Recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (OPANAF nr. 2203/2015)

31 aug. 2015
Vizualizari: 1647

Despre

  • M. Of nr. 647 din 26 august 2015
  • OPANAF nr. 2023/2015
  • Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice

Actul normativSumar
OPANAF nr. 2023/2015
(M. Of nr. 647 din 26 august 2015)
Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate

 

În M. Of nr. 647 din 26 august 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2023/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 

Procedura aprobată prin OPANAF nr. 2023/2015

Vă prezentăm, în continuare, Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate:

Potrivit pct. 1, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului IX2 „Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinței bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.

Conform pct. 2, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

La pct. 3 se prevede faptul că recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de venit:

a) venituri din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile, precum și veniturile din arendare;

b) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activități independente;

c) venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, altele decât cela care constituie structuri de primire turistică.

În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de persoanele care, în cursul anului, depășesc numărul de 5 camere de închiriat.

Potrivit pct. 4, contribuția de asigurări sociale de sănătate anuală datorată, alocată venitului realizat corespunzător fiecărei surse, potrivit pct. 36 din normele metodologice date în aplicarea art. 29625 alin. (41) din Legea nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se deduce din:

a) venitul net anual declarat în formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, în situația contribuabililor care au obligația depunerii declarației (rd. 3 „Venit net anual” de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit”, lit. B „Date privind venitul/câștigul net anual”);

b) venitul net declarat în formularul 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale”, în situația contribuabililor care nu au obligația depunerii formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate din România” (rd. 4 „Venit net estimat/Venit net determinat pe baza normelor de venit” de la cap. II „Determinarea plăților anticipate cu titlu de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate”);

c) venitul declarat în formularul 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” (rd. 1 „Venit” de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit”, lit. B „Date privind venitul realizat”);

d) venitul bază de calcul al impozitului din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare (rd. 14 „Venit bază de calcul al impozitului”, corespunzător contribuabilului, de la secțiunea E „Date privind impozitul pe venit”, subsecțiunea E3 „Date detaliate privind impozitul pe venit” din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat”).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pct. 5 stabilește faptul că în vederea determinării venitului net anual impozabil, pierderea reportată din anii anteriori se deduce din suma stabilită potrivit pct. 4, conform regulilor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 6 prevede faptul că organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare sursă, pentru tipurile de venit menționate la pct. 3, și emite formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” sau formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, după caz.

Potrivit pct. 7, decizia de impunere anuală se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 8 dispune faptul că, în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării, precum și la transferul debitelor către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori.

Conform pct. 9, prin organ fiscal competent se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele prevăzute la lit. b).

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 2203/2015

Potrivit art. 2, prevederile respectivului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. 3 prevede faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul ANAF, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate (OPANAF nr. 2203/2015) was last modified: august 31st, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.