Transmiterea către FGDB a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit (Regulamentul FGDB nr. 1/2016)

2 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 953

Despre

  • M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2016
  • Regulamentul FGDB nr. 1/2016

Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Regulamentul FGDB nr. 1/2016
(M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Dispoziții comune pentru întocmirea și transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite și a listei compensațiilor de plătit”)
Cap. III („Întocmirea și transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite”)
Cap. IV („Întocmirea și transmiterea listei compensațiilor de plătit”)
Cap. V („Dispoziții speciale pentru instituția de credit ale cărei depozite au fost declarate indisponibile”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii”)
Cap. VII („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2016, s-a publicat Regulamentul Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit.

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că termenii și expresiile din cuprinsul respectivului regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege, și în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Conform alineatului următor, în sensul respectivului regulament, soldurile temporar ridicate sunt depozitele eligibile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege și care sunt acoperite de către Fond până la nivelul stabilit de către Banca Națională a României conform art. 62 alin. (2) din Lege.

Art. 2 stabilește faptul că respectivul regulament stabilește conținutul, structura și modul de raportare a informațiilor necesare pentru:

a) determinarea de către Fond a contribuțiilor anuale pe care instituțiile de credit participante la schema de garantare a Fondului urmează să le plătească conform art. 117 din Lege;

b) analizarea de către Fond a evoluției depozitelor acoperite și a depozitelor eligibile;

c) întocmirea și raportarea de către instituțiile de credit participante la schema de garantare a Fondului a listei compensațiilor de plătit.

(2) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit participante la schema de garantare a Fondului, denumite în continuare instituții de credit participante.

Conform art. 3, pentru aplicarea prevederilor respectivului regulament, instituțiile de credit menționate la art. 2 alin. (2) vor avea în vedere următoarele:

a) categoriile de deponenți reprezentate de persoane fizice autorizate, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, persoane fizice având profesii liberale, conform legii, precum și alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale; întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice;

b) data de referință pentru transmiterea informațiilor necesare determinării contribuțiilor anuale, analizării evoluției depozitelor acoperite și întocmirii listei compensațiilor de plătit este ultima zi a semestrului sau orice altă zi pentru care Fondul solicită transmiterea raportărilor respective;

c) datele raportate Fondului conform prezentului regulament au la bază informațiile din evidența contabilă a instituțiilor de credit.

 

Cap. II („Dispoziții comune pentru întocmirea și transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite și a listei compensațiilor de plătit”)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 4 stabilește faptul că în aplicarea art. 46 și 48 din Lege, instituțiile de credit participante trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) informațiile transmise Fondului trebuie să fie generate automat din sistemul informatic astfel încât riscul operațional să fie cât mai mic;

b) responsabilitățile/atribuțiile privind întocmirea și raportarea informațiilor către Fond, precum și persoanele desemnate în acest scop de către instituțiile de credit participante trebuie să fie prevăzute în cadrul unor proceduri/instrucțiuni/hotărâri formalizate conform reglementărilor interne ale instituțiilor de credit respective.

Conform art. 5, în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (2) și ale art. 68 alin. (1) din Lege, instituțiile de credit vor include în categoria depozitelor eligibile în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacție în ultimele 24 de luni conturi care nu au rulaj, respectiv conturi în care nu s-au înregistrat sume rezultate din tranzacții instructate de client și automate.

Art. 6 la primul alineat prevede faptul că în scopul întocmirii de către instituțiile de credit a raportărilor transmise către Fond, echivalentul în lei al plafonului de acoperire și, respectiv, al sumelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Națională a României pentru data de referință.

Conform alineatului următor, pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Națională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat la data de referință de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american.

Art. 7 stabilește faptul că instituțiile de credit participante poartă întreaga răspundere asupra informațiilor preluate din evidența contabilă și înscrise în raportările prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3.

 

Cap. III („Întocmirea și transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite”)

Art. 8 la primul alineat dispune faptul că în scopul determinării contribuțiilor anuale și al analizării în cursul anului de către Fond a evoluției depozitelor acoperite și a depozitelor eligibile, instituțiile de credit participante transmit formularul de raportare a depozitelor acoperite, denumit în continuare formularul de raportare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu respectarea următoarelor termene de raportare:

a) până la data de 15 a primei luni din semestrul următor celui pentru care se transmite formularul de raportare, când data de referință este ultima zi a semestrului. Pentru această dată de raportare instituțiile de credit participante vor include în formularul de raportare întocmit pentru ultima zi a semestrului și informații privind depozitele acoperite determinate ca medie trimestrială în cadrul semestrului respectiv;

b) până la 15 zile de la data pentru care Fondul a solicitat întocmirea formularului de raportare, când data de referință este alta decât ultima zi a semestrului.

Conform alineatului următor, în cazul în care termenul de raportare este o zi nebancară, formularul de raportare se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Art. 9 prevede la primul alineat: Contribuția anuală a fiecărei instituții de credit participante se determină pe baza informațiilor cu privire la depozitele acoperite în echivalent lei, înregistrate în evidența contabilă a instituției de credit la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, transmise de acestea Fondului prin formularul de raportare aferent semestrului II al anului respectiv.

Conform alineatului următor, în situația în care după transmiterea formularului de raportare pentru data de 31 decembrie instituțiile de credit participante efectuează corecții ale datelor contabile privind depozitele acoperite sau au identificat erori în formularul de raportare respectiv, acestea au obligația să retransmită formularul de raportare corectat până cel târziu la data de 15 februarie a anului de plată.

Conform art. 10, la întocmirea formularului de raportare, instituțiile de credit participante vor respecta instrucțiunile prezentate în anexa nr. 1.

 

Cap. IV („Întocmirea și transmiterea listei compensațiilor de plătit”)

Art. 11 dispune la primul alineat faptul că în scopul testării capacității de întocmire și transmitere a informațiilor necesare pentru determinarea valorii compensației datorate fiecărui deponent garantat, instituțiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referință următoarele informații:

a) lista compensațiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2, ale cărei rubrici privind datele personale sau datele unice de identificare, după caz, ale deponenților garantați vor fi completate de către instituțiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului;

b) situația recapitulativă, întocmită conform anexei nr. 3.

Conform alineatului următor, la întocmirea situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), transmise Fondului conform art. 15, instituțiile de credit participante vor avea în vedere instrucțiunile de completare prevăzute în cadrul anexelor nr. 2 și 3.

 

Cap. V („Dispoziții speciale pentru instituția de credit ale cărei depozite au fost declarate indisponibile”)

Art. 12 prevede la primul alineat faptul că în ziua următoare constatării indisponibilității depozitelor, instituția de credit sau lichidatorul desemnat, după caz, conform legii, transmite Fondului lista compensațiilor de plătit și situația recapitulativă prevăzute la art. 11 alin. (1), întocmite pentru data indisponibilizării depozitelor.

Conform alineatului următor, lista compensațiilor de plătit prevăzută la alin. (1) va fi întocmită cu completarea tuturor rubricilor, inclusiv a celor care conțin datele personale de identificare a deponenților garantați.

Potrivit art. 13, sumele care la data indisponibilizării depozitelor sunt evidențiate în conturi tranzitorii și pentru care nu sunt disponibile toate informațiile necesare pentru transferul sumelor reprezentând compensații către persoanele îndreptățite vor fi introduse în lista compensațiilor de plătit prin intermediul unor liste suplimentare, întocmite conform art. 14.

Art. 14 prevede la primul alineat faptul că în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, instituția de credit sau lichidatorul desemnat de instanță transmite Fondului orice informații rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acurateței informațiilor transmise conform art. 12.

Conform alineatului următor, instituția de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instanță transmite Fondului informațiile de care nu a avut cunoștință în termenul prevăzut la alin. (1), de îndată ce acestea sunt cunoscute.

 

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii”)

Art. 15 la primul alineat prevede faptul că formularul de raportare a depozitelor acoperite și lista compensațiilor de plătit întocmite pentru data de 31 decembrie 2015 vor fi transmise Fondului până la data de 15 februarie 2016, în format electronic. Formularul de raportare a depozitelor acoperite va fi transmis și în format letric, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituției de credit.

Conform alineatului următor, în aplicarea prevederilor art. 8 și 11, începând cu 30 iunie 2016, instituțiile de credit vor transmite Fondului formularul de raportare și lista compensațiilor de plătit, astfel:

a) în format electronic, anexele nr. 1 și 2, prin Rețeaua de comunicații interbancare administrată de Banca Națională a României (RCI);

b) în format letric, anexele nr. 1 și 3, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituției de credit.

 

Cap. VII („Dispoziții finale”)

Art. 16 stabilește faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivul regulament.

Conform art. 17, la data publicării respectivului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2012 privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 septembrie 2012;

b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensațiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18 stabilește faptul că respectivul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Transmiterea către FGDB a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit (Regulamentul FGDB nr. 1/2016) was last modified: februarie 2nd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter