Organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 (OME nr. 5439/2022)

6 oct. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 191

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5439/2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024

(M. Of. nr. 968 din 5 octombrie 2022)

Având în vedere:

– prevederile art. 25 alin. (6), art. 63 alin. (1) lit. e), alin. (3^2) și (3^3), art. 76 și ale art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

– prevederile art. II din O.U.G. nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene,

– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

Black Friday pe UJmag.ro!

– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,

În temeiul:

– prevederilor art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

 

 

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024 și Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2023-2024.

 

În M. Of. nr. 968 din 5 octombrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5439/2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din prezentul ordin.

 

Art. 2

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional din unitățile de învățământ particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 4

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2023-2024 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual din unitățile de învățământ particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

 

Art. 6

(1) Admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin, se face în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unitățile de învățământ liceal particular menționate la alin. (1) au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din România toți elevii înmatriculați în unitatea de învățământ, în clasa a IX-a.

 

Art. 7

(1) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere între învățământul liceal și învățământul profesional sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024. Pentru continuarea studiilor, acestor absolvenți li se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 și nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024.

 

Art. 8

(1) Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale, denumite în continuare CES, proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii romi, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile specifice, precum: locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES și pentru candidații romi, condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective, sunt cuprinse în broșura de admitere.

(2) Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională se depun, de către candidații/părinții candidaților care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în Calendarul admiterii în învățământul dual de stat, prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă se pot elibera doar de către organizațiile care au încheiat un protocol de colaborare cu inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București sau care au prevăzută în statut posibilitatea de a elibera recomandări privind apartenența la etnia romă.

(3) Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații romi la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

(4)Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie romă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ.

 

Art. 9

(1) Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

(2) Cetățenii ucraineni cu statut de elevi pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

(3) Procedura de înscriere în clasa a IX -a a candidaților menționați la alin. (1) și (2), precum și lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea elevilor menționați la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației, până la data de 17 februarie 2023.

 

Art. 10

În procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se realizează în unitatea de învățământ în format fizic sau prin mijloace electronice de comunicare, telefon, e-mail, videoconferință online. Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

 

Art. 11

(1) În perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, comisiile de admitere județene/a municipiului București rezolvă situațiile speciale constând în: situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu.

(2) Nu se va depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă și se va respecta, în toate cazurile, ca media de admitere a candidaților aflați în cazuri speciale să fie mai mare sau cel puțin egală cu media de admitere a ultimului admis.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, candidații gemeni se pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis, la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situația în care, prin redistribuirea candidaților gemeni, se depășește numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 12

(1) La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate, dacă este cazul, și certificatul de naștere se depun în copie, fiind certificate conform cu originalul, pe baza documentelor originale prezentate de candidat, de către membrul/membrii comisiei de admitere de la nivelul unității de învățământ.

(2) Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învățământ profesional și de învățământ dual din partea unor candidați din seria curentă, precum și din partea unor candidați din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, inspectoratul școlar, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 21 august 2023 – până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform art. 10-12 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, respectiv art. 10-12 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017.

 

Art. 13

(1) În etapele procesului de admitere în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024, care presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată, respectiv coduri individuale.

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

(3) Ștergerea, pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare, a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Informațiile în format letric de la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare se păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

Organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024 (OME nr. 5439/2022) was last modified: octombrie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.