Promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii

14 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2132

Despre

  • M. Of. nr. 7 din 6.01.2015
  • Hotărârea nr. 1.260/2014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 7 din 6.01.2015, s-a publicat Hotărâre nr. 1.260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii este inclus în anexa hotărârii și cuprinde patru capitole:

Monitor Dosare

Dispoziții generale (art. 1 și 2)

În primul capitol, intitulat „Dispoziții generale”, la art. 1, se prevede faptul că respectivul regulament, se aplică personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și din cadrul Institutului Național al Magistraturii [alin. (1)]. Ca o excepție, se dispune faptul că regulamentul nu este aplicabil judecătorilor și procurorilor detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii pe posturi de personal asimilat [alin. (2)].

Conform prevederilor de la art. 2, promovarea în funcții de execuție a personalului asimilat se face pe bază de examen, organizat anual, dacă este cazul, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Direcția resurse umane și organizare și, respectiv, de către Institutul Național al Magistraturii, prin Departamentul de concursuri și examene.

Condiții pentru înscrierea la examen (art. 3 și 4) 

În cel de-al doilea capitol, intitulat, „Condiții pentru înscrierea la examenˮ, la art. 3 se dispune faptul că pentru a participa la examenul de promovare, personalul asimilat trebuie să îndeplinească, la data susținerii probelor scrise, condițiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcția de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, să aibă la ultima evaluare calificativul „Foarte bineˮ și să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani.

La art. 4 alin. (1), se dispune faptul că data, locul, modul de organizare a examenului, precum și tematica și bibliografia de examen, aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare, sau de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri și examene, după caz, se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului Național al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituții, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

La alin. (2) se prevede faptul că cererile de înscriere la examen se depun, în termen de 10 zile de la publicarea datei examenului, la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau la Departamentul de concursuri și examene din cadrul Institutului Național al Magistraturii, după caz.

Conform prevederilor alin. (3), în cererea de înscriere la examen candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicită susținerea examenului, precum și materiile la care optează să susțină examenul. Candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate cu privire la materiile de examen până la data expirării termenului de înscriere.

Organizarea și desfășurarea examenului (art. 5 – art. 20)

În cel de-al treilea capitol, privind organizarea și desfășurarea examenului, se stabilește la art. 5 alin. (1) faptul că examenul de promovare a personalului asimilat constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și practice, sub forma unui test-grilă ce cuprinde 50 de întrebări.

Conform prevederilor de la alin. (2), din cele 50 de întrebări, 40 urmăresc verificarea cunoștințelor teoretice și sunt formulate din următoarele materii de examen:

a) una dintre următoarele materii, la alegerea candidatului: drept civil, drept penal, drept administrativ, financiar și fiscal, dreptul muncii – 15 întrebări;

Conferintele lunii noiembrie
”

b) drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal sau drept procesual civil pentru celelalte materii de specialitate de la lit. a) – 15 întrebări;

c) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de opțiune – câte 5 întrebări.

La alin. (3), se dispune faptul că întrebările teoretice la materiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) cuprind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale.

La alin. (4), se prevede faptul că verificarea cunoștințelor practice se realizează prin intermediul a 10 întrebări stabilite pe baza tematicii și bibliografiei de examen, ținând seama de specificul instituției în cadrul căreia candidații își desfășoară activitatea.

Conform alin. (5), fiecare răspuns corect la întrebările cu caracter teoretic și practic primește 2 puncte.

Art. 6 are următorul conținut: „(1) Comisia de organizare a examenului este numită, prin hotărâre, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare, în cazul personalului asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, și, respectiv, de Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri și examene, în cazul personalului asimilat din cadrul Institutului Național al Magistraturii.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din persoane din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sau din cadrul Institutului Național al Magistraturii, după caz.

(3) Comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite, prin hotărâre, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare sau de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri și examene, după caz, și sunt conduse fiecare de către un președinte.

(4) În comisiile prevăzute la alin. (3) pot fi numiți, cu acordul acestora, judecători sau procurori detașați la Consiliul Superior al Magistraturii sau la Institutul Național al Magistraturii, după caz, personal asimilat din cadrul acestor instituții sau formatori ai Institutului Național al Magistraturii. O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie pentru același examen.

(5) În componența comisiilor prevăzute la alin. (3) sunt numiți și membri supleanți care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, după caz, prin hotărârea de numire a comisiilor de examinare, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei din care face parte persoana respectivă.

(6) Componența comisiilor prevăzute la alin. (3) se stabilește în funcție de materiile pentru care au optat candidații.

(7) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) și (3) persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii saleˮ.

Potrivit dispozițiilor de la art. 7, comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuții:

a) primește cererile de înscriere la examen, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la examen, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la examen și asigură publicarea acesteia;

b) preia de la comisia de elaborare subiectele, baremele de evaluare și notare, în plicuri sigilate;

c) asigură multiplicarea subiectelor și distribuirea acestora către candidați;

d) afișează și publică baremul la proba scrisă, calculează mediile generale și asigură afișarea și publicarea rezultatelor examenului, precum și a celor obținute după soluționarea contestațiilor;

e) îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a examenului.

