Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor (Ordinul IGSU nr. 159/I.G./2015)

12 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4373

Despre

  • M. Of. nr. 600 din 10 august 2015
  • Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (Ordinul IGSU) nr. 159/I.G./2015

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul IGSU nr. 159/I.G./2015 (M. Of. nr. 600 din 10 august 2015)Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilorCap. I („Scop, referințe normative, definiții”)
Cap. II („Planificarea, pregătirea și desfășurarea auditului de supraveghere”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 600 din 10 august 2015, s-a publicat Ordinul inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (Ordinul IGSU) nr. 159/I.G./2015 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 

Cap. I („Scop, referințe normative, definiții”)

Potrivit art. 1, procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare procedură, reglementează modul de planificare, pregătire și desfășurare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Conform art. 2, respectiva procedură se aplică de către reprezentanții Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București – Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situații de urgență, prin auditorii desemnați pentru efectuarea auditului de supraveghere a persoanelor autorizate, pentru următoarele lucrări:

a) proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

b) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

c) proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;

d) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

e) termoprotecție cu vopsele termospumante;

f) termoprotecție cu produse de torcretare;

g) ignifugarea materialelor combustibile;

h) întreținerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;

i) verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

j) proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;

k) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) audit de supraveghere – domeniu specific al activității de prevenire a situațiilor de urgență, prin care se verifică menținerea condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și modul de efectuare a lucrărilor;

b) auditori – specialiști nominalizați din partea inspectoratelor pentru situații de urgență pentru efectuarea auditului de supraveghere, care au urmat o pregătire specifică la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și care se regăsesc în lista auditorilor aprobată de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

c) beneficiar – persoană fizică sau juridică pentru care, în temeiul unui contract, se efectuează anumite lucrări sau căreia i se prestează anumite servicii de către persoana autorizată;

d) persoană autorizată – persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială care deține autorizație pentru efectuarea anumitor categorii de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(2) Definițiile termenilor și expresiilor prevăzute la art. 2 din Metodologia de autorizare a “persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare metodologia de autorizare, sunt aplicabile în cuprinsul prezentei proceduri”.

Cap. II („Planificarea, pregătirea și desfășurarea auditului de supraveghere”)

Potrivit art. 4, stabilirea ordinii de auditare a persoanelor autorizate se face ținând seama, cu prioritate, de ordinea cronologică a datei emiterii autorizațiilor, astfel încât să fie respectate prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din metodologia de autorizare.

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) Fiecare inspectorat pentru situații de urgență cuprinde în Planificarea anuală a activităților de prevenire și activitatea de audit de supraveghere a persoanelor care desfășoară activități în domeniul de reglementare, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 89/2013.

(2) Persoanele autorizate sunt planificate nominal, precizându-se trimestrul în care vor fi auditate”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) În funcție de Planificarea anuală a activităților de prevenire aprobată de către inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență, auditorul întocmește și supune spre aprobare inspectorului-șef adresa de înștiințare a persoanei autorizate ce urmează să fie auditată, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din metodologia de autorizare.

(2) Adresa de înștiințare se comunică persoanei autorizate, cu confirmare de primire.

(3) Confirmare de primire poate fi răspunsul primit la adresa de înștiințare transmisă prin fax sau e mail, semnătura de primire pe exemplarul 2 la transmiterea directă a adresei sau confirmarea de la scrisoarea recomandată”.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Prin adresa de înștiințare se solicită de la persoana autorizată:

a) comunicarea în scris, către inspectoratul pentru situații de urgență, anterior datei de efectuare a auditului, a confirmării de luare la cunoștință despre acesta;

b) precizarea numelui, prenumelui și a datelor de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite care trebuie să prezinte toate documentele necesare și mijloacele tehnice din dotare, să furnizeze toate datele și informațiile de interes și să însoțească efectiv persoana ori, după caz, persoanele angrenate în desfășurarea auditului de supraveghere la verificarea în teren a lucrărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare;

c) asigurarea prezenței, pe perioada efectuării auditului, și a personalului de specialitate (cel puțin o persoană).

(2) În partea finală a adresei se va consemna faptul că, în cazul necomunicării datelor solicitate în termenul indicat, se va proceda la efectuarea auditului de supraveghere inopinat.

(3) Modelul adresei de înștiințare este prevăzut în anexa nr. 1”.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre situațiile în care se poate efectua audit de supraveghere inopinat, conform prevederilor art. 10 alin. (3) din metodologia de autorizare, persoana autorizată nu se mai înștiințează.

(2) La prezentarea la sediul persoanei ce urmează a fi auditată, auditorul solicită emiterea pe loc a unui înscris, semnat și ștampilat, din care să rezulte datele menționate la art. 7 alin. (1) lit. b)”.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Auditorul consemnează în registrul unic de control al persoanei autorizate:

a) înainte de începerea activității propriu-zise de audit, elementele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

b) după încheierea auditului de supraveghere, elementele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 252/2003.

(2) Auditorul nu consemnează niciun fel de date în registrele unice de control ale beneficiarilor lucrărilor verificate în teren”.

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Auditorul însoțit de reprezentantul legal/ persoana împuternicită, comunicat/ă în scris potrivit art. 7 alin. (1) lit. b), respectiv art. 8 alin. (2), procedează la auditarea persoanei autorizate, având în vedere respectarea tuturor punctelor precizate în anexa nr. 8 la metodologia de autorizare, consemnând aspectele privind:

a) numele, prenumele și funcția/funcțiile persoanei/ persoanelor desemnată/desemnate din partea persoanei autorizate;

b) datele de identificare a persoanei autorizate;

c) domeniul de autorizare, numărul și data emiterii autorizației;

d) încadrarea cu personal de specialitate care deține certificate de competență profesională pentru ocupațiile specifice prevăzute în anexa nr. 3 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare, avându-se în vedere ca, prin prezentarea certificatelor de competență profesională, persoanele autorizate să facă dovada că personalul de specialitate acoperă toate unitățile de competență specifice domeniului de autorizare (suplimentele descriptive care însoțesc certificatele de absolvire conțin toate unitățile de competență specifice conform standardului ocupațional aprobat pentru fiecare ocupație);

e) respectarea cerințelor legale în ceea ce privește personalul de specialitate, prin solicitarea de documente justificative în acest sens, inclusiv prin accesarea, de către persoana autorizată, a aplicațiilor informatice de gestiune a REGES (Registrul generat de evidență a salariaților) ori ReviSal;

f) dotarea cu mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare, inclusiv documentele de proveniență ale acestora;

g) existența buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/ atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare (se precizează mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele și data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilită pentru etalonare prin corelare cu datele de la lit. h);

h) existența unor documente semnate și ștampilate din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare etc.);

i) existența unei proceduri de lucru specifice domeniului pentru care persoana este autorizată, semnată și ștampilată, urmărindu-se respectarea structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 5 la metodologia de autorizare, sau, atunci când există un sistem de management al calității pe domeniul pentru care persoana este autorizată, existența procedurii de lucru aferentă;

j) existența și ținerea la zi a registrului de evidență a lucrărilor, întocmit conform prevederilor anexelor nr. 12-16 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare;

k) constatările la sediul persoanei auditate, pentru cel puțin 3 (trei) dintre lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pe baza înscrisurilor din registrul de evidență a lucrărilor;

l) constatările la beneficiar pentru lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pentru verificare, cu respectarea prevederilor art. 12 și 13.

(2) Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

b) memoriul tehnic cu descrierea instalației;

c) schema-bloc a instalației și planurile de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50 sau 1:100;

d) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;

e) respectarea procedurii de lucru specifice.

(3) Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor interioare de limitare și stingere a incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

b) memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz;

c) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și de acționare a instalației etc., după caz;

d) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;

e) respectarea procedurii de lucru specifice.

(4) Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

b) memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;

c) planul de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200;

d) schemele electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

e) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;

f) respectarea procedurii de lucru specifice.

(5) Pentru lucrări de proiectare a rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

b) memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;

c) planul de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate și căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor;

d) schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

e) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;

f) respectarea procedurii de lucru specifice.

(6) Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

b) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și soluția tehnică adoptată;

c) piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt planuri de nivel cu amplasarea elementelor componente ale instalației (guri, uși, ferestre, tubulaturi de introducere aer, guri, trape, ferestre, tubulaturi de evacuare a fumului, ventilatoare de introducere aer, ventilatoare de evacuare și dirijare a fumului), urmărind rezistența la foc a acestora după criterii specifice;

d) schema instalației, scheme electrice și funcționale, după caz;

e) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;

f) respectarea procedurii de lucru specifice.

(7) Pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

b) produsele ce intră în componența sistemului/instalației, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere delege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piață sau notificarea la Centrul Național pentru Securitate la incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;

c) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.

(8) Pentru lucrări de termoprotecție cu vopsele termospumante, respectiv termoprotecție cu produse de torcretare, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

b) produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;

c) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare date de producător, după caz;

d) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.

(9) Pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

b) produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;

c) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare date de producător, după caz;

d) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;

e) existența rapoartelor de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condițiile legii (se precizează numerele și data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea laboratorului acreditat, în condițiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea și adresa obiectivului).

(10) Pentru lucrări de întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

b) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;

c) produsele ce intră în componența instalațiilor speciale, precum și existența pentru acestea a documentelor care să ateste conformitatea, potrivit legii.

(11) Pentru lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) existența autorizației emise de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (se precizează numărul autorizației, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de volum, presiune și tipul de fluid autorizat);

b) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

c) mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

d) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare și utilizare a produselor date de producător;

e) respectarea procedurii de lucru specifice;

f) identificarea stingătoarelor de incendiu care fac obiectul lucrării;

g) agenții de stingere utilizați la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru aceștia a certificatului pentru introducerea pe piață sau a notificării la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;

h) corespondența dintre agenții de stingere aprovizionați și cei precizați în etichetele producătorilor de stingătoare reîncărcate, precum și asigurarea cantităților necesare pentru lucrările efectuate de către stocurile acestora;

i) utilizarea mijloacelor tehnice specifice, a agenților de stingere precizați pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și a pieselor de schimb conform modelului certificat.

(12) Pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) respectarea documentației tehnice de execuție a lucrării, dacă nu a fost emisă autorizație de securitate la incendiu pentru construcția în care este dispusă instalația respectivă sau chiar pentru aceasta, după caz; în cazul în care a fost emisă autorizație de securitate la incendiu se va verifica concordanța dintre documentația vizată spre neschimbare și situația din teren;

b) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

c) existența pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declarației de conformitate CE ori a certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piață sau notificarea la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;

d) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

e) integritatea și funcționarea sistemelor și instalațiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;

f) existența registrului de control al sistemului/instalației, în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea și întreținerea sistemului/instalației;

g) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

h) proces-verbal de verificare – constatare a calității lucrărilor, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.

(13) Pentru lucrări de termoprotecție cu vopsele termospumante, termoprotecție cu produse de torcretare, respectiv ignifugare a materialelor combustibile, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

b) punerea la dispoziția beneficiarului a copiilor de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declarației de conformitate CE ori a certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;

c) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

d) respectarea condițiilor de lucru și a celor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare și aplicare a produselor date de producător, după caz;

e) calitatea aplicărilor, prin verificare vizuală și/sau cu ajutorul mijloacelor de măsurare specifice, prin sondaj;

f) existența deteriorărilor stratului de vopsea termospumantă/produs de torcretare/produs de ignifugare;

g) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

h) procesul-verbal de lucrări ascunse, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.

(14) Pentru lucrări de întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

b) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

c) integritatea și funcționarea sistemelor și instalațiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;

d) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate.

(15) Pentru lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) existența și integritatea elementelor componente ale stingătorului de incendiu, vizual;

b) existența și informațiile înscrise pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, respectiv informațiile privind intervențiile (reparații, reîncărcări) efectuate asupra acestuia”.

Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor (Ordinul IGSU nr. 159/I.G./2015) was last modified: august 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter