Regulamentul ASF nr. 1/2015 privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie

2 mart. 2015
Vizualizari: 1290

Despre

  • M. Of. nr. 142 din 25 februarie 2015
  • Regulamentul ASF nr. 1/2015
  • Prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie

În M. Of. nr. 142 din 25 februarie 2015, s-a publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind prestarea unor activități de către societățile de servicii de investiții financiare și aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie.

Respectivul regulament a fost publicat în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 (M. Of. nr. 234 din 23 aprilie 2013), cu modificările și completările ulterioare.

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivului regulament:

Regulamentul privind prestarea unor activități de către societățile de servicii de investiții financiare și aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie

 

Cap. I: „Prevederi generale”

Potrivit art. 1, respectivul act normativ stabilește reguli cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie, așa cum este acesta reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și privind activitățile ce pot fi prestate de societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., altele decât serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. și compl. ult.).

Conform art. 2, termenii și expresiile utilizate în cadrul Regulamentului au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II: „Efectele contractului de fiducie asupra operațiunilor cu valori mobiliare pe piața de capital și asupra activității emitenților”

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) În cazul unui contract de fiducie prin care se transferă fiduciarului în masa patrimonială fiduciară drepturi aferente unor acțiuni, fiduciarul este înregistrat ca acționar de la data transferului acțiunilor în contul său de valori mobiliare afectat fiduciei deschis la depozitarul central.

(2) Fiduciarul are drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în contul său de valori mobiliare afectat fiduciei, pe care le exercită cu respectarea dispozițiilor contractului de fiducie, precum și a celorlalte prevederi legale incidente. Aceste drepturi și obligații sunt, fără a se limita la acestea, drepturile și obligațiile acționarilor prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 (M. Of. nr. 312 din 6 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.).

(3) Dreptul de vot aferent acțiunilor înregistrate în contul său de valori mobiliare afectat fiduciei se exercită de către fiduciar sau, după caz, de persoana împuternicită de acesta. Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 (M. Of. nr. 588 din 25 august 2009; cu modif. și compl. ult.), fiduciarul are posibilitatea să exprime pentru acțiunile aflate în contul de valori mobiliare afectat fiduciei voturi diferite față de cele aferente acțiunilor existente în alte conturi de valori mobiliare și care fac parte din masa patrimonială proprie. În vederea exercitării acestui drept, depozitarul central prezintă emitentului în mod separat acțiunile deținute de fiduciar în contul de valori mobiliare afectat fiduciei”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Stabilirea unei relații de concertare între constituitor, fiduciar și/sau beneficiar, precum și între aceștia și terțe persoane se determină în conformitate cu prevederile incidente ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și cu luarea în considerare a prevederilor contractului de fiducie.

(2) În cazul în care fiduciarul este și beneficiarul fiduciei, la calcularea deținerilor pe care acesta le are împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în sensul art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor fi luate în calcul atât deținerile aflate în conturile de valori mobiliare care fac parte din masa patrimonială proprie, cât și deținerile aflate în contul de valori mobiliare afectate fiduciei”.

Cap. III: „Implicațiile fiduciei asupra S.S.I.F.”

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) S.S.I.F. care are calitatea de fiduciar și care are în obiectul de activitate tranzacționarea pe cont propriu:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) are obligația de a menționa expres, cel puțin în evidențele proprii, tranzacțiile în care are calitatea de fiduciar;

b) nu va lua în calculul cerințelor de capital patrimoniul fiduciar;

c) nu va putea face tranzacții în calitate de formator de piață cu active din patrimoniul fiduciar.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică și în cazul S.S.I.F. care are calitatea de fiduciar și care nu are în obiectul de activitate tranzacționarea pe cont propriu”.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) S.S.I.F. care are calitatea de fiduciar și care nu are în obiectul de activitate tranzacționarea pe cont propriu, în cazul în care contractul de fiducie presupune efectuarea de tranzacții cu active din patrimoniul fiduciar, va încheia un contract de prestări de servicii și activități de investiții cu un intermediar.

(2) Contractul de prestări de servicii și activități de investiții încheiat între S.S.I.F. care are calitatea de fiduciar și intermediar nu poate excede contractului de fiducie și trebuie să cuprindă clauze cu privire la încetarea contractului în situația în care fiduciarul este înlocuit sau contractul de fiducie încetează.

(3) S.S.I.F. care are calitatea de fiduciar va fi considerat de intermediarul prevăzut la alin. (1) client profesional/contraparte eligibilă în funcție de serviciul care i se prestează, dacă nu solicită să fie tratat ca un client de retail”.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) În cazul unui contract de fiducie care presupune efectuarea de tranzacții cu active din patrimoniul fiduciar, iar fiduciarul nu are calitatea de S.S.I.F., fiduciarul va încheia contract de prestări de servicii și activități de investiții cu o S.S.I.F. și va deveni client al S.S.I.F. respective, fiindu-i aplicabile prevederile din reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contractul de prestări servicii și activități de investiții încheiat între fiduciar și S.S.I.F. va respecta limitele contractului de fiducie, pe răspunderea fiduciarului, și trebuie să cuprindă clauze cu privire la încetarea contractului în situația în care fiduciarul este înlocuit sau contractul de fiducie încetează.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), persoana care se supune analizei referitoare la beneficiarul real este beneficiarul fiduciei”.

Potrivit art. 8, S.S.I.F. va transmite Autorității de Supraveghere Financiară o copie a contractului de fiducie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.

 

Cap. IV: „Alte activități ce pot fi prestate de S.S.I.F.”

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) O S.S.I.F. poate presta, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, următoarele activități:

a) de administrare a piețelor organizate, astfel cum este aceasta reglementată de Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri (M. Of. nr. 1115 din 9 decembrie 2005);

b) de închiriere a imobilelor aflate în proprietate, cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social sau sediul central al S.S.I.F. autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) de agent de asigurare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

d) de asistent în brokeraj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

e) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (M. Of. nr. 389 din 11 iunie 2010; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010 (M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010; cu modif. ult.);

f) de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, cu modificările ulterioare.

(2) Anterior începerii prestării activității prevăzute la alin. (1) lit. a), S.S.I.F. va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția sa, precizând data preconizată de începere a activității. S.S.I.F. va transmite Autorității de Supraveghere Financiară avizul Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României cu privire la autorizarea sa de a presta activitatea de administrare a piețelor organizate conform prevederilor Legii nr. 357/2005.

(3) În vederea prestării activității prevăzute la alin. (1) lit. a), S.S.I.F. va respecta, prin însumare, atât cerința de capital inițial prevăzută de art. 7 alin. (8) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cât și cerința de capital social prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 357/2005, asigurând o evidență distinctă a acestora în contabilitate.

(4) În vederea prestării activității prevăzute la alin. (1) lit. a), S.S.I.F. va respecta regulile prudențiale conform prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 (M. Of. nr. 480 din 18 iulie 2007), cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale standardelor tehnice emise în aplicarea acestuia.

(5) În vederea prestării activității prevăzute la alin. (1) lit. a), S.S.I.F. va asigura o structură organizatorică distinctă de cea aferentă activității de prestări de servicii și activității de investiții.

(6) Anterior începerii prestării activităților prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), S.S.I.F. va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția sa, precizând data preconizată de începere a activității.

(7) Prestarea activității prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară, în condițiile stipulate de prevederile art. 3 alin. (2) din Norma nr. 16/2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 (M. Of. nr. 3 din 6 ianuarie 2014; cu modif. ult.).

(8) În cazul prestării activității prevăzute la alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va transmite Autorității de Supraveghere Financiară o copie a contractului de închiriere, în termen de maximum 30 de zile de la data semnării acestuia.

(9) Veniturile anuale provenite din activitatea de închiriere a imobilelor prevăzută la alin. (1) lit. b) pot reprezenta maximum 10% din veniturile anuale aferente activității de servicii de investiții financiare.

(10) În cazul prestării activităților prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. asigură evidența contabilă folosind conturi analitice distincte pentru fiecare dintre activitățile prestate”.

 

Cap. V: „Sancțiuni”

Potrivit art. 10, nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează potrivit dispozițiilor titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VI: „Dispoziții finale”

Conform art. 11, Regulamentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

 

Regulamentul ASF nr. 1/2015 privind prestarea unor activități de către societățile de servicii de investiții financiare și aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie was last modified: martie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.