Regulamentul BNR nr. 5/2024 privind regimul rezervelor minime obligatorii

2 iul. 2024
Vizualizari: 92

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Regulamentul Băncii Naționale a României (BNR) nr. 5/2024 privind regimul rezervelor minime obligatorii

(M. Of. nr. 617 din 1 iulie 2024)

În temeiul:

– art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5, art. 8 și art. 49 alin. (3) și (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României

– art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României

Se stabilesc cerințele privind rezervele minime oblogatorii pentru instituțiile de credit, persoane juridice române și pentru sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre. 

 

În M. Of. nr. 617 din data de 1 iulie 2024 s-a publicat Regulamentul BNR nr. 5/2024 privind regimul rezervelor minime obligatorii.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale acestuia:

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Regimul rezervelor minime obligatorii

CAPITOLUL III: Sancțiuni

CAPITOLUL IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Art. 3: Constituirea rezervelor minime obligatorii

(1) Instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) mențin rezerve minime obligatorii, calculate în conformitate cu art. 6, astfel:

a) media soldului la închiderea zilei din conturile de rezerve minime obligatorii pe durata perioadei de aplicare trebuie să fie egală cu/mai mare decât valoarea calculată în conformitate cu art. 6 pentru perioada de aplicare în cauză;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

b) rezervele minime obligatorii se mențin în conturile de rezerve minime obligatorii, în lei și în euro, deschise la Banca Națională a României;

c) pentru elementele de pasiv în lei, rezervele minime obligatorii se calculează și se mențin în lei în contul curent al instituției, deschis la Banca Națională a României. Pentru elementele de pasiv în valută, rezervele minime obligatorii se calculează și se mențin în euro în contul „LORO” al instituției, deschis la Banca Națională a României.

(2) Costul eventualelor operațiuni de schimb valutar necesare pentru menținerea rezervelor minime obligatorii în euro, precum și riscul valutar generat de aceste operațiuni sunt suportate în întregime de instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(3) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația de a menține în conturile deschise la Banca Națională a României rezervele minime obligatorii în lei și în euro aferente rețelei cooperatiste de credit.

(4) Cooperativele de credit afiliate au obligația de a menține la casele centrale ale cooperativelor de credit disponibilități în scopul furnizării lichidității necesare pentru constituirea de către acestea a rezervelor minime obligatorii.

(5) Fiecare casă centrală a cooperativelor de credit va stabili prin norme și proceduri proprii modul de constituire de către cooperativele de credit afiliate a disponibilităților necesare pentru menținerea rezervelor minime obligatorii aferente rețelei cooperatiste de credit.

(6) Banca Națională a României publică pe website-ul său următoarele liste de instituții:

a) instituțiile care fac obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii în temeiul prezentului regulament;

b) instituțiile exceptate de la cerințele privind rezervele minime obligatorii în temeiul art. 4 alin. (1).

 

Art. 7: Calcularea rezervelor minime obligatorii

(1) Rezervele minime obligatorii constituite de instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) în temeiul art. 3 se calculează utilizând următoarele rate ale rezervelor minime obligatorii pentru fiecare categorie de pasiv din baza de calcul al rezervelor minime obligatorii prevăzută la art. 5:

a) o rată a rezervelor minime obligatorii de 0 (zero) % se aplică următoarelor categorii prevăzute la art. 7 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare:

(i) depozite care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

– au scadența inițială mai mare de doi ani;

– sunt rambursabile după notificare la mai mult de doi ani de la notificare;

– sunt împrumuturi din operațiuni repo;

(ii) titluri de natura datoriei emise cu maturitatea la emitere mai mare de doi ani;

b) o rată a rezervelor minime obligatorii diferită de 0 (zero) % se aplică tuturor celorlalte categorii de pasiv incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii.

(2) Ratele rezervelor minime obligatorii diferite de 0 (zero) %, prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru lei, respectiv pentru euro, se stabilesc de către Banca Națională a României. Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunică prin circulară, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea perioadei de aplicare în care modificarea intră în vigoare.

(3) Banca Națională a României utilizează rezervele minime obligatorii calculate în conformitate cu prezentul articol pentru următoarele:

a) remunerarea rezervelor minime obligatorii, în lei și în euro;

b) evaluarea respectării art. 3 alin. (1) lit. a).

 

Art. 8: Perioada de aplicare

Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente și data de 23 a lunii următoare.

 

Art. 12: Sancțiuni pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii

(1) Atunci când o instituție prevăzută la art. 1 alin. (1) nu îndeplinește, în tot sau în parte, cerințele privind constituirea rezervelor minime obligatorii conform prezentului regulament, Banca Națională a României percepe o dobândă penalizatoare. Aceasta se calculează prin aplicarea la media zilnică a rezervelor minime obligatorii pe care instituția nu le-a constituit pentru perioada de aplicare în cauză a ratei stabilite conform alin. (2) și (3).

(2) Rata dobânzii penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii în lei se stabilește prin aplicarea unei marje de maximum 2,5 puncte procentuale la rata dobânzii medii la facilitatea de creditare a Băncii Naționale a României aferentă perioadei de aplicare în cauză și se publică pe website-ul Băncii Naționale a României.

Marja aplicată ratei dobânzii medii la facilitatea de creditare se stabilește de către Banca Națională a României și se comunică prin circulară.

(3) Rata dobânzii penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii în euro se stabilește la nivelul ratei dobânzii penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii în lei și se publică pe website-ul Băncii Naționale a României.

(4) La calcularea dobânzilor penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii se utilizează convenția număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360, conform formulei:

Pt = Deft x nt x pt/360 x 100,

unde:

Pt = dobânda penalizatoare ce trebuie plătită pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare t;

Deft = media zilnică a rezervelor minime obligatorii care nu s-au constituit pentru perioada de aplicare t;

nt = numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare t;

pt = rata dobânzii penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare t.

(5) Dobânda penalizatoare se calculează cu trei zecimale și se rotunjește standard la a doua zecimală.

(6) Înregistrarea de către o instituție a mai mult de două cazuri de neîndeplinire a cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii pe parcursul a 12 luni calendaristice constituie abatere repetată.

(7) Pentru o abatere repetată, Banca Națională a României percepe o dobândă penalizatoare, prin aplicarea la media zilnică a rezervelor minime obligatorii pe care instituția nu le-a constituit pentru perioada de aplicare în care se înregistrează abaterea repetată a unei rate de dobândă stabilite la nivelul ratei dobânzii medii la facilitatea de creditare a Băncii Naționale a României aferente perioadei de aplicare în cauză plus 5 puncte procentuale. Rata dobânzii penalizatoare pentru abaterea repetată se publică pe website-ul Băncii Naționale a României.

Calcularea dobânzii penalizatoare se va face conform formulei prevăzute la alin. (4).

(8) Rata dobânzii penalizatoare pentru abaterea repetată de la îndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii în euro se stabilește la nivelul ratei dobânzii penalizatoare pentru abaterea repetată de la îndeplinirea rezervelor minime obligatorii în lei.

(9) Încasarea de către Banca Națională a României a dobânzilor penalizatoare pentru neîndeplinirea cerințelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii se face în a doua zi lucrătoare după sfârșitul perioadei de aplicare pentru care s-a făcut calculul.

 

 

Regulamentul BNR nr. 5/2024 privind regimul rezervelor minime obligatorii was last modified: iulie 2nd, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.