Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale (OPANAF nr. 883/2018)

3 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3555

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 883/2018
(M. Of. nr. 271 din 28 martie 2018)
Se aprobă procedurile de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, precum și modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”.

În M. Of. nr. 883 din 28 martie 2018, a fost publicat Ordinul ANAF (OPANAF) nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscal.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

 

Art. 1 alin. (1) din OPANAF nr. 883/2018 prevede că prin respectivul ordin se aprobă:

a) procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;

b) procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând diferențe de TVA și accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”, prevăzut în anexa nr. 4.

Potrivit alin. (2), anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OPANAF nr. 883/2018 stabilește faptul că în toate cazurile prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, procedura este aplicabilă și la solicitarea contribuabilului.

Art. 3 din OPANAF nr. 883/2018 dispune că direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile ordinului.

Art. 4 din OPANAF nr. 883/2018 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexele la OPANAF nr. 883/2018 conțin procedurile de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Redăm în continuare conținutul respectivelor anexe.

 

Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii din 26.03.2018

 

Pct. 1 prevede faptul că în vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecției fiscale, emise și comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale încheiate și comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferențe suplimentare de obligații fiscale reprezentând impozite, taxe și contribuții de natura celor ce pot intra sub incidența legii;

b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidența art. 1 din lege;

c) în situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidența art. 1 din lege, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie);

d) în situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidența art. 1 din lege, cât și sume care nu intră sub incidența actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda, pentru fiecare obligație fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioadă pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în vederea completării cu cuantumul sumelor rămase nestinse până la data intrării în vigoare a legii și a stabilirii sumelor finale ce pot face obiectul anulării, potrivit prevederilor art. 1 din lege. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor de sector ale finanțelor publice);

f) în situația în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligații fiscale și constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluționare a contestațiilor la organul fiscal și nu a fost comunicată o decizie de soluționare, organul de inspecție fiscală va menționa aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidență pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligațiilor în cauză.

Pct. 2 stabilește că sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidența fiscală și nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligațiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală.

Pct. 3. prevede faptul că informațiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conțină sunt următoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) numărul și data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligațiile fiscale principale și, după caz, obligațiile fiscale accesorii (dacă au fost calculate de organele de inspecție fiscală);

e) perioada pentru care au fost stabilite obligațiile fiscale principale;

f) data până la care au fost calculate accesoriile;

g) temeiul legal;

h) alte informații (contestații în curs, sesizări penale etc.).

 

Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând diferențe de TVA și accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ din 26.03.2018 

 

Pct. 1 stabilește că în vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecției fiscale, emise și comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale încheiate și comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferențe de taxă pe valoarea adăugată de plată, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din lege, și obligații fiscale accesorii aferente. Lista va cuprinde informațiile de la pct. 3 și se transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori.

Totodată, în vederea completării listei, organul de inspecție fiscală va proceda la verificarea exercitării de către persoana impozabilă a dreptului de deducere potrivit legii, prin deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse după emiterea deciziei de impunere, pentru TVA deductibilă aferentă operațiunilor desfășurate până la data de 31.12.2016 și care au făcut obiectul inspecției fiscale. Ca urmare a acestor verificări, organul de inspecție fiscală va stabili următoarele:

a1) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;

a2) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operațiunilor desfășurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere și care au făcut obiectul inspecției fiscale;

a3) diferența de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată cu suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferentă operațiunilor desfășurate până la data de 31.12.2016 și care au făcut obiectul inspecției fiscale, după caz);

a4) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecție fiscală;

b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidența art. 3 din lege;

c) în situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidența art. 3 din lege, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie);

d) în situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidența art. 3 din lege, cât și sume care nu intră sub incidența actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioadă pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor de sector ale finanțelor publice);

f) în situația în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligații fiscale și constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluționare a contestațiilor la organul fiscal și nu a fost comunicată o decizie de soluționare, organul de inspecție fiscală va menționa aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidență pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligațiilor în cauză.

Pct. 2 prevede că sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidența fiscală și nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligațiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală.

Pct. 3 dispune în sensul că informațiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conțină sunt următoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) numărul și data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

d) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;

e) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operațiunilor desfășurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere și care au făcut obiectul inspecției fiscale;

f) diferența de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată cu suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferente operațiunilor desfășurate până la data de 31.12.2016 și care au făcut obiectul inspecției fiscale, după caz);

g) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecție fiscală;

h) perioada pentru care au fost stabilite obligațiile fiscale principale;

i) data până la care au fost calculate accesoriile;

j) temeiul legal;

k) alte informații (contestații în curs, sesizări penale etc.).

 

Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscal din 26.03.2018 

 

I. Dispoziții generale

 

Pct. 1 prevede faptul că această procedură privind emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale se aplică pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, denumită în continuare lege.

Pct. 2 stabilește că organele emitente ale deciziilor de impunere, comunicate contribuabililor, care cuprind obligațiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal, denumit în continuare compartiment de specialitate, liste care cuprind obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv:

2.1. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 1 la ordin;

2.2. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2 la ordin.

Procedurile de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale (OPANAF nr. 883/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter