Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 (Ordinul nr. 2396/2014/103)

17 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3513

Despre

  • M. Of. nr. 83 din 30 ianuarie 2015
  • Ordinul nr. 2396/2014/103
  • Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014

În M. Of. nr. 83 din 30 ianuarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 2396/2014/103 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plății restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului, precum și a instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. II – IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului (M. Of. nr. 700 din 24 septembrie 2014).

Vom prezenta, în continuare, conținutul Procedurii de efectuare a plății restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014:

Procedura de efectuare a plății restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014

 Art. 1 stabilește faptul că prevederile Legii nr. 126/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului, denumită în continuare lege, sunt aplicabile persoanelor cu drepturi de indemnizație pentru creșterea copilului/stimulent/stimulent de inserție, acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (M. Of. nr. 33 din 17 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, sau a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu modif. și compl. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011 (M. Of. nr. 452 din 28 iunie 2011), stabilite până la data de 27 septembrie 2014, data intrării în vigoare a legii, denumite în continuare persoane debitoare.

Art. 2 prevede: Conform prevederilor art. III [Alin. (1) „Debitele cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului/stimulent/stimulent de inserție acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau a O.U.G. nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenție de către acesta a unor documente despre care cunoștea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității sau nedeclararea unor informații nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor art. II”. Alin. (2): „Debitele prevăzute la alin. (1) se recuperează integral de la persoanele care au încasat necuvenit drepturile, inclusiv sumele reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate”] din lege nu fac obiectul scutirii la plată și/sau restituirii debitele care, după caz:

a) sunt contestate prin acțiune în instanță și aflate în pronunțare;

b) sunt contestate prin acțiune în instanță și pentru care instanța s-a pronunțat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

c) sunt stabilite ca urmare a corectării veniturilor care au stat la baza stabilirii dreptului, fie din cauza completării incorecte de către angajator a adeverinței de venituri, fie din cauza diferențelor de venit în condițiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modif. și compl. ult.).

Potrivit art. 3, în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) [„Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizație pentru creșterea copilului/stimulent/stimulent de inserție, în baza O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau a O.U.G. nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se scutesc de la plată”] din lege sunt scutite de la plată persoanele debitoare care se află în una dintre următoarele situații:

a) au debite deja constituite și o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate sau acestea au fost recuperate integral până la data de 27 septembrie 2014;

b) au debite deja constituite și sumele nu au fost recuperate;

c) au dreptul de indemnizație pentru creșterea copilului/stimulent/stimulent de inserție stabilit până la data de 27 septembrie 2014, iar debitele se constituie ulterior acestei date.

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Scutirea la plată a debitelor se face pe bază de cerere care cuprinde și declarația pe propria răspundere a persoanei debitoare înregistrată la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Pentru persoanele minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, cererea prevăzută la alin. (1) se completează și se depune de reprezentantul legal al acesteia.

(3) În cazul persoanelor debitoare prevăzute la art. 3[1] lit. a) și b) și pentru care începând cu luna decembrie sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, agențiile teritoriale vor proceda la calculul de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, urmând ca la depunerea cererii să se scutească de la plata debitelor suma integrală incluzând dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere.

(4) În situația persoanelor prevăzute la art. 3 lit. c) cererea se va depune în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei de debit.

(5) În situația în care termenul prevăzut la alin. (4) se depășește, agențiile teritoriale vor proceda la calculul de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere în condițiile O.U.G. nr. 44/2014, urmând ca la depunerea cererii să se scutească de la plata debitelor suma integrală incluzând dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere”.

Art. 5 are următorul conținut:

Monitor Dosare

„(1) În cazul persoanelor debitoare ale căror debite au fost transmise în vederea recuperării către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, agențiile teritoriale vor solicita acestor instituții, în termen de maximum 5 zile de la încheierea protocolului de colaborare prevăzut la alin. (3), comunicarea sumelor recuperate pentru fiecare persoană debitoare a indemnizației pentru creșterea copilului/stimulent/stimulent de inserție.

(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor transmite, în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării, situația nominală a persoanelor debitoare și sumele recuperate de la acestea în perioada 1 ianuarie 2011 – 27 septembrie 2014.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2) Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială vor stabili procedurile de comunicare a informațiilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin prin protocol de colaborare”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) După înregistrarea cererii, agenția teritorială verifică dacă persoana debitoare se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 lit. a) și b) în vederea stabilirii dreptului la scutirea la plată a debitelor.

(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, directorul executiv al agenției teritoriale emite decizia de scutire la plată sau, după caz, comunicarea de respingere a cererii de scutire la plată.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică în termen de 15 zile de la emiterea acesteia atât persoanei debitoare, cât și, după caz, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în vederea scăderii din evidența fiscală”.

Potrivit art. 7, persoanele debitoare prevăzute la art. 3 lit. a) beneficiază de restituirea sumelor pe care acestea le-au achitat începând cu 1 ianuarie 2011.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 7 se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, pe baza cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), și se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2019, în 5 tranșe anuale egale, și se achită persoanei debitoare sau reprezentantului legal al acesteia.

(2) Pentru persoanele care beneficiază de restituirea sumelor achitate decizia este cea prevăzută la art. 6 alin. (2) și aceasta va cuprinde suma de restituit, precum și cuantumul celor 5 tranșe anuale.

(3) Stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se face pe baza informațiilor din bazele de date proprii, precum și pe baza informațiilor furnizate de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice”.

 Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 7 se efectuează de către agențiile teritoriale, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an.

(2) Sumele necesare restituirii debitelor recuperate se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și se achită de la titlul de cheltuieli la care se încadrează drepturile de indemnizație pentru creșterea copiilor/stimulent/stimulent de inserție”.

Potrivit art. 10, în situația în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la 5, fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea persoanei debitoare, urmând ca în ultima tranșă să se facă regularizarea.

Conform art. 11, în funcție de luna și anul înregistrării cererii prevăzute la art. 8 alin. (1), agenția teritorială va achita mai multe tranșe cumulate, fără a depăși data de 31 decembrie 2019.

Potrivit art. 12, în situația în care cererea prevăzută la art. 4 alin. (1), respectiv la art. 8 alin. (1) nu a fost înregistrată la agențiile teritoriale până la data de 31 decembrie 2019, persoanelor debitoare le sunt aplicabile prevederile art. IV alin. (2) [Alin. (2): „În situația în care cererea prevăzută la alin. (1) nu a fost înregistrată la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, recuperarea debitelor se va efectua potrivit prevederilor O.U.G. nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, iar sumele recuperate nu se restituie”. Alin. (1): „În vederea scutirii la plată și/sau restituirii sumelor recuperate potrivit prevederilor art. II, persoanele în sarcina cărora s-au stabilit debite se vor adresa cu cerere scrisă agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, însoțită de declarația pe propria răspundere că toate documentele prezentate în vederea stabilirii dreptului de indemnizație pentru creșterea copilului/ stimulent/stimulent de inserție acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau a O.U.G. nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost solicitate organelor competente”] din lege.

Potrivit art. 13, modelul deciziei prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) se stabilește de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și va conține cel puțin următoarele elemente:

a) temeiul legal al scutirii la plată și/sau restituirii, prevăzut de lege;

b) datele de identificare ale persoanei debitoare;

c) suma supusă scutirii la plată și/sau restituirii;

d) perioada în care se va efectua restituirea sumelor, după caz.

Art. 14 stabilește următoarele:

„(1) Prevederile art. 1 – 10 sunt aplicabile corespunzător și persoanelor debitoare cuprinse în categoriile de personal care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) Persoanele debitoare cuprinse în categoriile de personal care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru scutirea la plată a debitelor și/sau restituirea sumelor plătite, se adresează structurilor organizate potrivit normelor interne aprobate în condițiile art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 111/2010, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Potrivit art. 15, împotriva deciziei prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) pot fi formulate contestații care se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Alte prevederi ale Ordinului nr. 2396/2014/103

Potrivit art. 2 din Ordinul nr. 2396/2014/103, următoarele instituții vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin:

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice;

– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București;

– Direcția generală asistență socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


[1] Rectificare (M. Of. nr. 111 din 11 februarie 2015).

Procedura de efectuare a plății restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 (Ordinul nr. 2396/2014/103) was last modified: februarie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter