Raportarea de date şi informaţii statistice la BNR (Regulament BNR nr. 4/2021)

9 dec. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 115

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Regulamentul Băncii Naționale a României (BNR) nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

 

(M. Of. nr. 1163 din 8 decembrie 2021)

Se emite Regulamentul privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României.

În M. Of. nr. 1163 din 8 decembrie 2021 s-a publicat Regulamentul Băncii Naționale a României (BNR) nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, structura respectivului regulament.

Campanie Craciun UJmag 2020

Structura

Titlul I: Raportarea de date și informații privind statisticile monetare și financiare

Capitolul I: Dispoziții generale

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Rezidența

Secțiunea 3: Sectoare instituționale

Secțiunea 4: Categorii de instrumente

Capitolul II: Bilanțul monetar al instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare monetare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Dispoziții specifice

Secțiunea 4: Obligații de raportare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Capitolul III: Ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Dispoziții specifice

Secțiunea 4: Obligații de raportare

Capitolul IV: Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele instituțiilor financiare nebancare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Dispoziții specifice

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul V: Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Dispoziții specifice

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul VI: Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele societăților de asigurare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Dispoziții specifice

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul VII: Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Dispoziții specifice

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul VIII: Raportarea statistică a datelor privind emisiunile și deținerile de titluri de valoare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Titlul II: Raportarea de date și informații privind statisticile sectorului extern

Capitolul I: Raportarea de date și informații necesare elaborării statisticilor privind balanța de plăți, poziția investițională internațională și comerțul internațional cu servicii

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul II: Raportarea statistică a operațiunilor de natura datoriei externe private pe termen lung

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Capitolul III: Raportarea statistică a operațiunilor de natura investițiilor directe

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Titlul III: Raportarea de date statistice în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piața monetară/valutară – Raportarea de date statistice privind tranzacții efectuate pe piața monetară și valutară interbancară și tranzacții cu instrumente financiare derivate

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Titlul IV: Raportarea de date și informații statistice în scopul monitorizării activității de plăți

Capitolul I: Raportarea de date și informații statistice referitoare la plăți, instrumente de plată, sisteme de plăți și sisteme de compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Obligații de raportare

Secțiunea 3: Revizuiri

Capitolul II: Raportarea de date statistice referitoare la operațiunile efectuate prin conturile de corespondent

Secțiunea 1: Domeniul de aplicare

Secțiunea 2: Definițiile termenilor de bază

Secțiunea 3: Obligații de raportare

Titlul V: Sancțiuni și dispoziții finale

Mai departe, redăm parte din cele mai importante prevederi din cuprinsul regulementului.

Art. 11

„(1) Contrapărțile rezidente, precum și cele nerezidente din Uniunea Europeană ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe sectoarele instituționale definite la art. 4.

(2) Contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe următoarele sectoare instituționale:

a) banca centrală;

b) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;

c) fonduri de piață monetară;

d) administrația centrală;

e) administrațiile statelor federale;

f) administrațiile locale;

g) administrațiile de securitate socială.

(3) Pentru contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare clasificate în alte sectoare instituționale decât cele menționate la pct. 2, coloana Cod sector instituțional nu se completează”.

Art. 14

„Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în secțiunea a 4-a au următoarele semnificații:

a) cod sector instituțional are semnificația prevăzută în «Nomenclatorul nr. 1 Cod sector instituțional» din anexa nr. I.10;

b) cod scadență inițială are semnificația prevăzută în «Nomenclatorul nr. 2 Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență» din anexa nr. I.10”.

Art. 15

„(1) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate în art. 13, se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

(2) Datele raportate conform prevederilor art. 13 au la bază informațiile din evidența contabilă a entităților raportoare.

(3) Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(4) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

(5) Prima raportare a informațiilor statistice lunare în temeiul art. 13 se realizează cu date pentru luna ianuarie 2022”.

Art. 16

„Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/34, și se aplică instituțiilor de credit IFM, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit IFM străine, denumite în continuare instituții de credit IFM”.

Art. 19

„Statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit se determină pentru creditele/depozitele existente în sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate în lei, euro și dolari SUA”.

Art. 27

„(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, utilizând formula nr. 7 din anexa nr. II.1.

(2) Dobânda anuală efectivă se determină cu două zecimale, prin rotunjire”.

Art. 33

„Activele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei deținute; acțiuni cotate; acțiuni necotate; alte participații; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri; active fixe; alte active”.

Art. 42

„Poziția de pasiv acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții se determină ca diferență între total active și total angajamente”.

Art. 48

„(1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 43-47 se transmit în format electronic la Banca Națională a României – Direcția statistică, în termen de 25 de zile de la sfârșitul lunii pentru care se realizează raportarea.

(2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor.

(3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative”.

Art. 52

„(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților de asigurare se clasifică pe sectoare instituționale definite la art. 4.

(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituționale sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010)”.

Art. 61

„(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților vehicul investițional se clasifică pe sectoare instituționale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

(2) Sectoarele instituționale sunt definite la art. 4”.

Art. 69

„Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind scoaterea din evidențele contabile (write-off)/reducerea valorii contabile (write-down) conform structurii de date “Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/reducerea valorii contabile (write-down) “, prezentată în anexa nr. VI.4, ce cuprinde valoarea totală a creditelor securitizate înregistrate în bilanț care rezultă din aplicarea scoaterii din evidențele contabile (write-off)/reducerii valorii contabile (write-down)”.

Art. 76

„Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare în vederea îndeplinirii de către Banca Națională a României a cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 35 din 8 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:

– instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit;

– Ministerului Finanțelor;

– entităților care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice”.

Art. 86

„Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine rezidentului care a contractat operațiunea de natura datoriei externe private pe termen lung”.

Art. 89

„(1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special raportează trimestrial Băncii Naționale a României date privind investițiile străine directe, conform structurii de date prezentate în anexa nr X.1.

(2) Societățile de asigurare raportează trimestrial Băncii Naționale a României date privind investițiile străine directe, conform structurii de date prezentate în anexa nr X.2.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), entitățile raportoare la care un investitor nerezident nu deține în mod direct participații la capital mai mari de 10% din totalul capitalului social nu raportează Băncii Naționale a României situațiile solicitate.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), formularul 3D prevăzut în anexele nr. X.1, respectiv X.2 nu se raportează pentru trimestrele I, II și III”.

Art. 109

„Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României”.

Art. 110

„(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate și stocate de Banca Națională a României în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Banca Națională a României asigură confidențialitatea datelor și informațiilor statistice obținute în baza prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României”.

Art. 111

„Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, dată la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Raportarea de date și informații statistice la BNR (Regulament BNR nr. 4/2021) was last modified: decembrie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter