O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” – modificată (O.U.G. nr. 2/2015)

23 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6255

Despre

  • M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015
  • O.U.G. nr. 2/2015 O.U.G. nr. 60/2009
  • Prima Casă

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 60/2009 (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 2/2015
(M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)
modifică: art. 1 alin. (8), (103)
introduce: art. 1 alin. (104)-(1013)

O.U.G. nr. 60/2009 a fost publicată în M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009, suferind ulterior mai multe modificări. Ultima modificare i-a fost adusă prin O.U.G. nr. 2/2015.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 60/2009 prin O.U.G. nr. 2/2015:

Art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează.

Art. 1 alin. (8) O.U.G. nr. 60/2009 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În vechea reglementare, art. 1 alin. (8) prevedea: Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul Programului erau asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare prin executare silită s-a efectuat de ANAF, conform procedurii reglementate de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (8) prevede: „Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către ANAF, conform procedurii reglementate de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător”.

Art. 1 alin. (103) O.U.G. nr. 60/2009 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (103) prevedea faptul că, dacă creanța statului nu fusese acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii prețului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanței, organele competente ale ANAF luau măsuri de executare silită exclusiv pentru creanța bugetară în condițiile prevăzute de O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (103) prevede: „Dacă creanța statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii prețului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanței, organele competente ale ANAF aplică dispozițiile O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 1 alin. (104)-(1013) (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

În cadrul art. 1, după alin. (103), se introduc 10 alineate, alin. (104)-(1013).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (104) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a) [Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (…) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 m²], beneficiarul Programului care deține o locuință achiziționată sau construită în cadrul Programului poate achiziționa sau construi o nouă locuință în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

a) noua locuință care se achiziționează sau construiește în cadrul Programului să aibă suprafața utilă mai mare decât a locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului sau valoarea noii locuințe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului;

b) locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe;

c) creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului sau să fie refinanțat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea sau construirea unui imobil care să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. a);

d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, respectiv cea achiziționată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată sau construită în cadrul Programului, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția o locuință, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp și o a doua locuință, respectiv cea achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată în cadrul Programului”.

Art. 1 alin. (105) dispune: „La data lichidării sau refinanțării creditului acordat inițial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (104), se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, privilegiul finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini instituite conform alin. (7), (71) și (72) asupra imobilului achiziționat sau construit inițial în cadrul Programului”.

Art. 1 alin. (106) prevede: „În baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevăzut la alin. (104), asupra noii locuințe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a noii garanții de către finanțator. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a noii garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispozițiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român”.

Art. 1 alin. (107) stabilește: „Prin excepție de la prevederile alin. (7), (71) și (72), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (104), finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării sau refinanțării creditului inițial”.

Art. 1 alin. (108) prevede: „După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului, în cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Art. 1 alin. (109) stabilește: „În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după repunerea în drepturi și obligații a beneficiarului Programului, potrivit alin. (108), acesta datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare”.

Art. 1 alin. (1010prevede: „În cazul aprobării de către finanțator a solicitării prevăzute la alin. (108), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanțatorul restituie către Ministerul Finanțelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanției, care reîntregesc cheltuiala efectuată”.

Art. 1 alin. (1011) stabilește: „Finanțatorul poate solicita Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N. retragerea cererii de plată a garanției cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice”.

Art. 1 alin. (1012) dispune: „După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, cu condiția achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita prețul locuinței prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanțatorului care acordă creditul”.

Art. 1 alin. (1013) prevede: „În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicției de grevare cu sarcini și a interdicției de înstrăinare a cotei-părți de teren aferente locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar și în cazul diminuării acestor cote-părți, cu condiția ca lucrările efectuate să conducă la creșterea valorii locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 2/2015

Potrivit art. VIII O.U.G. nr. 2/2015, prevederile art. 1 alin. (104)-(1013) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programului.

Art. XI O.U.G. nr. 2/2015 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului modificarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, aprobate prin H.G. nr. 717/2009; cu modif. și compl. ult.

👍Citește și: O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative)
O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” – modificată (O.U.G. nr. 2/2015) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter