Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (II) (Hotărârea nr. 24/2016)

19 iul. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 865

Despre

  • M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016
  • Hotărârea nr. 24/2016
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
(M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007; cu modif. ult.)
Hotărârea nr. 24/2016
(M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016)
modifică: art. 39 alin. (2) lit. c)
abrogă: art. 25, 26, 26^1, 27 – 38; art. 40 alin. (11)

În M. Of. nr. 527 din 13 iulie 2016, a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (Regulament).

În continuare, vom prezenta a doua parte a modificărilor respective.

Art. 25, 26, 26^1, 27 – 38 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25, 26, 26^1, 27 – 38 prevedeau următoarele:

Art. 25

Campanie Craciun UJmag 2020

(1) Mediatorii își pot desfășura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(2) Un mediator poate desfășura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.

(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, juriști, alt personal de specialitate, precum și personal administrativ și de serviciu necesar activității de mediere, în condițiile Codului muncii.

Art. 26

(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt următoarele:

a) societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;
b) birou de mediator, prescurtat BM;
c) birou de mediatori asociați, prescurtat BMA;
d) angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a)–c) sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;

(2) Abrogat.

(3) În toate cazurile, contractul de mediere menționează distinct numele mediatorului ales de părți, indiferent de forma de exercitare a profesiei, și conține clauze distincte cu privire la drepturile și obligațiile mediatorului față de părți.

(4) În desfășurarea activității sale, mediatorul autorizat este obligat să țină o evidență financiar-contabilă distinctă pentru activitatea sa ca mediator.

(5) Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere și eventuale daune efective suferite de client și rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament și ale Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați. Polița de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.

(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliței de asigurare pentru riscuri profesionale și de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În toate cazurile în care mediatorul își desfășoară activitatea ca angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuie să asigure mediatorului angajat condiții pentru respectarea prevederilor legale cu privire la confidențialitate și neutralitate.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 26^1

(1) În desfășurarea activității sale, mediatorul este obligat să țină arhivă și registre proprii și să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.

(2) Indiferent de forma de exercitare în care își desfășoară activitatea, mediatorul are obligația să țină cel puțin următoarele registre, corespunzător activității sale proprii ca mediator:

– registru general de corespondență (intrări-ieșiri);

– registru sau registre de evidență a contractelor de mediere, a proceselor-verbale și a acordurilor de mediere.

(3) Registrele ținute de mediatori sunt numerotate filă cu filă și sunt ștampilate de mediator.

(4) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligația de a conserva arhiva deținută anterior.

(5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calității de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.

(6) Arhiva predată și sigilată va putea fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidențialității. Desigilarea arhivei și eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părților sau a autorităților, adresată mediatorului care a preluat arhiva.

Art. 27

(1) Activitatea de mediere poate fi desfășurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizației neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bază de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menționate la art. 26.

Art. 28

(1) Mediatorul este liber să opteze și să își schimbe în orice moment opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.

(2) Mediatorul este obligat să înștiințeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum și modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul își poate desfășura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor și cu emiterea autorizației de către Consiliu.

(4) În cazul schimbării sau încetării formei în care își exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări.

Art. 29

(1) Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

a) activitatea de mediere se poate desfășura la sediul profesional sau într-o altă locație decisă de mediator și părți;

b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului de afectațiune profesională;

c) mediatorul nu poate desfășura activități de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;

d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii și ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea și numele formei de exercitare a profesiei din țară sau din străinătate;

e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afișa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în anexa nr. 7;

f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puțin invitația la mediere, contractul de mediere, procesul verbal și înștiințările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondență a sediului profesional și datele de contact, dintre care cel puțin numărul de telefon și o adresă de e-mail;

g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.

(2) Sediul fiscal și sediul operațional, așa cum sunt definite de legislația în domeniul fiscal, al aceleiași forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă același regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.

(3) În cazul în care un mediator solicită și obține avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeași localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei și a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desființarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.

Art. 30

Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenția de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.

Art. 31

(1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulți mediatori care contribuie în natură și/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectațiune, în vederea desfășurării activității profesionale.

(2) Raportul juridic civil se naște între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere și societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfășurată de oricare dintre mediatorii asociați sau angajați, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.

Art. 32

(1) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmată de sintagma «societate civilă profesională de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU și BARBU – Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU și asociații – Societate civilă profesională de mediatori»).

(2) Denumirea se înscrie pe firma societății civile profesionale de mediatori și se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ștampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeași formă în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.

Art. 33

(1) Contractul de societate civilă profesională de mediatori și statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociați, potrivit legii civile și cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(2) Contractul de societate civilă profesională și statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

Art. 34

(1) În biroul de mediator își exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înființează în baza actului de înființare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu și întocmit conform anexei nr. 5.

(2) Biroul de mediatori asociați este constituit din 2 sau mai mulți mediatori care își desfășoară activitatea în același birou, în baza actului de înființare a biroului de mediatori asociați întocmit conform anexei nr. 5 și care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu.

Art. 35

(1) Biroul de mediator (BM) și biroul de mediatori asociați (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specifică ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puțin unuia dintre asociați, urmat de sintagma „birou de mediator”, respectiv „birou de mediatori asociați” (de exemplu: „MIHAI POPESCU – Birou de mediator”; „POPESCU, BARBU sau POPESCU și BARBU – Birou de mediatori asociați”).

(2) Dispozițiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 36

Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociați, societatea civilă profesională și organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.

Art. 37

(1) În contractul individual de muncă, la secțiunea „Clauze speciale“ se înscrie o mențiune referitoare la obligația de confidențialitate a mediatorului și dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conținutului discuțiilor dintre părți în timpul medierii.

(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați.

Art. 38

Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligația să țină aceeași evidență a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca și în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei, conform art. 26^1.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25, 26, 26^1, 27 – 38 – Abrogate.

 

Art. 39 alin. (2) lit. c) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (2) lit. c) stabilea faptul că autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) se face dovada că a fost solicitată și avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege și de respectivul regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (2) lit. c) dispune următoarele: autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) se face dovada că a fost solicitată și avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege și de Statutul profesiei de mediator;”.

 

Art. 40 alin. (11) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 alin. (11) prevedea faptul că până la emiterea autorizației și înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform art. 39 alin. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (11) – Abrogat.

 

Art. 41 alin. (2) – (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 24/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 alin. (2) – (4) prevedeau faptul că Comisia permanentă analizează conținutul documentelor și face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente și hotărăște admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.

De asemenea, oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de ședință și se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre știință.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (2) – (4) Abrogate.

 
👍Vezi și: Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (I) (Hotărârea nr. 24/2016)
 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 – modificări (II) (Hotărârea nr. 24/2016) was last modified: iulie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter