Procedura de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central (OMFP nr. 3831/2015)

2 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4130

Despre

  • M. Of. nr. 874 din 23 noiembrie 2015
  • OMFP nr. 3831/2015
  • Procedura de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015

Art. 4 („Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii”)

Art. 4 stabilește următoarele: „(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute de ordonanța de urgență, cu excepția, după caz, a condiției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, în scopul îndeplinirii condiției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale aferente. Prevederile art. 3 alin. (4) lit. a), alin. (6) și (9) se aplică în mod corespunzător.

(3) Dobânda individualizată în decizia prevăzută la alin. (2) trebuie stinsă în cotă de 45,8%, în termenul prevăzut de lege.

(4) Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii prevăzute la alin. (3), prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților solicitate, prevăzute la art. 1-4 din ordonanța de urgență;

c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (6), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;

d) data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(6) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de ordonanța de urgență, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilitățile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.

(7) În baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență și emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.

(8) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

(9) În scopul acordării anulării, pentru diferențele de cote de obligații de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată, contribuabilul poate opta pentru stingerea acestora utilizând în acest sens numărul de evidență a plății prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, cu modificările și completările ulterioare. Pentru generarea numărului de evidență a plății, contribuabilii pot accesa programul de asistență pus la dispoziția contribuabilului pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, accesând link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v15.html.

(10) Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă sunt stinse obligațiile de plată principale prevăzute la art. 2 alin. (3), iar diferențele de cote de obligații de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată se achită utilizând numărul de evidență a plății conform alin. (9).

(11) Pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice organul fiscal competent potrivit art. 3 alin. (1)”.

 

Art. 5 („Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată”)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 5 are următorul conținut: „(1) În situația în care contribuabilii prevăzuți la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență doresc să își exprime intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3.

(2) Obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării la plată sunt cele aferente obligațiilor de plată principale prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) și d).

(3) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de cei prevăzuți la art. 3 alin. (1), în baza unei cereri, depusă la registratura organului fiscal competent sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, după îndeplinirea condițiilor de acordare prevăzute de ordonanța de urgență. Prevederile art. 4 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, organul fiscal competent verifică respectarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată și, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată.

(5) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 11 alin. (3) din ordonanța de urgență care depun cerere de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii, organul fiscal competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență, iar în situația în care acestea nu sunt îndeplinite se emite decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

(6) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, organul fiscal competent emite și comunică contribuabililor prevăzuți la alin. (5) decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda eșalonată la plată și nestinsă la data de 30 septembrie 2015 inclusiv se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

(7) Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, organul fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) solicită organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală să verifice respectarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată și, dacă este cazul, să emită decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată pe care o va comunica ulterior organului fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b)”.

 

Art. 6 („Dispoziții finale”)

Art. 6 la primul alineat prevede faptul că deciziile prevăzute la art. 3 alin. (2), (6) și (8), precum și la art. 4 alin. (4) se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Potrivit alineatului următor, în situația contribuabililor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru contribuabil și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

În continuare, stabilește faptul că la solicitarea contribuabililor, organul fiscal competent are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind în acest sens un proces-verbal de punere de acord prevăzut în anexa nr. 6.

Potrivit ultimului alineat, în vederea depunerii notificării prevăzute la art. 3 alin. (1), organele fiscale competente înștiințează și îndrumă contribuabilii care înregistrează obligații de plată restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

 

Art. 7 („Anexe”)

Potrivit art. 7, anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din respectiva procedură. Pentru obligațiile de plată stabilite de organele fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), aceste anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislației specifice.

 

Procedura de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central (OMFP nr. 3831/2015) was last modified: noiembrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter