Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie (H.G. nr. 645/2020)

13 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 106

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 725 din 11 august 2020 a fost publicată H.G. nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație.

În continuare, vom enumera o parte dintre dispozițiile relevante reglementate de către acest act normativ.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Astfel, art. 1 menționează faptul că: „(1) Institutul Național de Administrație, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

(2) Institutul are sediul în municipiul București, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.

(3) Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților sale, Institutul poate utiliza și alte spații, în condițiile legii.

Art. 2 precizează faptul că: „(1) Institutul pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administrației publice prin profesionalizarea personalului din administrația publică centrală și locală.

(2) Institutul exercită atribuții în domeniile:

a) formării profesionale a personalului din administrația publică;

b) perfecționării profesionale a personalului din administrația publică;

c) cercetării-inovării în domeniul administrației publice;

d) facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în domeniul administrației publice;

e) asigurării calității în domeniul formării personalului din administrația publică.

Un alt articol important este art. 3 care prevede faptul că: „(1) În domeniul formării și perfecționării profesionale în administrația publică, pentru îndeplinirea atribuțiilor principale, Institutul realizează următoarele:

a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, cu modificările ulterioare, în conformitate cu atribuțiile care îi revin;

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, grilele de programe de formare profesională și tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcție de nevoile suplimentare de formare identificate, și de îndată, în cazul apariției unei modificări legislative importante;

c) întocmește oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituțiilor și autorităților publice și o publică pe siteul propriu;

d) asigură comunicarea și buna colaborare instituțională cu celelalte instituții publice care organizează programe de formare profesională;

e) elaborează metodologia de selecție a experților și formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;

f) întocmește și gestionează evidența experților și formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administrația publică;

g) elaborează metodologiile de selecție a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației;

h) fundamentează, elaborează și implementează programe și proiecte cu finanțare externă în domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora și prezintă periodic ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației rapoarte privind modul de derulare a acestora;

i) elaborează regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

j) alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului.

(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condițiile legii, a funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

(3) Institutul asigură formare pentru:

a) funcționari publici;

b) personal care își exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;

c) persoane alese sau numite în funcție de demnitate publică sau asimilate acestora;

d) aleși locali;

e) alte categorii de personal din administrația publică, stabilite prin lege.

(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de președintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(5) Condițiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului, tariful și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare și desfășurare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, la propunerea președintelui Institutului.

Mai mult decât atât, art. 6 reglementează următoarele aspecte: „În domeniul facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în materia administrației publice, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administrației publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;

b) dezvoltă, la nivel național, baze de date, biblioteci și rețele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piața de formare;

c) pune la dispoziție instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date și biblioteci în domeniul administrației publice;

d) organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală;

e) participă la rețele naționale și internaționale în domeniul formării profesionale și în domeniul cercetării-inovării în administrația publică.”

În continuare, art. 7 stabilește faptul că: „În domeniul asigurării calității formării personalului din administrația publică, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

a) stabilește prin ordin al președintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;

b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul administrației publice;

c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condițiile legii, a programelor de perfecționare profesională pe care le organizează;

d) asigură controlul și monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alți furnizori de formare.

Cu privire la structura organziatorică, Președintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia, în condițiile legii și, totodată, reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin, în condițiile legii, potrivit art. 9.

În aceeași ordine de idei, art. 10 menționează faptul că: „(1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.

(2) Atribuțiile secretarului general se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Institutului.

Art. 11 reglementează următoarele aspecte: „(1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui Institutului.

(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual.

(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui Institutului, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii.

(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, la propunerea președintelui Institutului.

(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

(7) Atribuțiile compartimentelor, atribuțiile și responsabilitățile personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Institutului, precum și prin fișa postului.

Organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație (H.G. nr. 645/2020) was last modified: august 12th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter