Art. 10 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului: modificat prin O.G. nr. 2/2015

26 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1728

Despre

  • M. Of. nr. 53 din 22.01.2015
  • O.G. nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
  • Art. 10 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

În M. Of. nr. 53 din 22.01.2015, s-a publicat O.G. nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

O.G. nr. 2/2015 prevede modificarea art. 10 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (republicată în M. Of. nr. 295 din 16.04.2008), cu modificările și completările ulterioare.

 Conținutul art. 10 din O.U.G. nr. 146/2002

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 era constituit din opt articole, art. (1)-(7), prevăzând următoarele:

Potrivit alin. (1)„Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții”.

Conform alin. (2)„Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14) și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

La alin. (21), se prevedea „Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), precum și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României”.

Conform alin. (3), „Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat, începând cu exercițiul bugetar al anului 2003”.

La alin. (4), se stabilea „Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții”.

Potrivit alin. (5)„Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor”.

La alin. (6), se dispunea „Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006”.

Conform alin. (7)„Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane”.

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 10 are zece alineate, alin. (1)-(10), prevăzând următoarele:

La alin. (1), se prevede „Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din subvenții bugetare”.

Potrivit alin. (2), „Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici și beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), alții decât instituțiile publice, beneficiază de dobândă”.

Conform alin. (3), „Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND – S.A.”.

La alin. (4), se dispune „Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) și (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit alin. (5), „Instituțiile și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepția disponibilităților acestora prevăzute la alin. (1)”.

Conform alin. (6), „La solicitarea scrisă a instituțiilor și autorităților publice finanțate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți, inclusiv în situația în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli”.

Potrivit alin. (7), „Nivelul ratelor dobânzilor la vedere și al depozitelor la termen se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

La alin. (8), se stabilește, „Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat”.

Potrivit alin. (9), „Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane”.

La alin. (10), se dispune „Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit și operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Alte prevederi noi

În continuare, O.G. nr. 2/2015, stabilește faptul că dobânda la vedere și la depozite la termen încasată până la data intrării în vigoare a respectivului act normativ de instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii, din administrația publică centrală și din administrația publică locală, la excedentele din anii precedenți ale bugetelor de venituri și cheltuieli și la rezultatul anului curent obținut ca diferență între execuția conturilor de venituri și de cheltuieli aferente respectivelor bugete, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se reconstituie și rămâne la dispoziția acestora. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dobânda la vedere nu se mai calculează.

De asemenea, se prevede faptul că dobânda la depozitele la termen constituite până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, de instituțiile publice prevăzute la alin. (1), se calculează conform convențiilor care au stat la baza constituirii acestora. La expirarea termenelor pentru care au fost constituite depozitele, dobânda calculată urmează regimul prevăzut anterior.

În sfârșit, se stabilește faptul că angajamentele legale încheiate în anul 2014 și care nu au fost plătite, aferente contractelor de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală, se pot asigura, în condițiile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/2013 (publicată în M. Of. nr. 230 din 22.04.2013) pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, din creditele bugetare aferente anului 2015, aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 (publicată în M. Of. nr. 960 din 30.12.2014) [Art. 12 alin. (1): „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele alocate conform contractelor de finanțare prevăzute la art. 10”. Art. 10: În termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (6) se încheie contracte anuale de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (publicată în M. Of. nr. 618 din 18.07.2008, cu modificările și completările ulterioare. Art. 9 alin. (6)Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4) și (41) și în baza datelor deținute și a analizelor proprii de specialitate, întocmește lista finală de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Art. 9 alin (4) și (41): În termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzional, consiliile județene, după consultarea autorităților administrației publice locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare. Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situații justificate, beneficiarii prevăzuți la art. 5 pot transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs. Art. 5: Beneficiarii programului sunt unități administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară].

 

 

Art. 10 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului: modificat prin O.G. nr. 2/2015 was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter