Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale – modificări (OPANAF nr. 1.172/2022)

1 iul. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 101

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale

(M. Of. nr. 583 din 16 iulie 2019)

OPANAF nr. 1.172/2022 privind modificarea și completarea anexei la OPANAF nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale 

(M. Of. nr. 648 din 30 iunie 2022)

 

Având în vedere:

– O.U.G. nr. 202/2008.

Campanie Craciun UJmag 2020

În temeiul:

art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013.

modifică: art. 19, art. 22 alin. (1), art. 28 alin. (5), art. 33 alin. (1), art. 35 alin. (4),

– introduce: art. 28^1-28^5.

În M. Of. nr. 648 din 30 iunie 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.172/2022 privind modificarea și completarea anexei la OPANAF nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivei anexe.

Art. 19

Vechea reglementare

„Pentru analizarea contestațiilor, a cererilor privind autorizarea unor tranzacții, a cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și a cererilor privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale se constituie o comisie permanentă la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare comisie”.

Noua reglementare

Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru analizarea contestațiilor, a cererilor privind autorizarea unor tranzacții, a cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, a celor privind instituirea provizorie a sistemului de supraveghere, a cererilor privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, precum și pentru revocarea măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, se constituie o comisie permanentă la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare comisie”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 22 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În termen de 24 de ore de la primirea unei contestații, a unei cereri privind autorizarea unor tranzacții, a unei cereri de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și a unei cereri privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice, Direcția generală de informații fiscale, prin intermediul secretariatului, va transmite președintelui comisiei solicitarea de convocare a acesteia, însoțită de contestația sau cererea depusă, împreună cu documentația anexată acesteia”.

Noua reglementare

La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În termen de 24 de ore de la primirea unei contestații, a unei cereri privind autorizarea unor tranzacții, a unei cereri de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, a unei cereri privind instituirea provizorie a sistemului de supraveghere, a unei cereri privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice, precum și de la propunerea privind revocarea măsurii provizorii a sistemului de supraveghere, Direcția generală de informații fiscale, prin intermediul secretariatului, va transmite președintelui comisiei solicitarea de convocare a acesteia, însoțită de contestația sau cererea depusă, împreună cu documentația anexată acesteia”.

 

Art. 28 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Răspunsul la solicitarea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, formulat în baza deciziei comisiei, se comunică de către Direcția generală de informații fiscale solicitantului cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 202/2008”.

Noua reglementare

La articolul 28, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Decizia cu privire la solicitarea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale se comunică solicitantului de către Direcția generală de informații fiscale, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 202/2008”.

 

Art. 28^1-28^5

Noua reglementare

După articolul 28 se introduc cinci noi articole, articolele 28^1-28^5, cu următorul cuprins:

„Art. 28^1: Instituirea provizorie a sistemului de supraveghere

(1) Persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate, ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate, pot solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere, care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, în condițiile prevăzute la art. 81 din O.U.G. nr. 202/2008.

(2) Cererea de instituire provizorie a sistemului de supraveghere se formulează în scris, în limba română, în dublu exemplar și se depune la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind completată și semnată de persoana interesată, de reprezentantul legal sau împuternicitul entității supuse sancțiunilor internaționale, și cuprinde:

a) declarația persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile și/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancțiuni;

b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.

(3) În termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, Direcția generală de informații fiscale transmite solicitarea persoanei juridice către Ministerul Economiei.

(4) Cererea depusă în condițiile art. 81 alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008 nu suspendă procedura de emitere a ordinului de blocare.

Art. 28^2: Soluționarea cererii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere

(1) Cererea de instituire provizorie a sistemului de supraveghere se soluționează prin decizie de către comisie.

(2) Comisia poate solicita persoanei juridice, în scris, informații suplimentare, în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere. Informațiile solicitate se depun în termen de 24 de ore de la primirea solicitării.

(3) Informațiile suplimentare solicitate se comunică Ministerului Economiei, în termen de 24 de ore de la primirea acestora.

(4) Pentru aplicarea alin. (2) solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere date de contact valabile, care să permită o comunicare promptă cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(5) În situația în care Ministerul Economiei înștiințează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 81 alin. (2) din O.U.G. nr. 202/2008, comisia respinge cererea persoanei juridice.

(6) În cazul în care Ministerul Economiei instituie sistemul de supraveghere, prin desemnarea unui supraveghetor, comisia aprobă cererea.

(7) Decizia cu privire la solicitarea de instituire provizorie a sistemului de supraveghere se comunică solicitantului de către Direcția generală de informații fiscale, cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (10) din O.U.G. nr. 202/2008.

(8) Prevederile cap. VII se aplică în mod corespunzător.

Art. 28^3: Efectele instituirii provizorii a sistemului de supraveghere

(1) După aprobarea cererii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, Direcția generală de informații fiscale propune de îndată Direcției generale juridice întocmirea proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind deblocarea fondurilor și resurselor economice.

(2) Direcția generală juridică înaintează proiectul de ordin președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea semnării acestuia.

(3) Prevederile art. 11 alin. (3) și art. 12 se aplică în mod corespunzător.

Art. 28^4: Aplicarea ordinului de deblocare a fondurilor sau resurselor economice

(1) Direcția generală executări silite cazuri speciale, în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de deblocare a fondurilor și resurselor economice transmis de către Direcția generală juridică, va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a dispoziției de deblocare a fondurilor și resurselor economice indicate în ordin, prevederile art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Serviciile de executare silită cazuri speciale regionale din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale procedează la deblocarea, fără întârziere, a fondurilor și resurselor economice indicate în ordinul de deblocare transmis.

(3) În vederea deblocării fondurilor și resurselor economice prevăzute la alin. (1), serviciile de executare silită cazuri speciale regionale vor transmite copii certificate ale ordinului de deblocare tuturor instituțiilor publice și private care gestionează informații despre bunurile indisponibilizate.

(4) În cazul bunurilor mobile sau imobile aflate în custodia autorităților sau instituțiilor publice competente în domeniul de activitate, în funcție de natura bunurilor blocate și specificul activității, acestea se predau printr-un document administrativ către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale, urmând ca acestea să predea bunurile către persoana juridică ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

(5) Bunurile blocate ce constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale prețioase, pietre prețioase, obiecte de artă, colecții de valoare, depuse la unități specializate, se restituie către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale, urmând să fie predate persoanei juridice ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

(6) Bunurile care au un regim special de circulație se restituie de îndată de unitățile specializate în gestionarea acestora către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale, urmând ca acestea să le predea către persoana juridică ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

(7) Bunurile lăsate în custodia persoanelor fizice sau juridice se restituie de către acestea către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale, urmând ca acestea să le predea către persoana juridică ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

(8) Toate cheltuielile generate de administrarea bunurilor sunt în sarcina persoanei juridice ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

Art. 28^5: Încetarea sistemului de supraveghere

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală revocă măsura instituirii provizorii a sistemului de supraveghere, la propunerea supraveghetorului, desemnat în condițiile art. 81 alin. (8) din O.U.G. nr. 202/2008, prin Ministerul Economiei.

(2) În termen de 24 de ore de la primirea propunerii Ministerului Economiei, Direcția generală de informații fiscale sesizează Direcția generală antifraudă fiscală, în vederea aplicării prevederilor art. 39.

(3) După revocarea măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, Direcția generală de informații fiscale propune de îndată Direcției generale juridice întocmirea proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind blocarea fondurilor sau resurselor economice.

(4) Prevederile cap. IV-VII se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 33 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Împotriva ordinului de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, deciziei de respingere a cererii având ca obiect autorizarea unor tranzacții conform art. 22 și 23 din O.U.G. nr. 202/2008, deciziei de respingere a cererii de revocare, cererii de derogare, precum și împotriva deciziei privind soluționarea sesizării erorilor de identificare se poate formula contestație potrivit prezentului capitol.

Noua reglementare

La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Împotriva ordinului de blocare sau deblocare a fondurilor sau a resurselor economice, deciziei de respingere a cererii având ca obiect autorizarea unor tranzacții conform art. 22 și 23 din O.U.G. nr. 202/2008, deciziei de respingere a cererii de revocare, a cererii de derogare și a cererii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, deciziei de revocare a măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, precum și împotriva deciziei privind soluționarea sesizării erorilor de identificare se poate formula contestație, potrivit prezentului capitol”.

 

Art. 35 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Comisia poate solicita, prin intermediul Direcției generale de informații fiscale, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituții și autorități publice”.

Noua reglementare

La articolul 35, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia poate solicita, prin intermediul Direcției generale de informații fiscale, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituții și autorități publice. În cazul contestațiilor formulate împotriva deciziei de respingere a cererii privind instituirea provizorie a sistemului de supraveghere, comisia soluționează contestația pe baza punctului de vedere al Ministerului Economiei”.

Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale – modificări (OPANAF nr. 1.172/2022) was last modified: iulie 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.