Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere. Prezentare generală

7 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 881
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

(M. Of. nr. 679 din 6 august 2018)

Se reglementează Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere.

 

În M. Of. nr. 679 din 6 august 2018 au fost publicate Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere.

Aceste proceduri au fost aprobate prin Hotărârea nr. 118/2018 privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M. Of. nr. 679 din 6 august 2018), fiind cuprinse în anexa nr. 11 la regulament. Prin această hotărâre, anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007; cu modif. ult.), se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

Structura Procedurilor de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

– Cap. I („Dispoziții introductive”);
– Cap. II („Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați”);
– Cap. III („Condiții de depunere a candidaturii și procedura de validare a candidaturilor”);
– Cap. IV („Procedura de validare a candidaturilor (Comisia electorală)”);
– Cap. V („Comisia de soluționare a contestațiilor”);
– Cap. VI („Buletinele de vot”);
– Cap. VII („Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)”);
– Cap. VIII („Monitorizarea alegerilor”);
– Cap. IX („Dispoziții finale”).

 

În continuare, vă vom prezenta cele mai importante dispoziții identificate în cuprinsul fiecăruia dintre cele nouă capitole ale Procedurilor de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere.

 

Prezentarea generală

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Capitolul I din Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

 

Potrivit prevederilor din Capitolul I, Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii, înființat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, care este organizat și funcționează potrivit prevederilor aceleiași legi, ale Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere), precum și ale Statutului profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 (Statutul profesiei de mediator).

Consiliul de mediere este format din 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de către mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor, în condițiile acestor proceduri de organizare a alegerilor. Astfel, pot fi aleși în calitate de membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizați care dispun de cunoștințe teoretice și de experiență practică în domeniul medierii conform prevederilor art. 91 din Statutul profesiei de mediator.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condițiile legii, Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, ale Statutului profesiei de mediator și ale procedurilor de organizare a alegerilor (proceduri).

Data alegerilor este stabilită de către Consiliul de mediere în maximum 6 (șase) luni de la declanșarea procedurii de organizare a alegerilor, în condițiile art. 20 lit. m^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalității, principiul nediscriminării, principiul imparțialității, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenței, principiul confidențialității, precum și principiul responsabilității.

 

Capitolul II din Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

 

Conform prevederilor Capitolului al II-lea, la alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiții:

– sunt înscriși în Tabloul mediatorilor autorizați – conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Statutul profesiei de mediator, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Statutului profesiei de mediator, înainte de declanșarea alegerilor;

– nu a intervenit nicio cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot;

– nu este mediator inactiv în sensul art. 26 alin. (3) din Statutul profesiei de mediator.

În acest sens, pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor autorizați activi cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi și afișa Tabloul mediatorilor cu cel puțin 6 (șase) luni anterior datei alegerilor. Mediatorii autorizați activi cuprinși în secțiunea corespunzătoare a Tabloului mediatorilor și care îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus sunt înscriși în lista mediatorilor cu drept de vot și pot vota pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere. Lista se publică pe site-ul Consiliului de mediere în termen de 48 de ore de la publicarea Tabloului mediatorilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Mediatorii autorizați deveniți activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor mediatorii inactivi și care devin activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor și care îndeplinesc condițiile mai sus prevăzute sunt înscriși pe o listă suplimentară, listă ce va fi definitivată cu 60 de zile înainte de data alegerilor. Această listă poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afișării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestația listei menționate mai sus se efectuează în scris și se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere – [email protected] – sau prin fax la numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. După împlinirea termenului de 72 de ore lista rămâne definitivă. De asemenea, se dispune că lista suplimentară poate fi contestată și rămâne definitivă în aceleași condiții.

Soluționarea contestațiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestațiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluționarea contestațiilor.

 

Capitolul III din Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

 

Capitolul al III-lea stabilește că pentru a fi aleși ca membri ai Consiliului de mediere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 91 din Statutul profesiei de mediator și cele prevăzute în aceste proceduri.

Cererile de candidatură însoțite de actele doveditoare se depun personal, prin mandatar sau prin corespondență cu confirmare de primire, la sediul Consiliului de mediere, conform calendarului alegerilor.

În plus se arată și lista de documente care trebuie să fie cuprinse în dosarul de candidatură. Astfel, cererile de candidatură însoțite de documentele menționate vor fi înregistrate de către Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.

Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menționarea documentelor depuse și a numărului de file ale dosarului. Pentru dosarele depuse prin corespondență, Consiliul de mediere va expedia confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii la adresa indicată de către candidat.

Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în consiliu, precum și documentele aferente, menționând „dosar complet” sau „dosar incomplet, lipsește (actul lipsă)”.

Candidații publicați de către Secretariatul tehnic, cu dosarul de candidatură incomplet, pot depune documente în completarea dosarului, în termen de 48 de ore de la publicarea mențiunii „dosar incomplet”.

În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmește un proces-verbal privind situația dosarelor depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură. Dosarele de candidatură sunt analizate de către Comisia electorală, iar cele găsite incomplete sau care nu au fost completate în termen sunt clasate prin proces-verbal, care va fi afișat pe site-ul consiliului. Împotriva soluției de clasare se poate face contestație în termen de 48 de ore de la afișare.

 

Capitolul IV din Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

 

Conform Capitolul al IV-lea, validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală. Comisia electorală este constituită din 5 (cinci) membri și 2 (doi) supleanți, mediatori autorizați cu drept de vot.

Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcția de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exercițiu și cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.

Propunerile pentru membri în Comisia electorală se formulează de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.

Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe pentru membrii în Comisia electorală.

Componența Comisiei electorale se stabilește prin tragere la sorți în ședință extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere și reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.

Secretariatul Comisiei electorale este asigurat de către unul dintre angajații Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat print-o decizie a președintelui Consiliului, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.

Astfel, Comisia electorală este constituită ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere, prin care constată îndeplinirea procedurii și calendarului alegerilor. Membrii Comisiei electorale aleg președintele comisiei și stabilesc ulterior procedura de lucru în cadrul comisiei.

După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază de proces-verbal toate cererile de candidatură și documentele anexate acestora, însoțite fiecare de câte un referat semnat de către un reprezentant al acestuia și un consilier juridic.

Comisia electorală va decide asupra clasării dosarelor incomplete și asupra validării sau invalidării candidaturilor (din dosarele complete), în termen de 3 (trei) zile de la data constituirii sale.

Competența Comisiei electorale în prima fază se rezumă la verificarea existenței documentației complete din dosarele de candidatură. După efectuarea acestor verificări Comisia electorală întocmește un proces-verbal de clasare pentru dosarele incomplete și un proces-verbal de situație privind dosarele complete.

În cazul formulării de contestații împotriva soluției de clasare, dosarele în cauză se vor înainta către Comisia de contestații pe bază de proces-verbal semnat de către președinții comisiilor.

În situația admiterii contestațiilor împotriva soluției de clasare, dosarul de candidatură va fi retrimis către Comisia electorală în vederea validării sau invalidării candidaturii, în termen de 48 de ore de la soluționarea contestației.

Dosarele de candidatură se analizează în vederea validării sau invalidării candidaturii, după expirarea termenului de contestație privind soluția de clasare și după soluționarea contestației propriu-zise.

În analiza dosarelor de candidatură, competența comisiei în vederea validării sau invalidării unor candidaturi se rezumă la verificarea existenței declarației pe propria răspundere care face dovada efectuării unui număr de 20 de medieri conform dispozițiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator, fără a face evaluări pe conținutul acesteia.

Decizia Comisiei electorale privind validarea sau invalidarea candidaturilor va fi semnată de către toți membrii săi și de către secretarul comisiei, cu precizarea votului și a eventualelor observații.

Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore, prin afișare la sediul Consiliului de mediere și prin publicare pe site-ul propriu.

Contestațiile împotriva deciziei Comisiei electorale se efectuează în scris și se vor depune la sediul Consiliului de mediere sau se vor transmite pe adresa oficială a Consiliului de mediere sau prin fax la numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare.

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere. Prezentare generală was last modified: august 7th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter