Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2023 (OMF nr. 5309/2023)

28 nov. 2023
Vizualizari: 237
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 5309/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2023

(M. Of. nr. 1068 din 27 noiembrie 2023)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;

– art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

– O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008;

– Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007;

– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022;

– Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR;

– Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR;

– Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și BNR.

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna noiembrie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon – ambele denominate în euro, în valoare nominală totală de 300 milioane euro.

 

În M. Of. nr. 1068 din data de 27 noiembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 5309/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2023.

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna noiembrie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon – ambele denominate în euro, în valoare nominală totală de 300 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Anexa nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna noiembrie 2023

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel:

Codul ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii

– euro –

ROS3X04VIMF528/11/202329/11/202327/11/2024364200.000.000

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în euro este de 5.000 euro.

Art. 3

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 euro.

Art. 6

Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r/360)

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10

Plata certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 13.00 – ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând prețul certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro aferent tranșelor adjudecate.

Art. 11

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro.

Art. 12

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 13

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 14

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2023

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

Codul ISIN*)Data licitațieiData emisiuniiData scadențeiMaturitate inițială

– Nr. de ani –

Rata cuponului

– % –

Dobânda acumulată

– EUR/titlu –

Valoarea nominală totală

– EUR –

ROA4CUA6DR2628/11/202329/11/202329/11/202524,700,00100.000.000

___

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., această serie se poate tranzacționa simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2

Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 5.000 euro.

Art. 4

Dobânda (cuponul) se plătește anual la data de 29 noiembrie, începând cu data de 29 noiembrie 2024 și terminând cu 29 noiembrie 2025 inclusiv, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6

Obligațiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Art. 7

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 euro.

Art. 8

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare, specificat la alin. (1).

Art. 9

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 11

Plata obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 13.00 – ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranșelor adjudecate.

Art. 12

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 13

Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 14

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 15

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2023 (OMF nr. 5309/2023) was last modified: noiembrie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.