Piața de capital: O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004. (I) Prezentare generală

7 ian. 2015
Vizualizari: 2057

Despre

  • M. Of. nr. 964 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 90/2014
  • Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

În M. Of. nr. 964 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (publicată în M. Of. nr. 571 din 29.06.2004).

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul crizei financiare globale actuale și de a asigura îmbunătățirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant.

De asemenea, s-a ținut cont și de următoarele elemente:

– faptul că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență este impusă de necesitatea respectării termenelor și condițiilor asumate de Guvernului României în angajamentele internaționale privind implementarea de reforme structurale care să permită creșterea competitivității economiei românești, reforme care presupun imperativ respectarea termenelor de privatizare realizată prin utilizarea mecanismelor pieței de capital românești;

– faptul că Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, prevede că procedurile de admitere la tranzacționare privind anumite societăți deținute de stat vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014;

– faptul că întârzierea măsurilor de modificare a legislației primare va genera consecințe negative care se vor răsfrânge nu numai asupra pieței de capital, ci și asupra economiei naționale și relațiilor internaționale ale României, în contextul în care piața de capital, în general, și bursele de valori, în special, ar trebui să reprezinte o alternativă viabilă la creditarea bancară (marcată de reticență în finanțarea proiectelor investiționale, ca urmare a crizei financiare), respectiv principala sursă de finanțare a companiilor (prin majorări de capital și emisiune de acțiuni sau obligațiuni);

– faptul că progresul legislației secundare și al pieței de capital sunt oprite de sistemul legal instituit de un act normativ ce a suferit modificări minore în ultimii 10 ani;

– faptul că situațiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii 247/2005 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, reclamă modificarea, în regim de urgență, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure facilitarea accesului investitorilor străini la piața de capital românească și sporirea integrării României în economia europeană, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor investitorilor, guvernanța corporativă a emitenților și transparența acestora, simplificarea regimului ofertelor publice și al listărilor de acțiuni și obligațiuni astfel încât piața de capital națională să devină o piață funcțională și competitivă cu piețele de capital ale celorlalte state membre;

– necesitatea trecerii pieței de capital din România la statutul de piață emergentă, clasificare ce va atrage fluxuri de capital importante în România și care se va putea realiza numai dacă barierele legislative sunt înlăturate de urgență, înaintea expirării termenelor impuse de lege și de angajamentele externe asumate;

– faptul că neadoptarea urgentă a acestui act normativ ar conduce la conservarea unui sistem legal neadaptat în raport cu întreaga evoluție în planul legislației secundare și a cerințelor participanților la piața de capital.

Rezultă faptul că orice întârziere în alinierea legislației primare cu nevoile actuale ale pieței și ale legislației secundare ar conduce la menținerea nepermisă a unor neconcordanțe între prevederile legale din această materie, prin perpetuarea acelor norme care trebuie expres abrogate, fiind perimate sau chiar în contradicție cu noile realități sociale.

Modificarea legislației pieței de capital se impune pentru a asigura înlăturarea formalismului legat de reprezentarea acționarilor în adunările generale și pentru a asigura o transpunere mai fidelă a dispozițiilor Directivei 2003/71/CE referitoare la comunicatele cu caracter publicitar, precum și pentru uniformizarea terminologică a noțiunilor ce creează dificultăți în interpretarea și aplicarea prevederilor legale.

Lămurirea aplicării practice a tuturor acestor probleme tehnice este necesară pentru crearea unui cadru legislativ stabil și previzibil pentru toți participanții la piața de capital și pentru crearea tuturor premiselor în vederea simplificării procedurii de listare și accelerarea investițiilor la nivel național.

Ordonanța a fost adoptată în vederea creării premiselor legale pentru modificarea actelor constitutive ale operatorilor de piață, în concordanță cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată.

Aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

În continuare, vom prezenta, pe scurt, dispozițiile O.U.G. nr. 90/2014.

Astfel, la art. I, se prevede faptul că Legea nr. 297/2004 privind piața de capital se modifică și se completează. Aceste modificări și completări vor face obiectul unui articol viitor.

La art. II alin. (1), se prevede faptul că operatorii de piață iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea alinierii la prevederile art. 129 și 2863 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

La alin. (2) se dispune faptul că prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piață, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 și art. 2863 se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza hotărârii Consiliului de administrație al operatorului de piață, ulterior obținerii autorizației din partea A.S.F.

La alin. (3) se prevede faptul că Nerespectarea de către membrii Consiliului de administrație unui operator de piață a obligațiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

În sfârșit, conform alin. (4), ulterior îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 2863 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piață pot stipula în actul constitutiv cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

La art. III alin. (1) se dispune faptul că prevederile art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) și (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178 alin. (11)-(31) și alin. (5) teza a doua, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 184 alin. (5), art. 185 alin. (3) și art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică ofertelor publice al căror prospect/document de ofertă este aprobat după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Conform dispozițiilor de la alin. (2), prevederile art. 178 alin. (5) teza I din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică operațiunilor derulate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

La alin. (3), se stabilește faptul că prevederile art. 2111 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică în cazul cererilor de aprobare a prospectului depuse la A.S.F. după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

La art. IV, se dispune faptul că ordonanța intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
În sfârșit, se prevede faptul că O.U.G. nr. 90/2014 transpune următoarele directive ale Uniunii Europene:

1. prevederile art. 4 alin. (1) pct. 9 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2001/12/CEE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;

2. prevederile art. 1, 15, 16 și 21 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE;

3. prevederile art. 10 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 12 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă;

4. prevederile art. 28, 29 și 31 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

Ca o concluzie, observăm faptul că O.U.G. nr. 90/2014 are ca scop eliminarea barierelor care împiedică intrarea României în grupul piețelor de capital emergente. Astfel, sunt vizate următoarele elemente:

– facilitarea accesului la piața de capital din România;

– respectarea drepturilor investitorilor (la vot și la dividende);

– guvernanța corporativă a emitenților și transparența acestora;

– simplificarea regimului ofertelor publice și al listărilor de acțiuni și obligațiuni;

– eliminarea unor prevederi restrictive birocratice.

Piața de capital: O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004. (I) Prezentare generală was last modified: ianuarie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.