Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Prezentare generală

13 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 952

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  (M. Of. nr. 478 din 11 iunie 2018)Se stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor de piață având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare supravegheat de A.S.F., precum și emitenților de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare și operațiunilor privind abuzul pe piață, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr.  478 din 11 iunie 2018, s-a publicat Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Redăm, mai jos structura Regulamentului nr. 5/2018:

 

Structura

 

– Titlul I („Dispoziții generale”);

– Titlul II („Oferta publică”);

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Oferta publică de vânzare”);

– Cap. III („Dispoziții speciale privind emisiunea de obligațiuni și alte titluri de datorie de natura acestora”);

– Cap. IV („Ofertele publice de vânzare transfrontaliere și cooperarea dintre autoritățile competente”);

– Cap. V („Oferta publică de cumpărare/preluare”);

– Cap. VI („Retragerea acționarilor dintr-o societate”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Titlul III („Evidența și radierea din evidențele A.S.F.”);

– Cap. I („Evidența emitenților, a valorilor mobiliare și a altor instrumentelor financiare”);

– Cap. II („Înregistrarea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare în evidențele A.S.F.”);

– Cap. III („Radierea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare din evidențele A.S.F.”)

– Titlul IV („Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată”);

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Admiterea, suspendarea și retragerea de la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare”);

– Cap. III („Informarea periodică și continuă”)

– Cap. IV („Dispoziții speciale privind evenimentele corporative ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată”)

– Titlul V („Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare”);

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Admiterea, înscrierea, suspendarea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare”);

– Cap. III („Obligații de informare periodică și continuă și dispoziții speciale privind evenimentele corporative”)

– Titlul VI („Abuzul pe piață”);

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Dispoziții specifice privind aplicarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014, precum și regulamentelor (UE) emise în legătură cu acesta”);

– Titlul VII („Răspunderi și sancțiuni”);

– Titlul VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”);

– Anexele nr. 1-22.

 

În continuare, vom prezenta o parte din dispozițiile respectivului regulament:

 

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Conform art. 1, Regulamentul stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor de piață ce au ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare supravegheat de A.S.F.. De asemenea, același cadru juridic se aplică și emitenților de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare și operațiunilor privind abuzul pe piață, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Art. 2 clarifică sensul unor termini utilizați frecvent în cuprinsul Regulamentului, între care amintim: anunț de ofertă public, agent de plată, anunț preliminar de ofertă publică de preluare, aprobare a unui prospect, clasă de valori mobiliare, dată de înregistrare, dată de referință, dreptul de alocare ș.a..

Potrivit art. 6, niciun prospect/document de ofertă publică de valori mobiliare nu este făcut disponibil publicului înainte de aprobarea acestuia de către A.S.F., iar decizia de aprobare devine lipsită de efect în cazul în care oferta publică de cumpărare/preluare sau oferta publică de vânzare nu este inițiată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării de către A.S.F. a documentului de ofertă, respectiv a prospectului de ofertă, după cum prevede art. 7.

Art. 9 stabilește că prospectul este pus la dispoziția investitorilor pe toată perioada de derulare a ofertei, prin publicarea acestuia prin una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute la art. 8 alin. (3) și (4) din Legea nr. 24/2017, începând cu data publicării anunțului de ofertă pe toată perioada de derulare a ofertei.

Art. 16 reglementează două categorii de ofertă de  vânzare:

a) primară, dacă are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii;

b) secundară, dacă are ca obiect valori mobiliare emise în prealabil și oferite spre vânzare de către proprietarul acestora.

Potrivit art. 17, oferta publică de vânzare este realizată prin unul sau mai mulți intermediari constituiți într-un sindicat de intermediere, prin sindicat de intermediere înțelegându-se asocierea a doi sau mai mulți intermediari în vederea derulării operațiunilor aferente unei oferte publice, ale căror responsabilități sunt expres prevăzute în contractele încheiate între ofertant și managerul sindicatului de intermediere, respectiv între manager și membrii sindicatului de intermediere.

Art. 21 conține prevederile privind prospectul de ofertă, sens în care se menționează că în vederea aprobării, ofertantul trebuie să depună o cerere însoțită de:

a) prospectul de ofertă;

b) copie de pe dovada deținerii valorilor mobiliare subiect al ofertei, în cazul unei oferte publice secundare de vânzare;

c) documentele aferente AGEA/organului statutar care a aprobat respectiva emisiune, în cazul ofertei publice primare de vânzare, respectiv:

hotărârea AGEA/organului statutar;

procesul-verbal al AGEA/organului statutar;

convocatorul AGEA/organului statutar. Dacă este cazul, copie din ziar și din Monitorul Oficial al României;

declarația reprezentantului legal al emitentului sau al reprezentantului desemnat de AGEA/organul statutar al emitentului din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului, au fost formulate opoziții sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

certificatul constatator de la ORC sau alte documente legale din care să rezulte componența actuală a consiliului de administrație/organului statutar;

raportul cu privire la rezultatele exercitării dreptului de preferință, dacă este cazul;

dovada achitării acțiunilor subscrise în cadrul dreptului de preferință, dacă este cazul;

d) situațiile financiar-contabile pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate sau, după caz, pe o perioadă mai scurtă, în conformitate cu reglementările aplicabile;

e) rapoartele auditorului financiar aferente situațiilor financiare prevăzute la lit. d);

f) ultimul raport trimestrial, dacă este cazul;

g) modelul formularului de subscriere;

h) modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;

i) copia contractului de intermediere, precum și a contractelor de sindicalizare și de distribuție, dacă este cazul;

j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al emitentului din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situației economico-financiare a emitentului față de datele prezentate în prospect, în forma prevăzută la art. 57 alin. (2);

k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 57 alin. (2);

l) structura sintetică actuală a acționariatului emitentului eliberată de entitatea care ține evidența acționarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile lucrătoare datei de depunere a cererii de aprobare a prospectului de ofertă, precum și cea de la data de referință a AGEA, respectiv data de înregistrare, dacă este cazul;

m) în cazul unei oferte publice secundare acordul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului sau al altei instituții publice implicate în privatizare cu privire la vânzarea respectivelor valori mobiliare, dacă este cazul;

n) documente legale care atestă structura actuală a acționariatului ofertantului, dacă este cazul;

o) declarația ofertantului privind prețul cerut în cadrul ofertei, declarația privind criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul va fi determinat sau valoarea maximă a acestuia, după caz, care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis și sigilat.

Art. 32 stabilește că ofertele publice de vânzare care au drept criteriu de alocare „primul venit-primul servit” pot fi inițiate după cel puțin două zile lucrătoare de la data publicării prospectului, iar  A.S.F. poate aproba ca ofertele publice de vânzare care nu sunt menționate la alin. (1) să fie inițiate începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului.

Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în prospectul de ofertă sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect, fiind finalizată printr-o tranzacție realizată în conformitate cu art. 15, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 19 privitoare la transferul direct, precum și la art. 34, după cum prevede art. 38.

Potrivit art. 53, A.S.F. cooperează și acordă asistență autorităților competente din statele membre în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor și a exercitării puterilor ce le revin potrivit prevederilor legale, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

a) când emitentul se află sub supravegherea A.S.F., precum și a altor autorități competente din unul sau mai multe state membre, întrucât a emis valori mobiliare de diferite clase;

b) când este necesară suspendarea sau retragerea de la tranzacționare, respectiv oprirea de la tranzacționare a unor valori mobiliare admise pe o piață reglementată din România și pe una sau mai multe piețe reglementate din statele membre;

c) în cazul aprobării unui prospect de ofertă, în situația în care un emitent înregistrat în România are valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat membru sau în situația în care un emitent înregistrat într-un stat membru are valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață din România.

Art. 54 alin. (1) prevede că oferta publică de cumpărare/preluare poate fi inițiată după cel puțin 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă, iar termenul de valabilitate este cel stipulat în anunț, documentul de ofertă și decizia de aprobare. La expirarea valabilității sale, oferta devine caducă, ea fiind Oferta irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia.

Potrivit. alin. (5), oferta se poate închide anticipat în condițiile precizării exprese a acestei posibilități în cadrul documentului de ofertă și cu respectarea următoarelor condiții:

a) perioada de derulare efectivă să fie de cel puțin 10 zile lucrătoare;

b) intenția privind închiderea anticipată să facă obiectul unui amendament aprobat de ASF și publicat conform prevederilor legale.

Potrivit art. 57, în vederea aprobării documentului de ofertă, ofertantul depune la A.S.F. o cerere însoțită de:

a) documentul de ofertă publică, în două exemplare originale;

b) anunțul de ofertă publică de cumpărare/preluare;

c) declarația ofertantului privind prețul oferit în cadrul ofertei;

d) dovada depunerii garanției reprezentând cel puțin 30% din valoarea totală a ofertei, într-un cont bancar al intermediarului, suma ce va fi blocată pe toată perioada ofertei sau scrisoare de garanție bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului și valabilă până la data decontării tranzacției aferente ofertei;

e) copie a contractului de intermediere;

f) declarația ofertantului privind persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul;

g) declarația ofertantului și documentele legale din care să reiasă prețul la care ofertantul și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au achiziționat acțiuni ale emitentului, dacă este cazul;

h) declarația intermediarului ofertei privind eventualele conflicte de interese cu ofertantul și/sau cu alți clienți;

i) raportul întocmit de un evaluator independent, autorizat și înregistrat la A.S.F. în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul;

j) declarație pe propria răspundere a ofertantului conform căreia documentele depuse sunt conforme cu originalul și reflectă caracteristicile actuale ale ofertantului;

k) în cazul în care ofertantul este persoană juridică, dovada înregistrării ofertantului și a persoanelor cu care acesta acționează în mod concertat la autoritatea relevantă din țara în care s-a constituit și este înregistrat (număr de înregistrare), actele constitutive ale acestora și actele adiționale purtând dovada înregistrării lor la autoritatea relevantă din țara în care s-a constituit și este înregistrat, documente legale din care să rezulte structura acționariatului/asociaților ofertantului până la nivel de persoană fizică. În cazul în care ofertantul este persoană fizică se depun copii ale documentelor care să ateste identitatea acestuia. În situația în care ofertantul – persoană juridică este admis la tranzacționare pe o piață reglementată, se depun documente din care să rezulte identitatea acționarilor/asociaților ofertantului, care dețin cel puțin 1% din capitalul social;

l) structura sintetică a acționariatului emitentului și extrase de cont pentru ofertant și persoanele cu care acesta acționează concertat, dacă aceste persoane dețin acțiuni;

m) modelul de angajament privind respectarea de către intermediarii prin care se subscrie în cadrul ofertei a condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în documentul de ofertă aprobat de A.S.F., dacă este cazul;

n) alte informații și documente pe care A.S.F. le consideră necesare.

 

 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prezentare generală was last modified: iunie 13th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter