Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (O.U.G. nr. 34/2015)

9 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2038

Despre

  • M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
O.U.G. nr. 34/2015
(M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015)
Art. I-VII


 

În M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaționale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, cât și în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 și 2014- 2020, anul 2015 reprezintă un an esențial pentru România;

– faptul că finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial Mediu (POS Mediu) reprezintă o prioritate pentru România, atât din punctul de vedere al absorbției fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 2007-2013, cât și din punctul de vedere al conformării la obligațiile asumate prin Tratatul de aderare, în special pentru sectorul de apă, obligații ce derivă din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate;

– faptul că prin axa prioritară 1 din cadrul POS Mediu a fost alocată suma de 3.149.423.956 euro, din care 2.776.532.160 euro contribuție a Uniunii Europene din Fondul de coeziune (13.945.019.392 lei, respectiv 12.293.929.098 lei contribuție UE), în prezent, fiind aprobate 50 de proiecte (cel puțin unul pentru fiecare județ, inclusiv București);

– faptul că valoarea totală a contractelor de achiziție publică semnate în cadrul acestor proiecte este de 14.099.950.633 tei, iar totalul plăților efectuate este de 7.593.531.789 lei, reprezentând 54% din alocare, și de asemenea, valoarea totală a componentelor aflate în diverse stadii în vederea atribuirii este de 1.507.573.024 lei, iar valoarea componentelor ce nu vor fi finalizate și vor face obiectul fazării, respectiv al finanțării din perioada de finanțare 2014-2020 prin intermediul Programului operațional infrastructură mare este de 1.821.268.152 lei;

– faptul că, în prezent, putem estima că valoarea fondurilor ce vor putea fi absorbite se va apropia de aproximativ 87% din valoarea fondurilor disponibile prin axa prioritară 1 a Programului operațional sectorial Mediu și se impune identificarea și promovarea de proiecte alternative/retrospective pentru a umple golul de finanțare;

– faptul că una din principalele măsuri pentru accelerarea absorbției în anul 2015 o reprezintă identificarea unor proiecte finanțate din surse naționale a căror finanțare să fie transferată către Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile;

– faptul că atât posibilitatea, precum și condițiile includerii acestor proiecte retrospective în portofoliul finanțat prin fonduri europene sunt prevăzute la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012;

– faptul că, în cadrul reuniunii anuale a României cu Comisia Europeană în domeniul finanțării din fonduri structurale și de coeziune din luna ianuarie 2015, ale cărei concluzii au fost reiterate prin adresa ARES(2015) 570.904/11.02.2015, unul dintre principalele puncte de discuție a vizat finanțarea proiectelor retrospective, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de autoritățile româneau fost agreate și în cadrul reuniunii tehnice privind implementarea Task Force on implementation – Bruxelles, DG REGIO, 28 ianuarie 2015;

– faptul că, în prezent, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, a demarat o analiză privind o serie de proiecte ce ar putea fi încadrate ca proiecte alternative/retrospective, urmând a fi finanțate din acest program operațional;

– faptul că analiza a fost demarată pentru un număr de 250 proiecte din sectorul apă/apă uzată pentru care se pot pregăti proiecte pentru finanțare din POS Mediu, iar din acestea au fost identificate 69 de proiecte retrospective posibil eligibile cu o valoare de aproximativ 189.697.553 euro, din care pot fi solicitate la rambursare, din fonduri europene, cheltuieli de aproximativ 142.273.165 euro;

– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 55, proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate prin POS Mediu sunt proiecte generatoare de venituri, ceea ce presupune suportarea unei părți din cheltuielile proiectului de către beneficiar, aferentă veniturilor nete viitoare generate de utilizarea proiectului, care se adaugă la cofinanțarea unei părți a cheltuielilor eligibile;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, poate avea consecințe grave asupra posibilității preluării spre finanțare a acestor proiecte, cu implicații negative asupra gradului de absorbție al fondurilor europene, în special în sectorul de apă/apă uzată;

– faptul că norma legislativă trebuie să fie clară și lipsită de echivoc se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure efectuarea în temeiul legal a plăților aferente proiectelor alternative, astfel încât să fie evitată orice suspiciune de o posibilă dublă finanțare a acestor proiecte [în conformitate cu prevederile art. 13.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006];

– faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență ar fi condus la pierderea posibilității de finanțare/decontare a acestor proiecte din fonduri externe nerambursabile;

– necesitatea creării temeiului legal astfel încât Guvernul să poată aproba prin act normativ modul de repartizare a sumelor aprobate pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, atât pentru lucrările executate și plătite, cât și pentru cele rămase de executat;

– faptul că se impune intensificarea efortului colectiv depus pentru a acoperi deficitul potențial de finanțare până la finele anului;

– necesitatea promovării unui act normativ în vederea implementării unui mecanism de rambursare către UAT, respectiv către bugetul de stat, a sumelor de bani corespunzătoare investițiilor finanțate din surse naționale, în domeniile finanțabile prin programele operaționale în perioada 2007-2013;

– dificultatea identificării în baza legală existentă a tuturor beneficiarilor/partenerilor/organismelor beneficiare ai/ale mecanismului cererii de plată, constatându-se disfuncții/întreruperi cu privire la plata către entitatea în drept de a primi sumele aferente cererii, și anume structurile de economie socială și întreprinderile create în cadrul proiectului;

– faptul că neadoptarea măsurilor propuse putea conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbție a fondurilor alocate României și, mai ales, asupra creșterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri, putând conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanțare și, implicit, la dezangajarea sumelor alocate POSDRU de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum și cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu și cheltuieli de judecată stabilite de către instanțele de judecată;

– adoptarea în regim de urgență a unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxului financiar cu privire la fondurile finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegiene și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri și a accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegiene coroborat cu recomandările primite din partea reprezentanților statelor donatoare de a flexibiliza derularea implementării programelor/proiectelor, eliminând astfel blocajele întâmpinate în derularea implementării acestora;

– faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestor modificări și completări putea avea consecințe serioase, generând chiar blocarea implementării programelor/proiectelor, și ar fi produs disfuncționalități majore cu efecte negative asupra gradului de absorbție a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare.

Art. I O.U.G. nr. 34/2015

Art. I stabilește următoarele:

„(1) Obiectivele de investiții finalizate sau în execuție, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și obiectivele de investiții finalizate, finanțate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin H.G. nr. 577/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobate și finanțate conform prevederilor O.G. nr. 40/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, precum și proiectele finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cele finanțate prin programe naționale de la bugetul de stat/fonduri speciale și/sau din bugete locale pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.

(2) Obiectivele de investiții finalizate sau în execuție finanțate prin programul Companiei Naționale de Investiții, în baza Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a Stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, cu modificările și completările ulterioare, pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.

(3) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finalizate și pentru partea executată din obiectivele de investiții aflate în execuție, sumele plătite aferente obiectivelor de investiții vor fi decontate potrivit schemei de finanțare a POS Mediu pe baza autorizării cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de management pentru POS Mediu, conform prevederilor legale naționale și europene.

(4) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finanțate integral de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.

(5) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finanțate parțial de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat, până la concurența valorii finanțate inițial din acesta, iar diferența rămasă se face venit la celelalte bugete din care s-au efectuat cheltuielile pentru finanțarea obiectivului de investiție, prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.

(6) În cazul obiectivelor de investiții de la alin. (1), finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul Fondului de mediu proporțional cu suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu, la finanțarea obiectivului de investiție, prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.

(7) Din sumele care se cuvin bugetului de stat, cu excepția celor aferente obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (2), 25% se virează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) care au fost decontate și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru asigurarea finanțării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanțării/decontării prin POS Mediu și pentru plata corecțiilor financiare aferente componentei râmase de executat. Sumele rămase neutilizate se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3)-(5), cu excepția celor prevăzute la alin. (7), se virează într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu și se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor în sectorul de mediu.

(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia cu suma prevăzută la alin. (8).

(10) Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia

(11) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (10), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(12) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu virează într-un cont de disponibil deschis pe seama acestuia sumele, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (8) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.

(13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, acesta va solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului, respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (12).

(14) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele virate în contul prevăzut la alin. (12) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (8)-(13) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.

(15) În cazul proiectelor aflate în execuție, beneficiarii au obligația determinării stadiului îndeplinirii indicatorilor fizici și financiari corespunzători POS Mediu la data preluării proiectului, anterior semnării contractului de finanțare.

(16) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, în vederea acoperirii restului de finanțat, beneficiarii solicită încetarea contractului de finanțare încheiat în baza actelor normative menționate la alin. (1).

(17) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție, finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea acoperirii restului de finanțat, beneficiarii modifică, cu acordul prealabil al părților, documentele de finanțare în vederea schimbării sursei de finanțare.

(18) Sumele aferente valorii rămase de executat vor fi rambursate beneficiarilor proiectelor în conformitate cu mecanismul financiar aferent programului operațional, stabilit prin O.U.G. nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. II O.U.G. nr. 34/2015

Art. II la primul alineat prevede faptul că sumele reprezentând cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile plătite de beneficiari din sumele primite de la unitățile administrativ-teritoriale, cheltuieli care ulterior, conform legislației în vigoare, sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile, se rambursează beneficiarilor de către autoritățile de management.

În continuare, stabilește faptul că beneficiarii prevăzuți anterior virează sumele respective, cu ordin de plată, în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale care au alocat sumele, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență sau de la rambursarea sumelor de către autoritatea de management, după caz.

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (O.U.G. nr. 34/2015) was last modified: iulie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter