O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic – modificări (Legea nr. 234/2019)

16 dec. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
6.236 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 427/2001

(M. Of. nr. 238 din 30 mai 2000; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

(M. Of. nr. 1004 din 13 decembrie 2019)

 

– modifică: art. 1-5, art. 7, art. 8, art. 10-11, art. 17, art. 20-23, art. 25, art. 27, art. 29-30, art. 33-34, art. 37-40, art. 46-50, art. 52, art. 55-56, anexa nr. 1, anexa nr. 2, sintagma „personal silvic angajat cu contract individual de muncă”;

– introduce: art. 7^1-7^2, art. 24. alin. (6), art. 59;

– abrogă: art. 9, art. 12-16, art. 18-19, art. 51, art. 53-54, art. 58.

 

În M. Of. nr. 1004 din 13 decembrie 2019, s-a publicat Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 427/2001 (M. Of. nr. 238 din 30 mai 2000; cu modif. ult.).

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.

 

Art. 1-5 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (modificat prin Legea nr. 234/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1-5 prevedeau:

„Art. 1

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestata prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România și care exercită efectiv profesiuni specifice activității în domeniul silviculturii.

(2) Domeniul silviculturii cuprinde activitățile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier național, gestionarea durabilă a pădurilor și a fondului cinegetic și salmonicol, precum și cele de cercetare științifică și proiectare silvică, la nivel central și teritorial.

(3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic.

Art. 2

Personalul silvic își poate desfășura activitatea în:

a) aparatul autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național, precum și în oficiile cinegetice teritoriale;

b) unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum și în cele de cercetare științifică și proiectare silvică;

c) unitățile care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii și în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparținând foștilor composesori, moșneni și răzeși sau moștenitorilor acestora, constituiți în asociații, în condițiile legii;

d) structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparținând unităților de cult, instituțiilor de învățământ sau altor persoane juridice;

e) structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier.

Art. 3

În exercitarea atribuțiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este investit cu exercițiul autorității publice, potrivit legii.

Art. 4

Personalul silvic se diferențiază, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii:

a) personal silvic cu pregătire superioară, format din absolvenți ai facultății de silvicultura și ai cursurilor de scurta durata;

b) personal silvic cu pregătire medie, format din absolvenți ai liceului silvic și ai școlii tehnice silvice postliceale;

c) personal silvic cu pregătire de baza, format din absolvenți ai școlii profesionale silvice.

Art. 5

(1) Admiterea în Corpul silvic se face în baza următoarelor condiții:

a) să fie cetățean român;

b) să aibă vârsta de 18 ani împliniți;

c) să aibă pregătirea profesională prevăzută la art. 4 și să fie angajat cu contract individual de muncă;

d) sa nu fi fost condamnat penal pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni.

(2) Modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum și evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucțiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1-5 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 1

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea profesională în domeniul silviculturii.

(2) Domeniul silvicultură cuprinde activitățile care au ca obiective:

a) îndeplinirea rolului de autoritate de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control de stat în silvicultură și cinegetică;

b) realizarea politicii la nivel național în silvicultură și cinegetică;

c) administrarea fondului forestier național și asigurarea serviciilor silvice pentru acesta;

d) gestionarea fondului forestier național și a fondului cinegetic național;

e) educația și formarea profesională prin învățământ și formare continuă în domeniul silvicultură;

f) promovarea și dezvoltarea cercetării științifice, ingineriei și dezvoltării tehnologice;

g) managementul proiectelor/unităților de implementare a proiectelor aferente domeniului silvicultură, indiferent de programul de finanțare;

h) managementul ariilor naturale protejate;-

i) exploatările și construcțiile forestiere;

j) reprezentarea intereselor profesionale și sindicale ale personalului silvic;

k) conservarea fondului forestier național și a fondului cinegetic național și gestionarea acestora;

l) aplicarea strategiei și implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, creșterea, ameliorarea, calificarea și exploatarea efectivelor de cabaline din secțiile proprii.

Art. 2

Personalul silvic își poate desfășura activitatea, după caz, în:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de vânătoare, precum și în structurile teritoriale de specialitate ale acesteia;

b) structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului și bazele experimentale;

c) ocoalele silvice de regim;

d) structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) structurile de gestionare a faunei cinegetice;

f) administrațiile ariilor naturale protejate;

g) forurile științifice, institutele/unitățile de cercetare științifică, inginerie și dezvoltare tehnologică în silvicultură;

h) unitățile/instituțiile de învățământ care școlarizează în domeniul silvicultură;

i) organizațiile și asociațiile sindicale și profesionale din domeniul silvicultură;

j) unitățile de management al proiectului/unitățile de implementare a proiectului aferente domeniului silvicultură, indiferent de sursa/programul de finanțare;

k) persoanele juridice de drept public care au în proprietate fond forestier;

l) persoanele juridice și fizice atestate/autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități și/sau să presteze servicii în domeniul silvicultură;

m) organizațiile nonguvernamentale care au în obiectul de activitate conservarea și dezvoltarea fondului forestier național și/sau a fondului cinegetic național;

n) unitățile și subunitățile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publică a statului care gestionează activitățile de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului.

Art. 3

În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol și a ariilor naturale protejate, în constatarea contravențiilor și în aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, precum și în constatarea faptelor ce constituie infracțiuni, potrivit legii, personalul silvic care își desfășoară activitatea în entitățile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) este învestit cu exercițiul autorității publice, în limitele competențelor stabilite de lege.”

Art. 4

(1) În funcție de modul prin care se stabilește raportul de muncă, personalul silvic se diferențiază în următoarele categorii:

a) personal silvic cu statut de funcționar public – personalul silvic numit în funcție printr-un act administrativ și care se află într-un raport de serviciu cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau cu autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare sau cu structurile teritoriale de specialitate ale acestora, cu alte autorități și instituții publice centrale sau cu structurile teritoriale ale acestora; personalul silvic ales sau numit într-o funcție de demnitate publică;

b) personal silvic angajat cu contract individual de muncă – personalul silvic care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unui contract de mandat, încheiat în condițiile legii;

c) personal didactic – personal silvic care își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În funcție de nivelul pregătirii profesionale, personalul silvic poate fi:

a) personal silvic absolvent al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licență și completată, după caz, cu masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură;

b) personal silvic absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură;

c) personal silvic cu studii postliceale absolvent al școlilor postliceale cu calificări în domeniul silvicultură;

d) personal silvic absolvent al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;

e) personal silvic absolvent al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;

f) personal silvic absolvent al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor.

(3) Pentru promovarea profesională și pentru sancționarea personalului silvic cu statut de funcționar public, a personalului silvic angajat cu contract individual de muncă din sectorul bugetar plătit din fonduri publice la ocuparea unui post din cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și pe timpul cât se află în raporturi de serviciu/muncă cu acestea nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5

(1) Încadrarea în muncă a personalului silvic se face potrivit legii și prezentului statut.

(2) Pentru a fi încadrat în muncă și a dobândi calitatea de personal silvic, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;

e) să aibă studiile și pregătirea adecvate pentru ocuparea funcției pe care se încadrează;

f) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție în domeniul silvic, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

(3) Personalul silvic se bucură de stabilitate și continuitate în serviciu, conform dispozițiilor prezentului statut”.

 

Art. 7 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (modificat prin Legea nr. 234/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Art. 7

(1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-șef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic;

b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d) pentru absolvenții liceelor sau școlilor profesionale silvice: padurar debutant și padurar, respectiv brigadier silvic debutant și brigadier silvic.

(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obținut cel puțin calificativul anual lt; lt;bine gt; gt;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7

(1) În funcție de nivelul pregătirii profesionale prevăzut la art. 4 alin. (2), personalul silvic este încadrat pe grade profesionale după cum urmează:

a) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se încadrează, după caz, în gradele profesionale: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-șef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic;

b) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se încadrează, după caz, în gradele: inginer silvic colegiu debutant sau subinginer silvic debutant, inginer silvic colegiu sau subinginer silvic, inginer silvic colegiu principal sau subinginer silvic principal;

c) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se încadrează, după caz, în gradele: tehnician silvic debutant, tehnician silvic și tehnician silvic principal;

d) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d), e) și f) se încadrează, după caz, în gradele: pădurar debutant, pădurar și pădurar principal.

(2) Fiecărui grad profesional prevăzut la alin. (1) îi corespund câte 3 gradații: I, II și III, gradația I fiind cea superioară.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) gradele profesionale de: inginer consilier silvic, inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant și pădurar debutant care nu au gradații.

(4) Gradul profesional de debutant se dobândește odată cu angajarea pe post și are durata de un an de la data încadrării pe respectivul post”.

 

Art. 7^1-7^2 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (introdus prin Legea nr. 234/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 7, se introduc două noi articole, art. 7^1-7^2, cu următorul conținut:

„Art. 7^1

(1) Personalul silvic beneficiază de încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații.

(2) Încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații se fac la cerere, pe baza îndeplinirii următoarelor cerințe:

a) vechimea minimă în domeniul silvicultură și nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații, potrivit anexei nr. 1;

b) calificativele «satisfăcător», «bine» și «foarte bine» obținute la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;

c) funcțiile de conducere și de reprezentare în domeniul silvicultură;

d) titlurile științifice și gradele didactice;

e) lucrările tehnico-științifice publicate;

f) invențiile și inovațiile în domeniul silvicultură.

(3) Pentru gradele profesionale de: inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant și pădurar debutant nu este necesară dovada vechimii în domeniul silvicultură.

(4) Promovarea în grad profesional se face prin îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), iar promovarea în gradații se face o dată la 2 ani dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii cumulative a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b).

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), promovarea în grad profesional și în gradație se face la un an, dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii în mod cumulativ a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și cel puțin a uneia din cerințele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).

(6) Pentru personalul silvic la încadrarea și promovarea în gradul profesional superior și/sau gradația superioară, la vechimea în domeniul silvicultură nu se ia în considerare anul în care a obținut calificativul «nesatisfăcător».

(7) Promovarea în gradul profesional superior se face după îndeplinirea condiției minime de vechime prevăzute în anexa nr. 1, cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.

(8) Încadrarea în grade profesionale și gradații pentru personalul silvic care nu deține un grad profesional se face cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și alin. (6).

Art. 7^2

(1) Dosarul pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații a personalului silvic se întocmește de către angajator și cuprinde:

a) curriculum vitae;

b) documentul de atestare a studiilor;

c) actul de numire în funcție;

d) documentele privind evaluarea anuală a activității acestuia, avansările în funcții, încadrarea și promovarea în grad profesional și în gradația aferentă acestuia, titlul științific și/sau gradul didactic, invențiile și inovațiile, atestatele de specialitate, aprecierea și recunoașterea apartenenței la organizații și/sau organisme profesionale și științifice naționale și/sau internaționale, distincțiile sau actele de mulțumire acordate, precum și sancțiunile ce i-au fost aplicate;

e) documentul privind vechimea în domeniul silviculturii pe un post corespunzător pregătirii profesionale.

(2) Este interzisă introducerea în dosar a documentelor referitoare la opiniile politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură ale personalului silvic”.

 

Art. 8 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (modificat prin Legea nr. 234/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

„Art. 8

(1) Angajarea personalului silvic în unitățile silvice centrale și teritoriale se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare se face prin examen.

(2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcții în structurile create pentru gestionarea fondului forestier național”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8

(1) Angajarea personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare și gradații se face în baza dosarului profesional, pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale și gradații.

(2) Încadrarea personalului silvic în grad de debutant se face pe baza dosarului de concurs depus la angajare”.

 

Art. 9 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (abrogat prin Legea nr. 234/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

(1) Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 câte 3 gradații, I, II și III, gradația I fiind cea superioară.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum și cel de inginer consilier silvic, care nu au gradații”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se abrogă.

 

Art. 10-11 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (modificat prin Legea nr. 234/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10-11 prevedeau:

„Art. 10

(1) Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se afla încadrat fiecare angajat.

(2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanțe de urgență va fi încadrat pe noile grade profesionale și gradatii, prin corelarea încadrării și a funcțiilor actuale cu noile grade și gradatii. Modul de corelare a gradelor profesionale și de acordare a gradatiilor se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 11

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 și 9, se înființează comisiile de încadrare și promovare:

a) în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum și pentru conducerea Regiei Naționale a Pădurilor. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numita prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultura;

b) în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum și pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unitățile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 5 membri și va fi numita prin decizie a conducătorului regiei;

c) în cadrul direcțiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie și de baza. Fiecare comisie de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numita prin decizie a directorului direcției silvice.

(2) Constituirea, funcționarea și atribuțiile ce revin acestor comisii de încadrare și promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10-11 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 10

(1) Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.

(2) Personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracțiune silvică îi încetează de drept raportul de serviciu/de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare, iar reîncadrarea se poate face numai după radierea faptei din cazierul judiciar.

Art. 11

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradații potrivit prevederilor art. 71 și 72 se înființează comisiile de încadrare și promovare în grade profesionale și gradații, denumite în continuare comisii de încadrare și promovare, după cum urmează:

a) în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a), g), h) și j) și personalul silvic căruia i se acordă gradul de inginer consilier silvic și gradul și gradațiile de inginer inspector general silvic. Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri numită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) în cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. e), f), i), l) și m). Fiecare comisie de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial;

c) în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și al celorlalți administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. a) și b) din unitățile și/sau subunitățile silvice din subordine. Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului;

d) în cadrul unităților sau, după caz, al entităților din subordinea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și a celorlalți administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c)-f). Fiecare comisie de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a conducătorului unității sau, după caz, al entității;

e) în cadrul Asociației Administratorilor de Păduri din România, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. c), d) și k). Comisia de încadrare și promovare este formată din 3 membri și este numită prin decizie a președintelui Asociației Administratorilor de Păduri din România.

(2) Constituirea, funcționarea și atribuțiile ce revin comisiilor de încadrare și promovare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură”.

O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic – modificări (Legea nr. 234/2019) was last modified: decembrie 16th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter