Reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (OMF nr. 1427/2023)

8 mai 2023
Vizualizari: 113
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1427/2023 pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

(M. Of. nr. 389 din 5 mai 2023)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;

Având în vedere:

– art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Se reglementează unele aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

 

În M. Of. nr. 389 din data de 5 mai 2023 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1427/2023 pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Art. I

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Entitățile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice cuprinse în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat pot aplica, după reorganizare, reglementările contabile menționate”.

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) și (2^1) sunt denumite în cuprinsul prezentului ordin entități”.

Art. II

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

REGLEMENTĂRI CONTABILE din 12 decembrie 2016 conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE

SECȚIUNEA 1: 1.1. Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2: 1.2. Publicările cu caracter general

CAPITOLUL 2: PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

SECȚIUNEA 1: 2.1. Elaborarea situațiilor financiare anuale

SECȚIUNEA 2: 2.2. Conținutul notelor explicative la situațiile financiare anuale

CAPITOLUL 3: RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

CAPITOLUL 4: SITUAȚII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ȘI RAPOARTE CONSOLIDATE

SECȚIUNEA 1: 4.1. Elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate

SECȚIUNEA 2: 4.2. Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate

SECȚIUNEA 3: 4.3. Raportul consolidat al administratorilor

CAPITOLUL 5: ÎNTOCMIREA ȘI PUBLICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

SECȚIUNEA 0:

SECȚIUNEA 1: 5.1. Obligația generală de publicare

SECȚIUNEA 2: 5.2. Alte cerințe în materie de publicare

SECȚIUNEA 3: 5.3. Responsabilitatea și răspunderea pentru întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor

CAPITOLUL 6: AUDITUL

SECȚIUNEA 1: 6.1. Cerințe generale privind auditul

SECȚIUNEA 2: 6.2. Raportul de audit

CAPITOLUL 7: INFORMAȚII NEFINANCIARE ȘI INFORMAȚII PRIVIND DIVERSITATEA

CAPITOLUL 8: RAPORTAREA PLĂȚILOR EFECTUATE CĂTRE GUVERNE

SECȚIUNEA 1: 8.1. Definiții referitoare la raportarea privind plățile către guverne

SECȚIUNEA 2: 8.2. Entități obligate să raporteze plățile către guverne

SECȚIUNEA 3: 8.3. Conținutul raportului

SECȚIUNEA 4: 8.4. Raportul consolidat asupra plăților către guverne

SECȚIUNEA 5: 8.5. Publicarea

CAPITOLUL 9: PREVEDERI REFERITOARE LA CONTABILIZAREA UNOR OPERAȚIUNI

SECȚIUNEA 1: 9.1. Activele imobilizate

SECȚIUNEA 2: 9.2. Activele curente

SECȚIUNEA 3: 9.3. Terții

SECȚIUNEA 4: 9.4. Angajamente și alte elemente extrabilanțiere

SECȚIUNEA 5: 9.5. Capitaluri proprii

SECȚIUNEA 6: 9.6. Provizioane

SECȚIUNEA 7: 9.7. Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile

SECȚIUNEA 8: 9.8. Corectarea erorilor

CAPITOLUL 10: PLANUL DE CONTURI

CAPITOLUL 11: FUNCȚIUNEA CONTURILOR

SECȚIUNEA 1:

SECȚIUNEA 2:

CAPITOLUL 12: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANȚA DE VERIFICARE ÎNTOCMITĂ POTRIVIT OMFP NR. 1.802/2014 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI

(Copyright: freeepik.com)

 

Reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (OMF nr. 1427/2023) was last modified: mai 8th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.