Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (O.U.G. nr. 40/2015)

9 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1200

Despre

  • M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015
  • O.U.G. nr. 40/2015
  • Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.U.G. nr. 40/2015
(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015)
Cap. I („Obiectul reglementat. Definiții”)
Cap. II („Managementul financiar al fondurilor europene”)
Cap. III („Contribuția publică națională”)
Cap. IV („Prefinanțarea”)
Cap. V („Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată”)
Cap. VI („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor”)
Cap. VII („Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli”)
Cap. VIII („Proiecte Implementate în parteneriat”)

 

Monitor Dosare

În M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacitații de absorbție.

De asemenea, s-au luat în considerare:

– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;

– prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;

– prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;

– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;

– prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

– prevederile H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013;

– prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.

De asemenea, s-au mai avut avut în vedere și:

– faptul că în absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale;

Conferintele lunii noiembrie
”

– faptul că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din FESI, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată;

– faptul că având în vedere că, în absența actului normativ, beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, pe cale de consecință neputând fi efectuate plăți către beneficiari, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 și 2015, prin programele operaționale, în cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece până la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum și faptul că sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate și plătite trebuie cuprinse ulterior în declarații de cheltuieli, înaintate Comisiei Europene;

– prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri”, în cazul acestor finanțări, România va trebui să transmită către Comisia Europeană, până la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare în valoare de cel puțin 15,1 milioane euro, în caz contrar trebuind să ramburseze Comisiei întreaga sumă suplimentară acordată la prefinanțarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum și faptul că este imperios necesară semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel încât să se poată justifica, până cel mai târziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinanțarea suplimentară;

– faptul că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri europene, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.

 

O.U.G. nr. 40/2015 are următoarea structură:

Cap. I („Obiectul reglementat. Definiții”)

Cap. II („Managementul financiar al fondurilor europene”)

Cap. III („Contribuția publică națională”)

Cap. IV („Prefinanțarea”)

Cap. V („Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată”)

Cap. VI („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor”)

Cap. VII („Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli”)

Cap. VIII („Proiecte Implementate în parteneriat”)

 

 Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei ordonanțe de urgență:

 Art. 1 O.U.G. nr. 40/2015

Art. 1 prevede faptul că respectiva ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.

Art. 3 O.U.G. nr. 40/2015

Art. 3 stabilește faptul că fondurile europene se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

Art. 4 O.U.G. nr. 40/2015

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naționale, Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea implementării și gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/structurile cu atribuții în domeniul fondurilor europene structurale și de investiții, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, putând propune, în acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene.

(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, putând emite în acest sens instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri, în domeniul financiar-contabil.

(3) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.

(5) Pentru proiectele preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014- 2020, beneficiarii prevăzuți la art. 6 și 7 sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Art. 5 O.U.G. nr. 40/2015

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu roi de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.

În continuare, stabilește faptul că pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent și include plățile aferente cheltuielilor eligibile finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene 2014-2020.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (O.U.G. nr. 40/2015) was last modified: octombrie 8th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter