzute la alin. (3) se ține cont de amplitudinea evenimentului cu urmări neașteptate, de natură a afecta în mod direct deținutul sau persoana cu care se solicită comunicarea online.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), deținuții pot beneficia, în baza cererii aprobate de către directorul locului de deținere, de acordarea, suplimentar, a unui număr de comunicări online egal cu cel al vizitelor neefectuate în luna imediat anterioară solicitării, conform regimului de executare sau categoriei din care fac parte, în condițiile art. 138 alin. (2), durata comunicării fiind de până la 30 de minute.

(8) Comunicările online între deținuți din locuri de deținere diferite se aprobă de către directorii penitenciarelor în care aceștia sunt cazați, în condițiile prezentului articol.

(9) La solicitarea scrisă a deținuților, directorul penitenciarului poate aproba comunicări online cu deținuți din penitenciare din alte state care permit acest tip de comunicare, dacă aceștia sunt rude de gradul I și II, soț/soție sau au relații de parteneriat similare relațiilor stabilite între soți, dovedite prin declarație pe propria răspundere autentificată la notar.

(10) Evaluarea participării active la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă se face ținându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) includerea într-o activitate sau program de reintegrare socială ori participarea la activități lucrative;

b) realizarea obiectivelor stabilite prin activități sau programe de reintegrare socială ori a sarcinilor de lucru.

(11) În cazul deținuților care, din motive neimputabile acestora, nu mai participă la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la activități lucrative, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (2) se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul ultimelor 3 luni, anterioare solicitării.

 

 

Art. 136

Vechea reglementare

„Art. 136: Modalitatea de acordare a dreptului la comunicări on-line

(1) Deținuții beneficiază de dreptul la comunicări on-line în baza aprobării directorului, la propunerea asistentului social sau a altui reprezentant al sectorului reintegrare socială cu responsabilități similare sau la cererea deținutului însoțită de un referat întocmit de asistentul social sau a altui reprezentant al sectorului reintegrare socială cu responsabilități similare.

(2) Prin aprobarea dată, directorul penitenciarului stabilește termenul la care va fi realizată o nouă analiză a situației deținutului, care nu poate fi mai mare de un 1 an. În cazul prevăzut la art. 134 alin. (4) stabilește periodicitatea comunicării on-line.

(3) Directorul penitenciarului poate anula aprobarea dacă situația deținutului se îmbunătățește din perspectiva relațiilor cu mediul de suport.

(4) Pentru efectuarea comunicărilor on-line, deținutul transferat într-un alt penitenciar are nevoie de o nouă aprobare.

(5) Directorul penitenciarului stabilește zilele și intervalele orare în care au loc comunicările on-line.

(6) Comunicările on-line au caracter confidențial.

(7) Administrația penitenciarului ține evidența acordării dreptului la comunicări on-line.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 136 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 136: Modalitatea de acordare a dreptului la comunicări online

(1) Deținuții beneficiază de dreptul la comunicări online în baza aprobării directorului penitenciarului, la cererea acestora.

(2) Acordarea comunicărilor online are în vedere concluziile sau recomandările evaluării sociale realizate de către asistentul social sau alt reprezentant al sectorului reintegrare socială cu atribuții similare, menționate de aceștia pe cererea formulată de deținut.

(3) În cazul prevăzut la art. 134 alin. (3), directorul stabilește numărul de zile pentru care se acordă comunicarea online, cu durata stabilită la art. 134 alin. (5). În cazul decesului unei persoane prevăzute la art. 2 lit. m), intervalul de timp în interiorul căruia este acordată comunicarea online este cuprins între data luării la cunoștință de către deținut și data înhumării.

(4) Cererile aprobate în condițiile art. 134 alin. (2) se pun în aplicare începând cu prima zi a lunii următoare aprobării, inclusiv în situația transferării în alt penitenciar.

(5) Directorul locului de deținere stabilește zilele și intervalele orare în care au loc comunicările online.

(6) Comunicările online au caracter confidențial.

(7) Administrația locului de deținere ține evidența acordării dreptului la comunicări online.

 

 

Art. 139

Vechea reglementare

„Art. 139: Modalitatea de acordare a vizitei

(1) În funcție de regimul de executare a pedepsei privative de libertate și de conduita adoptată pe timpul detenției, deținuții pot primi vizite, astfel:

a) cu dispozitive de separare, tip cabină;

b) fără dispozitive de separare.

(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă deținuților cărora li se aplică regimul de maximă siguranță sau regimul închis și deținuților condamnați cărora nu li s-a stabilit regimul de executare.

(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă deținuților cărora li se aplică regimul semideschis și deschis.

(4) În mod excepțional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda și deținuților pentru care nu s-a stabilit regimul de executare a pedepsei, celor cărora li se aplică regimul de maximă siguranță ori regimul închis, cu aprobarea directorului penitenciarului, în următoarele condiții:

a) pentru stimularea celor care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activitățile lucrative, educative, de asistență psihologică și asistență socială și îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică și pentru stimularea deținuților care au contribuit la prevenirea unor situații de risc confirmate;

b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naștere, căsătorie, nașterea unui copil, decesul unui membru de familie;

c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante din cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceștia în penitenciare.

(5) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele deținuților cărora li se aplică regimul semideschis sau regimul deschis să aibă loc în spații prevăzute cu dispozitive de separare, în situația în care:

a) există informații cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;

b) vizitatorul sau deținutul solicită acest lucru;

c) împotriva deținuților s-a declanșat procedura disciplinară sau au fost sancționați disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deținere de droguri, medicamente fără prescripție medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violențe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet și vizită.

(6) Directorul penitenciarului poate aproba, în condițiile alin. (4) lit. a) și b), vizite între deținuți, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la pachet și vizită din cadrul penitenciarului, după cum urmează:

a) cu dispozitive de separare, în situația în care unul dintre deținuți este în situația prevăzută la alin. (2);

b) fără dispozitiv de separare, în situația în care toți deținuții se află în situația prevăzută la alin. (3).

(7) Directorul penitenciarului cu rol de coordonare zonală facilitează desfășurarea vizitelor între deținuții din locuri de deținere diferite aflate în aceeași zonă geografică, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.

(8) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcție de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor și de spațiile existente.

(9) Deținuții pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

(10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulți deținuți. Prin excepție, doi sau mai mulți deținuți, soț sau soție ori rude până la gradul al II-lea, pot fi vizitați simultan de soț sau soție ori rude până la gradul al II-lea, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.

(11) Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulți deținuți poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiții pentru desfășurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deținuții numai însoțiți de o persoană majoră.

(12) Deținuții cetățeni străini sau apatrizi pot fi vizitați în aceleași condiții ca și persoanele cu cetățenie română.

(13) Deținuții pot comunica în limba maternă atât între ei, cât și cu persoanele care le vizitează.

(14) Despre efectuarea vizitei se fac mențiuni în documentele de evidență ale deținutului și în aplicația informatizată de gestiune a datelor despre deținuți.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 139 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 139: Modalitatea de acordare a vizitei

(1) În funcție de regimul de executare a pedepsei privative de libertate și de conduita adoptată pe durata detenției, deținuții pot primi vizite, astfel:

a) cu dispozitive de separare, tip cabină;

b) fără dispozitive de separare.

(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă deținuților cărora li se aplică regimul de maximă siguranță, deținuților din regimul închis care nu au executat cel puțin 18 luni din pedeapsă, deținuților din regim închis sancționați disciplinar în ultimele 18 luni, dacă sancțiunea nu a fost ridicată, și deținuților din regim închis aflați în cursul procedurii de cercetare disciplinară pentru comiterea unor abateri disciplinare grave sau foarte grave.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), vizita cu copilul minor al persoanei private de libertate se acordă fără dispozitiv de separare, dacă deținutul nu se află în una dintre următoarele situații:

a) antecedentele penale, disciplinare sau comportamentale ale acestuia conduc la afectarea interesului superior al copilului;

b) există date și informații despre posibilitatea introducerii de obiecte ori substanțe interzise;

c) față de deținut s-a declanșat procedura disciplinară sau acesta a fost sancționat disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deținere de droguri, medicamente fără prescripție medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violențe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet și vizită;

d) este inclus în categoria celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului.

(4) Vizita fără dispozitive de separare se acordă deținuților cărora li se aplică regimul deschis și regimul semideschis. De asemenea, beneficiază de vizită fără dispozitiv de separare și deținuții din regimul închis care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au executat cel puțin 18 luni;

b) în ultimele 18 luni nu li s-au aplicat sancțiuni disciplinare care nu au fost ridicate;

c) nu se află în cursul procedurii de cercetare disciplinară pentru comiterea unor abateri disciplinare grave sau foarte grave.

(5) În mod excepțional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda și categoriilor de deținuți prevăzute la alin. (2), cu aprobarea directorului penitenciarului, în următoarele condiții:

a) pentru stimularea celor care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activitățile lucrative, educative, de asistență psihologică și asistență socială și îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică și pentru stimularea deținuților care au contribuit la prevenirea unor situații de risc confirmate;

b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naștere, căsătorie, nașterea unui copil, decesul unui membru de familie;

c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante din cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceștia în penitenciare.

(6) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele prevăzute la alin. (4) să aibă loc în spații prevăzute cu dispozitive de separare, în situația în care:

a) există date și informații cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor ori siguranța locului de deținere;

b) în cazul deținuților cu privire la care s-a declanșat procedura disciplinară sau au fost sancționați disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deținere de droguri, medicamente fără prescripție medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violențe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet și vizită.

(7) Directorul penitenciarului poate aproba, în condițiile alin. (5) lit. a) sau b), vizite între deținuți, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la pachet și vizită din cadrul penitenciarului, după cum urmează:

a) cu dispozitive de separare, în situația în care cel puțin unul dintre deținuți este în situația prevăzută la alin. (2);

b) fără dispozitiv de separare, în situația în care toți deținuții se află în situația prevăzută la alin. (4).

(8) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor poate aproba desfășurarea vizitelor între deținuții din locuri de deținere diferite, dacă aceștia sunt rude de gradul I și II, soț/soție sau au relații similare de parteneriat celor stabilite între soți anterior datei primirii în penitenciar, prevederile alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.

(9) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcție de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor și de spațiile existente. În cazul femeilor care au, în penitenciar, în creștere un copil cu vârsta de până la un an, durata vizitei este de la o oră până la patru ore.

(10) Deținuții pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

(11) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulți deținuți. Prin excepție, doi sau mai mulți deținuți, soț ori soție sau care au stabilit relații similare de parteneriat celor stabilite între soți ori sunt rude până la gradul al II-lea, pot fi vizitați simultan de soț sau soție, persoane aflate în relații similare de parteneriat celor stabilite între soți ori rude până la gradul al II-lea, prevederile alin. (3) și (7) aplicându-se în mod corespunzător.

(12) Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulți deținuți poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiții pentru desfășurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deținuții numai însoțiți de o persoană majoră.

(13) Deținuții cetățeni străini sau apatrizi pot fi vizitați în aceleași condiții precum persoanele cu cetățenie română.

(14) Deținuții pot comunica în limba maternă atât între ei, cât și cu persoanele care le vizitează.

(15) Despre efectuarea vizitei se fac mențiuni în documentele de evidență ale deținutului și în aplicația informatică de gestiune a datelor despre deținuți.

(16) În situațiile prevăzute la alin. (3)-(5) și (7) deținutul sau persoana vizitatoare poate opta pentru acordarea vizitei cu dispozitiv de separare.

 

 

Art. 145

Vechea reglementare

„Art. 145: Dreptul la vizită intimă

(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt condamnate definitiv și sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecății;

b) există o relație de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relație de parteneriat similară relațiilor stabilite între soți;

c) nu au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;

d) nu au fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancțiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv în cursul judecății în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;

e) participă activ la activități și programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă.

(2) Deținuții au dreptul la vizită intimă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege.

(3) În cazul în care între momentul aprobării cererii și cel al acordării dreptului deținutul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.

(4) Evaluarea participării active la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă se face ținându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) includerea într-un program de reintegrare socială sau participarea la activități lucrative;

b) realizarea obiectivelor stabilite prin programe sau a sarcinilor de lucru.

(5) În cazul în care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. f) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea formulării cererii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 145 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 145: Dreptul la vizită intimă

(1) Deținuții au dreptul la vizită intimă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (1)-(5) din Lege.

(2) Condiția prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. c) din Lege nu se aplică în cazul acordării permisiunii de ieșire din penitenciar conform art. 99 alin. (1) lit. a), b) și e) din Lege.

(3) La aprecierea condiției prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. d) din Lege se are în vedere momentul rămânerii definitive a sancțiunii disciplinare.

(4) În cazul în care împotriva deținutului s-a declanșat procedura disciplinară pentru introducere, comercializare ori deținere de droguri, substanțe interzise, medicamente fără prescripție medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violențe ori pentru abateri disciplinare comise cu prilejul sau în timpul acordării vizitei intime, condiția prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege se consideră îndeplinită numai după parcurgerea programelor sau activităților de reintegrare socială asociate unor riscuri identificate în urma evaluărilor de specialitate.

(5) În cazul în care între momentul aprobării cererii și cel al acordării dreptului deținutul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.

(6) Evaluarea participării active la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă se face ținându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) includerea într-o activitate sau program de reintegrare socială ori participarea la activități lucrative;

b) realizarea obiectivelor stabilite prin activități sau programe de reintegrare socială ori a sarcinilor de lucru.

(7) În cazul în care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la activitățile și programele educative, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea formulării cererii.

 

 

Art. 249

Vechea reglementare

„Art. 249: Dreptul la vizită intimă

(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele arestate preventiv în cursul urmăririi penale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) există o relație de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relație de parteneriat similară relațiilor stabilite între soți;

b) există acordul procurorului care efectuează urmărirea penală sau supraveghează efectuarea urmăririi penale;

c) au trecut cel puțin 60 de zile din momentul punerii în executare a măsurii preventive privative de libertate sau primirii în centru;

d) nu au fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 60 de zile anterioară solicitării vizitei intime sau sancțiunea a fost ridicată;

e) participă activ la activități de muncă neremunerată.

(2) Dispozițiile art. 69 alin. (2)-(5) din Lege se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care între momentul aprobării cererii și cel al acordării dreptului persoana arestată preventiv nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.

(4) Evaluarea participării active la activități de muncă neremunerată se face ținându-se seama de participarea la activități lucrative neremunerate și realizarea sarcinilor de lucru primite în cadrul efectuării acestor activități.

(5) În cazul în care persoana arestată preventiv, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (1) lit. e) se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 30 de zile de dinaintea formulării cererii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 249 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 249: Dreptul la vizită intimă

(1) Persoanele arestate preventiv în cursul urmăririi penale pot beneficia de vizită intimă în condițiile art. 1121 din Lege.

(2) Evaluarea participării active la activități de muncă neremunerată se face ținându-se seama de participarea la activități lucrative neremunerate și realizarea sarcinilor de lucru primite în cadrul efectuării acestor activități.

(3) În cazul în care persoana arestată preventiv, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 1121 alin. (1) lit. e) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 30 de zile de dinaintea formulării cererii.

 

 

Art. 270

Vechea reglementare

„Art. 270: Drepturile arestaților preventiv în curs de judecată

(1) Dispozițiile art. 123-172 se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol.

(2) Deținuții arestați preventiv în curs de judecată au dreptul la 6 vizite lunar, desfășurate cu dispozitiv de separare. În condițiile art. 139 alin. (4) vizita se poate desfășura fără dispozitiv de separare.

(3) Deținuții arestați preventiv în curs de judecată au dreptul de a efectua zilnic, pe cheltuiala lor, 10 convorbiri telefonice, cu durata maximă cumulată de 60 de minute.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 270 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 270: Drepturile arestaților preventiv în curs de judecată

(1) Dispozițiile art. 123-138, art. 139 alin. (7)-(16), art. 140, art. 141, art. 142 alin. (1) lit. f), alin. (2), (4) și (5), precum și ale art. 143-172 se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol.

(2) Deținuții arestați preventiv în curs de judecată au dreptul la 6 vizite lunar, desfășurate fără dispozitiv de separare, dacă aceștia nu se află în una din următoarele situații:

a) prezintă risc pentru siguranța penitenciarului;

b) se află în perioada de carantină și observare;

c) sunt sancționați disciplinar în ultimele 18 luni, iar sancțiunea nu a fost ridicată;

d) se află în cursul procedurii disciplinare pentru comiterea unor abateri disciplinare grave sau foarte grave;

e) analiza antecedentelor penale, disciplinare sau comportamentale ale acestora pun în pericol siguranța locului de deținere;

f) există date și informații despre posibilitatea introducerii de obiecte ori substanțe interzise.

(3) Deținuții arestați preventiv în curs de judecată au dreptul de a efectua zilnic, pe cheltuiala lor, 10 convorbiri telefonice, cu durata maximă cumulată de 90 de minute.

 

 

Art. 28 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) După executarea fracțiunilor din pedeapsă prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege, situația persoanelor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului este reanalizată de către comisia prevăzută la art. 32 din Lege, concomitent cu analizarea schimbării regimului de executare, în condițiile art. 91. Ulterior, reanalizarea regimului de executare și a riscului pentru siguranța penitenciarului se realizează la intervale care nu pot depăși 6 luni.

 

 

Art. 100 alin. (1^1)-(1^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 100, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:

(1^1) La primirea în penitenciar, deținuților le este permisă păstrarea dispozitivelor medicale, cu avizul medicului.

(1^2) La primirea în penitenciar, medicamentele ridicate de la deținuți sunt păstrate la cabinetul medical și se administrează acestora, sub semnătură, după cum urmează:

a) în conformitate cu recomandările din documentele medicale ale acestora, dacă există;

b) la indicația medicului penitenciarului;

c) la recomandarea medicului de specialitate din rețeaua sanitară publică, dacă deținuții sunt evaluați după primirea în penitenciar în această rețea.

(1^3) În termen de 72 de ore de la primire, medicul penitenciarului evaluează starea de sănătate a deținutului, iar administrarea medicației se face în conformitate cu recomandarea medicului.

 

 

Art. 130 alin. (6) și (7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 130, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

(6) În cazul existenței unor suspiciuni cu privire la impregnarea scrisorii cu substanțe a căror deținere este interzisă în penitenciar, deținutului i se permite citirea corespondenței în prezența personalului anume desemnat, în condiții de confidențialitate. La solicitarea deținutului, administrația locului de deținere îi permite acestuia multiplicarea corespondenței primite, în condiții de confidențialitate. Scrisoarea este introdusă în plic și sigilată în prezența deținutului. Personalul desemnat, sub coordonarea șefului de secție sau șefului de tură în afara orelor de program, întocmește un proces-verbal care dovedește că deținutul a avut acces la corespondență în condiții de confidențialitate și, după caz, a obținut o copie a acesteia, iar sigilarea în vederea predării organelor competente s-a făcut în prezența acestuia.

(7) În cazul descoperirii de bani, obiecte sau bunuri de natura celor interzis a fi primite, păstrate și deținute de către persoanele private de libertate, art. 19 și 20 se aplică în mod corespunzător.

 

 

Art. 138 alin. (2^1) și (2^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 138, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

(2^1) În funcție de arhitectura locurilor de deținere și de spațiile disponibile, la nivelul locurilor de deținere se pot amenaja spații destinate acordării vizitelor mamei/tatălui cu copilul/copiii acesteia/acestuia cu vârsta de până la 14 ani. Prin excepție, limita de vârstă nu se aplică în cazul minorilor care beneficiază de măsuri de protecție socială și în cazul minorilor diagnosticați cu afecțiuni care determină o întârziere semnificativă în dezvoltare ori prezintă dizabilități de gradul I sau II certificate prin documente medicale. Vizitele acordate în aceste spații sunt asimilate vizitelor prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. b).

(2^2) Procedura de acordare a vizitelor în spațiile prevăzute la alin. (21) este reglementată prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

 

Art. 187 alin. (9)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 187, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:

(9) La activitățile prevăzute la alin. (1) participă persoanele private de libertate repartizate în același regim de executare. În mod excepțional, directorul locului de deținere poate aproba participarea persoanelor private de libertate repartizate în regimuri de executare diferite, cu respectarea următoarelor condiții:

a) au o conduită corespunzătoare;

b) au fost luate măsurile de siguranță specifice regimului de executare superior ca grad de severitate, necesare menținerii ordinii și disciplinei pe perioada desfășurării activităților.

 

 

Art. 214^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 214 se introduce un nou articol, art. 214^1, cu următorul cuprins:

Art. 214^1: Prezentarea deținutului la înhumarea soțului sau soției, unui copil, părinte, frate sau unei surori ori a unui bunic sau a unei bunici

(1) În situația deținuților din regim de maximă siguranță sau a deținuților pentru care comisia prevăzută la art. 98 alin. (2) din Lege sau, după caz, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor respinge propunerea privind acordarea recompensei cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru cazul prevăzut la art. 99 alin. (1) lit. e) din Lege, directorul penitenciarului analizează posibilitatea prezentării deținutului, indiferent de regimul de executare a pedepsei în care este repartizat, la locul unde se desfășoară înhumarea.

(2) La analizarea prezentării în locul unde se desfășoară înhumarea, directorul penitenciarului ține cont de:

a) categoria din care face parte deținutul;

b) durata misiunii și perioada de timp rămasă până la desfășurarea înhumării;

c) distanța până la destinație;

d) alte motive care pot pune în pericol desfășurarea misiunii în condiții de siguranță.

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (H.G. nr. 850/2023) was last modified: septembrie 22nd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.