Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (O.U.G. nr. 110/2017)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1270

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 110/2017
(M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017)
– Cap. I („Dispoziții generale și definiții”)
– Cap. II
 („Finanțarea și garantarea”)
– Cap. III („Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Monitor Dosare

Redăm în continuare structura respectivului act normativ:

– Cap. I („Dispoziții generale și definiții”);
– Cap. II („Finanțarea și garantarea”);
– Cap. III („Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale”).

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

 

Cap. I („Dispoziții generale și definiții”) din O.U.G. nr. 110/2017

 

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență.

Programul prevăzut mai sus este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) un singur credit pentru realizarea de investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau

b) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit dispozițiilor de mai sus se stabilește prin hotărâre de Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență.

În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 2 dispune faptul că în înțelesul respectivei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiarul programului – operatorul economic care respectă prevederile respectivei ordonanțe de urgență îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, sau O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

b) primă unică de garantare – suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;

c) comision de administrare – suma datorată de beneficiarul programului F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

d) comision de risc – suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanțelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat și finanțării anuale a capitalului necesar programului;

e) contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;

f) finanțare garantată de stat – creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;

g) credit – creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

h) garant – statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;

i) garanție de stat – angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176 din 27 iunie 2013);

j) garanții colaterale – garanțiile reale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;

k) instituție de credit – entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepția creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înființare centre de agrement pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;

m) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

n) valoarea de executare a garanției – suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice.

În art. 3 se stabilește faptul că beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01 (JO C 249 din 31 iulie 2014), respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumit în continuare C.I.P.;

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

h) nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții acordate cu respectarea condițiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Conform art. 4, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiva ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.

Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50.

Art. 5 prevede faptul că mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 2008/C 155/02 (JO C 155 din 20 iunie 2008).

 

Cap. II („Finanțarea și garantarea”) din O.U.G. nr. 110/2017

 

Potrivit art. 6, creditele prevăzute la art. 1 (prin care se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit, caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului urmând a se stabili prin normele metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență.

Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

În art. 7 se stabilește faptul că pentru acoperirea riscului de garantare de către stat, precum și pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, beneficiarul finanțării datorează o primă de garantare, compusă din comisionul de risc și comisionul de administrare.

Nivelul și modalitatea de calcul al primei de garantare pentru garanția de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (O.U.G. nr. 110/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter