Aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii (OMMJS nr. 489/2018)

29 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 897

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMMJS nr. 489/2018
(M. Of. nr. 77 din 26 ianuarie 2018)
Se aprobă procedura și condițiile în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 77 din 26 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale (OMMJS) nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

 

Art. 1 din OMMJS nr. 489/2018

Art. 1 prevede faptul că se aprobă modelul contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. 2 din OMMJS nr. 489/2018

Art. 2 dispune că modelul contractului de asigurare socială, aprobat prin respectivul ordin, se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

Art. 3 din OMMJS nr. 489/2018

Art. 3 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare (M. Of. nr. 35 din 14 ianuarie 2011).

 

Art. 4 din OMMJS nr. 489/2018

Potrivit art. 4, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Redăm mai jos conținutul anexelor la OMMJS nr. 489/2018.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Anexa nr. 1 la OMMJS nr. 489/2018

 

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

Încheiat între Casa Teritorială de Pensii . . . . . . . . . ., denumită în continuare “Casa”, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,

și: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

în calitate de asigurat,

posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

actul de identitate: . . . . . . . . . . Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|

Adresa:

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,

oficiul poștal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,

județul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,

telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii reglementat prin Legea nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă sau pentru completarea venitului asigurat care va fi utilizat la calculul acesteia.

2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.

3. Condiții de asigurare:

3.1. Venitul asigurat este de*: |_|_|_|_| lei (în cifre)


* Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3.2. Cota contribuției de asigurări sociale este de: |_|_|,|_|_|%.

3.3. Cuantumul contribuției de asigurări sociale este de: |_|_|_|_|_|

3.4. Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.5. Plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentului contract, se face lunar în numerar de către asigurat sau în numele asiguratului de către orice altă persoană, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Termenul de achitare a contribuției este:

[ ] lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata se poate face și anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).

4. Obligațiile Casei:

4.1. valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială și a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale conform prezentului contract;

4.2. certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract;

4.3. notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege, ca urmare a modificării, prin act normativ, a nivelului câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

4.4. în cazul neplății contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract, Casa calculează dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4.5. [acordarea ajutorului de deces prevăzut la art. 125 și 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

5. Obligațiile asiguratului:

5.1. achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract;

5.2. achitarea de dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract;

5.3. înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract;

5.4. să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul stabilit de aceasta.

6. Clauze:

6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere, dacă este cazul.

6.2. În situația rezilierii contractului, contribuția de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

6.3. Calitatea de asigurat se redobândește după încheierea unui nou contract de asigurare socială.

6.4 Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din inițiativa asiguratului.

6.5. Contractul de asigurare socială se reziliază, din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. În acest caz, rezilierea se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.

6.6. În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

6.7. Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract, cu excepția situației de la pct. 4.3, se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în condițiile anterioare, cu excepția situației în care se solicită rezilierea lui.

7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența secțiilor de asigurări sociale, completurilor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel sau, după caz, se soluționează de instanțele competente potrivit legii.

Semnătura asiguratului,
. . . . . . . . . .
Semnătura asigurătorului,
. . . . . . . . . .

 

Anexa nr. 2 la OMMJS nr. 489/2018

 

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII . . . . . . . . . .

ACT ADIȚIONAL
Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .

Pentru asiguratul:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Codul numeric personal: . . . . . . . . . .

Începând cu data de: zi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., an . . . . . . . . . .

în Contractul de asigurare socială nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . .,

luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .

intervin următoarele modificări: . . . . . . . . . .

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnătura asiguratului,
. . . . . . . . . .
Semnătura asigurătorului,
. . . . . . . . . .
Aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii (OMMJS nr. 489/2018) was last modified: ianuarie 28th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter