O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – modificări (Legea nr. 209/2018)

31 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 311

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Codul administrativ - 2019. Editie tiparita pe hartie alba
Actul modificator

Sumar

O.U.G. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

(M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017)

Legea nr. 209/2018

(M. Of. nr.  659 din 30 iulie 2018)

 

  modifică: art. 1 alin. (3), lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1), lit. h), art. 6 alin. (2);

  introduce: art. 1 alin. (3^1), art. 3 alin. (1^1), art. 12 alin. (18).

 

În M. Of. nr. 659 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 209/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA. 

Legea nr. 209/2018 modifică, dar și completează O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017).

 

Art. 1 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (modificat prin Legea nr. 209/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1 alin. (3), lit. a) prevedea:

„(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) un singur credit pentru realizarea de investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau (…)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) un singur credit pentru realizarea de investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru proiecte de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau”.

 

Art. 1 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (introdus prin Legea nr. 209/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Un beneficiar poate cumula facilitatea de garantare a finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare prevăzute la alin. (3) lit. a) cu garanțiile pentru creditele destinate realizării de investiții și/sau linii de credit prevăzute la alin. (3) lit. b), cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei”.

 

Art. 2 din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (modificat prin Legea nr. 209/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiarul programului – operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

b) primă unică de garantare – suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;

c) comision de administrare – suma datorată de beneficiarul programului F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
d) comision de risc – suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanțelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat și finanțării anuale a capitalului necesar programului;

e) contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;

f) finanțare garantată de stat – creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;

g) credit – creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

h) garant – statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;

i) garanție de stat – angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;

j) garanții colaterale – garanțiile reale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;

k) instituție de credit – entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepția creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înființare centre de agrement pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;

m) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

n) valoarea de executare a garanției – suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiarul programului – operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

b) comision de administrare – suma datorată de beneficiarul programului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

c) comision de risc – suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanțelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat și finanțării anuale a capitalului necesar programului;

d) contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;

e) credit – creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

f) finanțare garantată de stat – creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;

g) garant – statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;

h) garanție de stat – angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;

i) garanții colaterale – garanțiile reale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;

j) instituție de credit – entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

k) primă unică de garantare – suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;

l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepția creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiectelor de investiții în activități de producție, servicii și inovare prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;

m) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

n) valoarea de executare a garanției – suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (modificat prin Legea nr. 209/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3 alin. (1), lit. h) prevedea:

„(1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

h) nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

„h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 3 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (introdus prin Legea nr. 209/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(11) În exercitarea atribuțiilor sale, F.N.C.G.I.M.M. are obligația de a solicita informațiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (modificat prin Legea nr. 209/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul creditelor pentru investiții, instituțiile de credit pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării”.

 

Art. 12 alin. (18) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (introdus prin Legea nr. 209/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (17) se introduce un nou alineat, alin. (18), cu următorul cuprins:

„(18) În cazul creditelor de investiții, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – modificări (Legea nr. 209/2018) was last modified: august 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter