Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (III) (Hotărârea nr. 24/2016)

20 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2672

Despre

  • M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016
  • Hotărârea nr. 24/2016
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
(M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007; cu modif. ult.)
Hotărârea nr. 24/2016
(M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016)
modifică: art. 88; art. 89
abrogă: art. 44 – 52, 52^1-52^15, 52^17, 52^18, 53-81 și 83

În M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016, a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (Regulament).

În continuare, vom prezenta a treia parte a modificărilor respective.

Art. 44 – 52, 52^1-52^15, 52^17, 52^18, 53-81 și 83 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 – 52, 52^1-52^15, 52^17, 52^18, 53-81 și 83 stabileau următoarele:

Art. 44

(1) Consiliul întocmește Tabloul mediatorilor pe mai multe secțiuni în care sunt înscriși mediatorii autorizați cu forma de exercitare a profesiei și mediatorii inactivi.

(1^1) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare și mediatorii suspendați.

(2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât să conțină cel puțin informațiile prevăzute de art. 12 din Lege și este structurat pe coloane astfel:

a) numele și prenumele mediatorului autorizat;
b) data emiterii hotărârii;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) adresa sediului profesional;
e) pregătirea de bază în mediere/instituția;
f) domeniul de practică al medierii ales de mediator;
g) anul începerii activității practice în mediere;
h) limba străină în care este capabil să desfășoare medierea;
i) asociația profesională a mediatorilor în care este membru;
j) asociații internaționale în care este membru, dacă este cazul;
k) cauze de suspendare, dacă este cazul;
l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site).

(3) Mediatorii autorizați sunt obligați să își înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare și a autorizației și să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului, comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.

(4) Menținerea mediatorilor autorizați în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiționată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secțiunea de mediatori inactivi.

(5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la data de 31 mai, și pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.

(6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai și, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, se publică defalcat pe județe și se transmite autorităților prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub formă de afiș sau broșură, după caz.

(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari și cu respectarea Legii și a prezentului regulament.

Art. 45

(1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).

(2) Mediatorii care își exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat conform prevederilor Legii și ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au obligația să depună documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) și c).

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(3) Pentru mediatorii autorizați înscriși în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimația de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, și aplică o viză anuală care certifică faptul că aceștia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranșe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimația. În cazul în care, după vizarea legitimației, tranșele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimației se va face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.

(4) Mediatorii care îndeplinesc condițiile art. 23 din Lege și pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscriși în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mențiunea „suspendat” și înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.

Art. 46

Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

a) dobândirea de cunoștințe teoretice în domeniul conflictelor, al soluționării alternative a disputelor și medierii;

b) dezvoltarea de abilități practice în mediere;

c) cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;

d) asigurarea accesului și menținerea în profesia de mediator.

Art. 47

(1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare inițială și continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii și în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.

(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulților și au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică și minimum 70% pregătire practică.

Art. 48

Standardul de formare în domeniul medierii stabilește criteriile minime pentru realizarea programelor de formare inițială a mediatorilor în ceea ce privește:

a) structura pe arii tematice;
b) calificarea și experiența formatorilor;
c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum și
d) condițiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituția de învățământ superior pe durata formării.

Art. 49

Standardele de formare inițială și continuă adoptate de Consiliu și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.

Art. 50

(1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:

a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizați de Consiliu, conform Legii, cu modificările și completările ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfășurate de instituții de învățământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum și programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu și se avizează în prealabil de către acesta.

Art. 51

În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoțită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puțin:

a) certificatul de înregistrare fiscală – fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propuși;
d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoțit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea și experiența în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.

Art. 52

(1) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoțită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.

(2) Autorizația este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării și este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.

(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.

(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie mențiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi ……….».

(5) Autorizația emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.

(6) Sub sancțiunea anulării autorizației, furnizorul de formare este obligat să anunțe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).

(7) Sub sancțiunea anulării autorizației, furnizorul de formare are obligația să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) și în lista formatorilor propuși pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).

Art. 52^1

Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activității sale, în condițiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 52^2

Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părțile, în raport cu natura și obiectul conflictului supus medierii, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.

Art. 52^3

(1) Mediatorul are dreptul să stabilească și să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozițiilor și principiilor statuate de Lege.

(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părțile să aleagă un alt mediator.

(3) Mediatorul are dreptul să refuze soluționarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părți există o relație abuzivă ori violentă și efectele acestei situații sunt de natură să influențeze medierea.

(4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimației emise de Consiliu.

(5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociație profesională internațională din domeniul medierii.

(6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociații profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate.

(7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea profesiei de mediator.

(8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator.

(9) Mediatorul are dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condițiile stabilite prin Lege și regulament.

(10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condițiile stabilite de Consiliu.

(11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociația profesională a mediatorilor al cărei membru este.

Art. 52^4

Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziția fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală.

Art. 52^5

(1) Mediatorul are obligația să informeze părțile și să dea orice explicații lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele și efectele medierii.

(2) Mediatorul are obligația să desfășoare activitatea de mediere cu respectarea libertății, demnității și vieții private a părților.
 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (III) (Hotărârea nr. 24/2016) was last modified: iulie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter