O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, modificată prin O.G. nr. 9/2015

5 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1346

Despre

  • M. Of. nr. 83 din 30 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 9/2015
  • Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
 
 
În M. Of. nr. 83 din 30 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (M. Of. nr. 769 din  13 noiembrie 2007, cu modif. ult.).
  
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, prin O.G. nr. 9/2015.
 
 
Modificarea alin. (1) al art. 1
 
 
Vechea reglementare
 
În vechea reglementare, art. 1 prevedea, la alin. (1), faptul că respectiva ordonanță de urgență a creat cadrul legal național care asigură aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), publicat în JOUE nr. L210 din 31 iulie 2006, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale.
 
Noua reglementare
 

Art. 1 prevede la alin. (1): „Prezenta ordonanță de urgență creează cadrul legal național care asigură aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de grupări, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca obiectiv consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale”.

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

 
Modificarea art. 2

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 2 definea la alin. (1) GECT ca fiind persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfășoară activități de interes public prin care este promovată cooperarea teritorială, cu scopul consolidării coeziunii economice și sociale.

La alin. (2), prevedea faptul că GECT se constituie prin asocierea, după caz, a autorităților publice centrale, a unităților administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum și a asociațiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea și promovarea cooperării teritoriale, în limitele competențelor de care dispun, potrivit legislației naționale.

La alin. (3) reglementa dreptul unităților administrativ-teritoriale ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare, să coopereze și să se asocieze cu unități administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile legii.

La alin. (4), dispunea faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT și structuri aparținând unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai dacă legislația națională a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede următoarele:

„(1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, prin care este facilitată și promovată în special cooperarea teritorială, transnațională și interregională între membrii săi, în scopul consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene.

(2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a următoarelor entități românești:

a) autorități publice centrale;

b) unitățile administrativ-teritoriale;

c) întreprinderi publice în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau organisme de drept public în sensul art. 1 paragraful 9 alin. (2) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii;

d) operatorii de servicii de utilități publice astfel cum sunt definiți de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

(3) Entitățile românești prevăzute la alin. (2) au dreptul ca, în limitele competențelor lor legale, să coopereze și să se asocieze cu entități similare din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului și prezentei ordonanțe.

(4) În conformitate cu prevederile Regulamentului autoritățile sau organismele naționale, regionale sau locale ori întreprinderile publice echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. c) aparținând unor state învecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene se pot asocia cu entități românești similare în cadrul unei GECT cu sediul în România, dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

a) statul terț învecinat a aprobat participarea la GECT în conformitate cu procedurile și condițiile echivalente celor prevăzute în Regulament;

b) între România și statul terț este încheiat un acord privind cooperarea în domeniul economic, financiar, tehnic sau pentru dezvoltare ori dacă statul terț respectiv are încheiat un astfel de acord cu un alt stat membru al Uniunii Europene reprezentat în GECT”.

 
Modificarea art. 3

Vechea reglementare

Art. 3, la alin. (1), desemna Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate de notificare în sensul respectivei ordonanțe de urgență.

La alin. (2), prevedea atribuțiile autorității de notificare. Acestea erau următoarele:

a) să primească și să analizeze proiectele de convenție și statut ale GECT, întocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

b) să emită autorizația de funcționare sau, după caz, decizia de respingere a GECT ce urmează a avea sediul și a se înregistra în România;

c) să emită avizul prin care este exprimat acordul sau, după caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din România la o GECT care are sediul și este înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) să păstreze, la sediul său, evidența GECT prevăzută la lit. b), precum și a participărilor prevăzute la lit. c) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT;

e) să informeze Comitetul regiunilor cu privire la înregistrarea GECT și la orice modificare ulterioară a convenției și statutului în temeiul cărora aceasta funcționează;

f) să emită decizie de interzicere a funcționării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securității, sănătății sau moralității publice ori este contrară interesului public;

g) să ceară instanței judecătorești dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

h) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităților GECT desfășurate pe teritoriul României;

i) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România, precum și cu privire la modificările ulterioare, directe sau indirecte, ale convenției și statutului, precum și la dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

j) să informeze autoritățile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăți constatate în timpul controlului și auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament și art. 5 din prezenta ordonanță de urgență;

k) să solicite și să primească de la membrii GECT și de la instituțiile implicate în funcționarea GECT orice date, informații sau documente în legătură cu activitatea GECT;

l) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

m) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 3 are următorul conținut:

„(1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Atribuțiile autorității de notificare sunt:

a) să verifice eligibilitatea entităților care depun documentația în vederea constituirii sau participării la o GECT;

b) să primească și să analizeze proiectele de convenție și statut ale GECT, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

c) să analizeze conformitatea clauzelor statutului cu prevederile convenției;

d) să aprobe sau să respingă participarea membrului potențial, precum și convenția GECT, care se constituie cu sediul în România;

e) să ia măsuri și să se încredințeze inclusiv prin consultare cu celelalte state implicate în GECT că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Regulament și de prezenta ordonanță de urgență privind participarea entităților din statele terțe la GECT;

f) să primească notificările transmise de GECT deja constituite la care participă și o entitate românească și să aprobe, după caz, orice modificare adusă convenției sau statutului grupării în conformitate cu prevederile Regulamentului;

g) să păstreze, la sediul său, evidența GECT prevăzută la lit. b), precum și a participărilor prevăzute la lit. d) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT,

h) să informeze Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea GECT sau publicarea convenției și statutului;

i) să emită decizie de interzicere a funcționării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securității, sănătății sau moralității publice ori este contrară interesului public;

j) să ceară instanței judecătorești dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

k) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităților GECT desfășurate pe teritoriul României;

l) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

m) să informeze autoritățile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăți constatate în timpul controlului și auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament și art. 5 din prezenta ordonanță de urgență;

n) să solicite și să primească de la membrii GECT și de la instituțiile implicate în funcționarea GECT orice date, informații sau documente în legătură cu activitatea GECT;

o) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

p) orice alte atribuții prevăzute de lege”.

 
Modificarea alin. (6) al art. 4

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 4 prevedea, la alin. (6): „Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (6) prevede: „Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de notificare.

 
Modificarea art. 6

Vechea reglementare

Art. 6 prevedea la alin. (1) faptul că pentru constituirea GECT pe teritoriul României erau necesare următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 și 9 din Regulament;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale;

c) avizele de participare la GECT emise pentru toți membrii, în condițiile legii și ale Regulamentului;

d) avizul conform al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare.

La alin. (2) stabilea: „Competențele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenții”.

Potrivit alin. (3) documentele prevăzute la alin. (1) se prezentau în limba română.

 Noua reglementare

Art. 6, conform noii reglementări, are următorul conținut:

„(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente;

a) cerere a solicitantului privind aprobarea convenției și a participării la constituirea GECT cu sediul în România;

b) documentele constitutive ale GECT, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii acesteia, care cuprind toate elementele prevăzute de Regulament;

c) actul emis de organele competente potrivit legii, ale entităților enumerate la art. 2 alin. (2), privind participarea la GECT;

d) aprobările emise de autoritățile competente din statele reprezentate în GECT, privind convenția și participarea la GECT pentru toți membrii.

(2) Toate documentele enumerate la alin. (1) se transmit autorității de notificare, în original, în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz.

(3) Competențele pe care entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenții sub sancțiunea inadmisibilității cererii de constituire a GECT.

(4) Autoritatea de notificare din România poate solicita membrilor potențiali ai unei GECT cu răspundere limitată constituirea de către aceștia a unei garanții în sensul art. 12 alin. (2a) din Regulament, care să acopere riscurile specifice activității asumate de GECT prin documentele constitutive”.

 

O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, modificată prin O.G. nr. 9/2015 was last modified: februarie 5th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter