Profesia de bonă: Legea nr. 167/2014

24 dec. 2014
Vizualizari: 1837

Despre

  • M. Of. nr. 922 din 18.12.2014
  • Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

În M. Of. nr. 922 din 18.12.2014, s-a publicat Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Respectiva lege este constituită din patru capitole, pe care le vom prezenta, pe scurt, în cele ce urmează.

În primul capitol intitulat „Dispoziții generale”, art. 1 prevede faptul că Legea nr. 167/2014 reglementează exercitarea profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire și supraveghere a copilului.

În continuare, art. 2 stabilește principiile pe baza cărora se exercită profesia de bonă. Dintre acestea, ne limităm a menționa principiul respectării și promovării cu prioritate a interesului superior al copilului și principiul respectării demnității copilului.

Conform art. 3, beneficiarul serviciilor de îngrijire și supraveghere oferite de bonă este copilul care necesită supraveghere și îngrijire pe timpul zilei.

Art. 4 explică semnificațiile unor termeni și expresii, precum: bonă, copil, domiciliul/reședința copilului, domiciliul/reședința bonei, servicii de îngrijire și supraveghere a copilului.

Capitolul II („Exercitarea profesiei de bonă”), în art. 5, prevede condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o bonă. Acestea sunt următoarele:

– să fie cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;
– dacă este cetățean străin, să aibă drept de muncă în România și să posede un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;
– să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;
– să fie aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

În art. 6, sunt prezentate situațiile în care o persoană nu poate exercita această profesie. Astfel, în primul rând, o persoană nu poate exercita profesia de bonă în situația în care aceasta locuiește împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepția celor care au săvârșit fapte penale din culpă, conform declarației pe propria răspundere, dacă îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei.

De asemenea o persoană nu poate fi bonă dacă este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară.

În ceea ce privește starea de sănătate, aceasta nu trebuie să sufere de boli cronice transmisibile și nici membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei.

Profesia de bonă nu se poate exercita, dacă aceasta este dependentă de substanțe psihotrope sau stupefiante și/sau plante ori substanțe cu proprietăți psihoactive; prevederile se aplică și pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei.

În ultimul rând, în situația în care persoanei în cauză i-a fost retras atestatul de asistent maternal, aceasta nu mai poate fi bonă.

Conform art. 7, profesia de bonă se exercită prin furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau prin desfășurarea activității bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (republicată în M.Of. nr. 328 din 25.04.2008), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 stabilește atribuțiile bonei. Bona trebuie să îngrijească, să supravegheze copilul și să-l hrănească, să-i acorde primul ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare, să informeze reprezentantul legal al copilului cu privire la evoluția acestuia, să informeze de urgență angajatorul referitor la apariția unor situații deosebite cu privire la copil; să însoțească copilul la activități recreative, culturale, artistice, sportive și școlare proprii vârstei sau să-l sprijine în desfășurarea unor asemenea activități, precum și să realizeze activități de educare și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Alte atribuții pot fi stabilite prin contract.

Potrivit art. 9, în cazul în care una dintre condițiile prevăzute de art. 5 nu mai este îndeplinită sau în cazul în care apare una dintre condițiile prevăzute de art. 6, profesia nu mai poate fi exercitată.

Capitolul următor, intitulat „Răspundere, monitorizare și control”, prevede, în art. 10-12, faptul că bona răspunde disciplinar, contravențional, civil și penal, după caz, potrivit legii, aceasta fiind monitorizată de către angajator, în ceea ce privește desfășurarea activității și verificată de către instituțiile cu atribuții de control al calității în domeniul serviciilor sociale, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea profesiei.

În sfârșit, ultimul capitol („Dispoziții finale”), în art. 13, stabilește faptul că prevederile respectivei legi se completează cu dispozițiile următoarelor acte normative:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Astfel Legea nr. 167/2014 se completează cu Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (republicată în M. Of. nr. 345 din 18.05.2011), cu modificările și completările ulterioare, dar și cu O.U.G. nr. 44/2008 sus-menționată și cu Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (republicată în M. Of. nr. 159 din 5.03.2014).

De asemenea, prevederile respectivei legi se completează și cu dispozițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (publicată în M. Of. nr 754 din 9.11.2012), cu modificările ulterioare, cu cele ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (publicată în M. Of. nr. 410 din 25.07.2001), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 (publicată în M. Of. nr. 268 din 22.04.2002), cu modificările și completările ulterioare.

În sfârșit prevederile Legii nr. 167/2014 se completează și cu dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în M. Of. nr. 510 din 24.07.2009) cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (republicată în M. Of. nr. 505 din 15.07.2011), cu modificările ulterioare.

Ultimul articol, art. 14, prevede intrarea în vigoare a respectivului act normativ la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Profesia de bonă: Legea nr. 167/2014 was last modified: decembrie 24th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.