Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului – modificări (O.U.G. nr. 3/2016)

29 feb. 2016
10.025 views

Despre

  • M. Of. nr. 144 din 25 februarie 2016
  • O.U.G. nr. 3/2016
  • Modificarea Statutului polițistului

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 360/2002
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 3/2016
(M. Of. nr. 144 din 25 februarie 2016)
modifică: art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3) și (5), art. 23 alin. (1)
introduce: art. alin. (21) și (22), art. 21 alin. (32) și (32),  art. 21 alin. (71)

În M. Of. nr. 144 din 25 februarie 2016, s-a publicat O.U.G. nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere următoarele:

– faptul că Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine exercită competențe privind ordinea și siguranța publică, faptul că în acest domeniu există responsabilități care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege – cum ar fi, în anul curent, exercitarea competențelor în cadrul a două procese electorale generale -, faptul că ordinea și siguranța publică sunt supuse unor noi provocări externe care se manifestă prin creșterea fenomenului migraționist la nivel european și prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului;

– faptul că exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor și că, în acest context, încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerință de primă importanță;

– faptul că din cauza reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobați prin legile bugetare anuale, aprobării unor cifre de școlarizare mult inferioare față de nevoile instituționale, părăsirii benevole a sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009-2015, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariați, că în anul 2016 în aceleași instituții există peste 10.000 de posturi vacante, că actualul cadru legal și mecanismele de școlarizare și încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane și că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute de legea pensiilor militare de stat;

Conferința națională de insolvență

– faptul că lipsa unei intervenții pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine și siguranță publică, cu consecințe în planul securității individului;

– faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părți a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor funcții de polițist, prin concurs sau examen;

– faptul că prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sunt restrictive în privința recrutării polițiștilor din „sursă externă” și că, în raport cu mecanismul de accedere în profesie prin absolvirea unei instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure echilibru între cele două trasee de carieră;

– faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalității de accedere directă în profesie ar menține un risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către posturi mai atractive;

– faptul că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea în bune condiții a celor două procese electorale generale.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 360/2002 prin O.U.G. nr. 3/2016.

Art. 9 alin. (21) și (22) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

Noua reglementare

După alin. (2) al art. 9 se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (21) și (22) prevăd următoarele:

(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante pot fi reîncadrate ca polițiști persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) și j), care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

(22) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru reducerea deficitului de polițiști în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe funcții de execuție vacante de polițist, persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 
Art. 9 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (5) stabilea faptul că încadrarea unor specialiști în poliție se realizează prin concurs sau examen, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (5) prevede faptul că „Ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile alin. (21), (22) și (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz”.

 
Art. 10 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 360/2002 modificată prin O.U.G. nr. 3/2016

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) stabilea în partea introductivă faptul că la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne și la încadrarea directă a unor specialiști are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și anumite condiții speciale care erau prevăzute în continuare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) în partea introductivă dispune faptul că: „La concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale:

 
Art. 10 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (3) stabilea: „Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne, precum și persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliție nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic”.

De asemenea, art. 10 alin. (5) prevedea: „Criteriile privind selecționarea polițiștilor candidați pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii, precum și selecționarea specialiștilor se stabilesc prin ordin al ministrului de interne”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) dispune: „Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic”.

De asemenea, art. 10 alin. (5) stabilește: „Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

 
Art. 21 alin. (31) și (32) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (3) al art. 21 se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (31) stabilește: „Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă”.

De asemenea, art. 21 alin. (32) prevede următoarele: „Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat”.

 
Art. 21 alin. (71) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (7) al art. 21 se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (71) prevede: „Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (21) și (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare și transfer timp de cel puțin trei ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității”.

 
Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 3/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) dispunea faptul că la acordarea primului grad profesional absolventul sau polițistul încadrat direct depune jurământul de credință în fața șefului instituției de învățământ sau a șefului unității de poliție și în prezența a doi polițiști.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) stabilește: „La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) depune jurământul de credință în fața șefului instituției de învățământ sau, după caz, a șefului unității de poliție și în prezența a doi polițiști”.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 360/2002 (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)Legea nr. 281/2003 (M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003)

O.U.G. nr. 89/2003 (M. Of. nr. 715 din 14 octombrie 2003)

Legea nr. 101/2004 (M. Of. nr. 346 din 20 aprilie 2004)

O.U.G. nr. 102/2004 (M. Of. nr. 1083 din 22 noiembrie 2004)

Lege nr. 562/2004 (M. Of. nr. 1169 din 9 decembrie 2004)

Legea nr. 24/2005 (M. Of. nr. 191 din 7 martie 2005)

O.U.G. nr. 153/2008 (M. Of. nr. 769 din 17 noiembrie 2008)

Lege nr. 133/2011 (M. Of. nr. 448 din 27 iunie 2011)

O.U.G. nr. 107/2011 (M. Of. nr. 861 din 7 decembrie 2011)

O.U.G. nr. 71/2011 (M. Of. nr. 637 din 6 septembrie 2011)

Legea nr. 87/2012 (M. Of. nr. 439 din 2 iulie 2012)

O.U.G. nr. 66/2013 (M. Of. nr. 383 din 27 iunie 2013)

Lege nr. 255/2013 (M. Of. nr.  515 din 14 august 2013)

DCC nr. 392/2014 (M. Of. nr. 667 11 septembrie 2014)

Lege nr. 81/2015  (M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015)

O.U.G. nr. 3/2016 (M. Of. nr. 144 din 25 februarie 2016)

 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (O.U.G. nr. 3/2016) was last modified: februarie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.