Procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024 (O.U.G. nr. 8/2023)

13 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
103 views
Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024

(M. Of. nr. 203 din 10 martie 2023)

Se adoptă procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024.

 

În M. Of. nr. 203 din data de 10 martie 2023 s-a publicat Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024.

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 1

Pentru sezoanele estivale 2023-2024 se aprobă închirierea, de către Administrația Națională „Apele Române”, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând plajele cu destinație turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2

Prin derogare de la prevederile art. 333 alin. (1) și (2), art. 335 alin. (1), (3), (5), (11), (13), (15), art. 336 alin. (17), art. 338 alin. (1), art. 341 alin. (8), (14), (21)-(23), (26) și ale art. 344 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la dispozițiile art. 6 alin. (5) și art. 7 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, licitațiile publice pentru închirierea suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre se desfășoară potrivit procedurii de închiriere stabilite de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 3

(1) Administrația Națională „Apele Române” are obligația să publice anunțul de licitație publică într-un cotidian de circulație națională, într-unul de circulație locală și pe pagina sa de internet.

(2) Anunțul de licitație publică se întocmește după avizarea de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a caietelor de sarcini pentru procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre și după aprobarea documentației de atribuire de către Administrația Națională „Apele Române” în calitate de autoritate contractantă și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

b) informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor privind condițiile prevăzute de documentația de atribuire;

d) informații privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

e) data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

f) instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței;

g) data transmiterii anunțului de licitație publică în vederea publicării într-un cotidian cu circulație locală și națională, precum și pe site-ul Administrației Naționale „Apele Române”.

(3) Anunțul de licitație publică se trimite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

(5) Modalitatea de obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate se realizează prin asigurarea de către autoritatea contractantă a accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire.

(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

(7) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(8) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (8), autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

(10) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (9), aceasta din urmă are obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(11) În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare privind ofertele valabile și pe cele excluse din procedură, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(12) Procedura de licitație publică se desfășoară numai în situația în care au fost depuse cel puțin două oferte, dintre care cel puțin una este valabilă.

Art. 4

(1) La nivelul autorității publice contractante pot fi organizate mai multe comisii de evaluare, componența acestora fiind aprobată prin decizie a directorului general al Administrației Naționale „Apele Române”, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, secretarul comisiei de evaluare întocmește, în termen de 5 zile lucrătoare de la deschiderea plicurilor interioare, procesul-verbal care conține punctajul ofertelor, document ce trebuie semnat de toți membrii comisiei.

(3) În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

Art. 5

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare, prin aceleași mijloace de comunicare sau informare prevăzute la art. 3 alin. (1), un anunț de atribuire a contractului, în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

(2) Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

b) data publicării anunțului de licitație publică;

c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;

d) numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;

e) denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;

f) durata contractului;

g) nivelul chiriei;

h) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

i) data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;

j) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la emiterea acestora.

(4) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(5) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

(6) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 10 zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii.

(7) Contractul de închiriere încheiat în temeiul prezentei ordonanțe de urgență încetează de drept, prin ajungerea la termen, la sfârșitul sezonului estival 2024, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6

(1) Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 5 zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(2) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.

(3) În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este valabilă.

(4) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (3), nu există o ofertă clasată pe locul doi valabilă, se derulează o nouă procedură de licitație publică.

Art. 7

Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.

ANEXĂ: LISTA bunurilor aparținând domeniului public al statului, reprezentând suprafețe de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, supuse închirierii pentru sezoanele estivale 2023-2024

 

Procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024 (O.U.G. nr. 8/2023) was last modified: martie 13th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.