La art. 8 alin. (1), se prevede: comisia de elaborare a subiectelor are ca principale atribuții elaborarea subiectelor pentru testul-grilă, respectiv atât a întrebărilor ce urmăresc verificarea cunoștințelor teoretice, cât și a celor ce urmăresc verificarea cunoștințelor practice și întocmirea baremelor de evaluare și notare.

La alin. (2) se dispune faptul că elaborarea subiectelor se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate pentru examen;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;

d) să nu conțină probleme controversate în doctrină sau practică;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei.

Conform prevederilor de la art. 9, comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

– soluționează contestațiile la barem, motivează aceste soluții și adoptă baremul definitiv;

– soluționează contestațiile formulate împotriva punctajului obținut la proba scrisă.

La art. 10 alin. (1), se dispune faptul că verificarea îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se face de către comisia de organizare a examenului, ulterior expirării termenului de înscriere la examen prevăzut la art. 4 alin. (2).

Conform prevederilor de la alin. (2), rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, după caz, cu cel puțin 25 de zile înainte de data susținerii examenului, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituții.

Art. 11 are următorul conținut: „(1) Candidații ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestație în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen.

(2) Contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se soluționează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul personalului asimilat din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii și, respectiv, de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, în cazul personalului asimilat din cadrul Institutului Național al Magistraturii.

(3) Rezultatele contestațiilor și lista finală a candidaților se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituțiiˮ.

Conform art. 12 alin. (1), subiectele pentru proba scrisă se predau comisiei de organizare a examenului de către președinții comisiilor de elaborare a subiectelor în ziua susținerii probei.

La alin. (2) Timpul alocat pentru desfășurarea probei scrise va fi stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 13 are următorul cuprins: „(1) Intrarea candidaților în sala de examen se face pe baza actului de identitate.

(2) Candidații care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba.

(3) În vederea susținerii probei scrise, candidații vor primi teze de examen, care vor fi completate numai cu pastă de culoare neagră.

(4) Înainte de distribuirea subiectelor, candidații înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit.

(5) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul examenului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de examen. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent că materialele interzise au fost folosite sau nu.

(6) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise.

(7) Frauda și tentativa de fraudă, dovedite, se sancționează cu eliminarea din examen. Se consideră fraudă și încălcarea dispozițiilor alin. (5) și (6). În aceste cazuri se întocmește un proces verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea «fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a examenului și candidatului respectiv.

(8) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de examen se face numai cu însoțitor.

(9) Candidații au obligația de a respecta instrucțiunile referitoare la desfășurarea examenului stabilite de comisia de organizare a examenului și aduse la cunoștință anterior susținerii probei scriseˮ.

Conform dispozițiilor de la art. 14, la expirarea timpului prevăzut la art. 12 alin. (2) vor fi strânse toate lucrările în ordinea predării lor de către candidați, sub semnătură, după care vor fi predate comisiei de organizare a examenului.

Art. 15 are următorul cuprins: „(1) Baremul se afișează la expirarea timpului de examen la centrul de examen și se publică, împreună cu subiectele, pe pagina de internet a instituției organizatoare.

(2) Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la publicare. Contestațiile la barem se soluționează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestației de către comisia de soluționare a contestațiilor.

(3) Baremul definitiv se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituții.

(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(5) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

(6) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

(7) Evaluarea și notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremului definitivˮ.

La art. 16 se prevede faptul că pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7,00, dar nu mai puțin de 40 de puncte la întrebările ce urmăresc verificarea cunoștințelor teoretice și nu mai puțin de 10 puncte la întrebările ce urmăresc verificarea cunoștințelor practice.

Conform prevederilor de la art. 17, rezultatele se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituții.

La art. 18 alin. (1) se prevede: candidații pot contesta punctajul obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice și practice în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. Contestațiile se soluționează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia de soluționare a contestațiilor.

La alin. (2), se dispune faptul că nota astfel acordată este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Conform dispozițiilor de la art. 19, rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale acestor instituții.

Potrivit prevederilor de la art. 20, rezultatele finale ale examenului se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sau Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, după caz, în vederea validării.

Dispoziții tranzitorii și finale (art. 21 – art. 24)

La capitolul IV („Dispoziții tranzitorii și finaleˮ), se prevede la art. 21 faptul că toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor de la art. 22 alin. (1), toate documentele întocmite pentru examen se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare, sau în arhiva Institutului Național al Magistraturii, prin grija Departamentului de concursuri și examene, după caz.

La alin. (2), se stabilește faptul că lucrările scrise se anexează la dosarele profesionale ale candidaților.

Potrivit dispozițiilor de la art. 23, în termen de cel mult 30 de zile de la data validării, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Național al Magistraturii, după caz, va dispune promovarea candidaților declarați admiși.

În sfârșit, la art. 24 se prevede faptul că personalul asimilat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii își păstrează gradul profesional corespunzător salarizării pe care o are la data intrării în vigoare a respectivului regulament.

 

Promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii was last modified: ianuarie 15th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter