Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (H.G. nr. 574/2020)

27 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 76

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
H.G.  nr. 574/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

 

(M. Of. nr. 655 din 24 iulie 2020)

 

 

 

Se aprobă Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

În M. Of. nr. 655 din 24 iulie 2020 s-a publicat H.G.  nr. 574/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează dispozițiile regăsite în respectiva hotărâre.

Art. 1

„Se aprobă Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară – 3 – Locuri de muncă pentru toți, obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Art. 2

„(1) Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 48.440 mii lei, echivalentul a 10.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 41.174 mii lei, echivalentul a 8.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 7.266 mii lei, echivalentul a 1.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

(2) Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari se implementează prin proiectele incluse la finanțare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național”.

Art. 3

„Durata de implementare a Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari nu poate depăși data de 31 decembrie 2023”.

Art. 4

„(1) Obiectivul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, și domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant, în corelare cu numărul de angajați care beneficiază de programe de formare și cu numărul de întreprinderi sprijinite, din care: întreprinderi mari, în cadrul proiectelor selectate la finanțare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice “Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 5

„(1) Activitățile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari sunt:

a) furnizarea de programe de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicației, denumit în continuare TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/și cu recunoaștere națională/internațională. Se vor finanța cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor primare, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul TIC;

b) evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT în vederea obținerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

(2) Activitățile eligibile prevăzute la alin. (1) se pot implementa exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

(3) Beneficiarii eligibili în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, sunt persoanele angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

(4) Beneficiarii proiectelor finanțate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari sunt întreprinderile mari, constituite ca societăți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. O întreprindere mare reprezintă orice întreprindere care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari trebuie să îndeplinească condițiile minime privind capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, așa după cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și în Ghidul solicitantului – condiții specifice “Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime privind capacitatea administrativă și financiară a solicitanților de finanțare, precum și a celorlalte condiții de acces la finanțare se face de către Autoritatea de management sau de către organismele intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, conform atribuțiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcții încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:

a) minimum 1.500 de angajați care beneficiază de programe de formare;

b) minimum 20 de întreprinderi sprijinite.

(8) Indicatorul de rezultat al programului este de minimum 1.200 de persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant”.

Art. 6

„(1) Cheltuielile aferente implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari intră sub incidența ajutorului de stat.

(2) Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018 ”.

Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 (H.G. nr. 574/2020) was last modified: iulie 27th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter