Aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora (OPANAF nr. 675/2018)

27 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1063

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 675/2018
(M. Of. nr. 257 din 23 martie 2018)
Se aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 257 din 23 martie 2018, a fost publicat OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 675/2018 prevede faptul că se aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt:

a) metoda sursei și utilizării fondului;

b) metoda fluxurilor de trezorerie;

c) metoda patrimoniului net.

Art. 2 din OPANAF nr. 675/2018 dispune faptul că Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Art. 3 din OPANAF nr. 675/2018 stabilește faptul că respectivul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 4 din OPANAF nr. 675/2018 prevede că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015).

Anexa la OPANAF nr. 675/2018 conține Metodele indirect de stabilire a veniturilor și procedura de aplicare a acestora având următoarea structură:

– Cap. I („Dispoziții comune”);

– Cap. II („Activități preliminare verificării situației fiscale personale”);

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Cap. III („Verificarea situației fiscale personale”).

 

 

Metodele indirect de stabilire a veniturilor și procedura de aplicare a acestora

 

Redăm în continuare conținutul respectivei anexe.

Cap. I („Dispoziții comune”) din Metodele indirect de stabilire a veniturilor și procedura de aplicare a acestor

Art. 1 prevede faptul că verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.

Verificarea situației fiscale personale se efectuează la persoanele fizice rezidente fiscal în România în perioada supusă verificării.

 

Cap. II („Activități preliminare verificării situației fiscale personale”) din Metodele indirect de stabilire a veniturilor și procedura de aplicare a acestor

 

Art. 2 dispune faptul că pentru verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice, organele fiscale efectuează următoarele activități preliminare:

a) analiza de risc;

b) selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Secț. 1 („Analiza de risc”)

Art. 3 stabilește faptul că analiza de risc este efectuată de organul fiscal pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale.

Analiza de risc se efectuează pentru cazuri punctuale, astfel:

a) rezultate din controale fiscale;

b) identificate ca urmare a unor sesizări primite de la alte instituții ori autorități publice, precum și de la alte entități sau persoane fizice ori juridice.

În art. 4 se dispune că analiza de risc constă în următoarele activități:

a) identificarea riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

b) evaluarea riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

c) gestionarea riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Art. 5 prevede că activitatea de identificare a riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) stabilirea surselor de date;

b) culegerea datelor deținute de alte entități;

c) formalizarea datelor în structura necesară analizei;

d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potențial risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Conform art. 6, stabilirea surselor de date se realizează prin:

a) evaluarea datelor deținute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice și stabilirea necesarului de date care trebuie obținute în vederea identificării riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deținute de autorități publice și de alte entități, necesare determinării riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Potrivit art. 7, culegerea datelor deținute de alte entități se realizează prin următoarele modalități:

a) acces la bazele de date, în temeiul protocoalelor sau al acordurilor de colaborare și schimb de informații încheiate, în condițiile legii, între organele fiscale și entitățile deținătoare;

b) valorificarea informațiilor primite de la autorități judiciare sau de la alte autorități publice naționale ori internaționale sau organizații care dețin informații în legătură cu situația fiscală personală a contribuabilului;

c) valorificarea informațiilor primite ca urmare a sesizărilor de la alte entități sau persoane fizice ori juridice;

d) valorificarea informațiilor obținute de organele fiscale din surse deschise accesului public;

e) valorificarea informațiilor rezultate din controale fiscale.

Art. 8 dispune că formalizarea datelor în structura necesară analizei se efectuează asupra:

a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor autorități publice, interne și externe, la care Agenția Națională de Administrare Fiscală are acces;

b) datelor și informațiilor punctuale, deținute sau obținute conform art. 7.

Art. 9 prevede că în scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potențial risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile se vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali și patrimoniali privind persoanele fizice:

a) veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori;

b) creșterile sau descreșterile elementelor patrimoniale ale persoanei fizice;

c) cheltuielile personale efectuate;

d) fluxurile de trezorerie.

Pe baza indicatorilor fiscali și patrimoniali se determină atât veniturile estimate ca fiind realizate, cât și veniturile declarate ale persoanei fizice în perioada analizată.

Datele și informațiile utilizate pentru indicatorii fiscali și patrimoniali prevăzuți mai sus sunt cele obținute conform art. 7.

Art. 10 dispune că activitatea de evaluare a riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile constă în:

a) calcularea diferenței între valoarea veniturilor estimate ale persoanei fizice, în perioada impozabilă analizată, identificate pe baza datelor disponibile în cadrul analizei de risc, și veniturile declarate ale persoanei fizice, în aceeași perioadă;

b) verificarea încadrării diferențelor stabilite conform lit. a) în limita prevăzută la art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Art. 11 stabilește faptul că activitatea de gestionare a riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile se realizează prin:

a) procesarea și elaborarea listei persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, având în vedere valoarea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile stabilită potrivit prevederilor art. 10, în ordine descrescătoare. Dacă din informațiile deținute, organul fiscal identifică existența în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soț/soție, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se poate face concomitent și pentru aceste persoane;

c) elaborarea de propuneri privind punerea în aplicare a altor măsuri de asigurare a conformării fiscale pe baza riscurilor identificate.

Secț. a 2-a („Selectarea persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale”)

Art. 12 prevede că selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale este efectuată de către organul fiscal competent.

Art. 13 dispune că selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale se face din lista persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în ordine descrescătoare a nivelului riscului și în funcție de capacitatea de efectuare a verificărilor.

În situațiile în care, în cadrul analizelor de risc efectuate în cazurile prevăzute la art. 3 lit. a), se stabilește un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, persoanele fizice pot fi selectate pentru verificarea situației fiscale personale.

Prin propunere motivată, programul de activitate se poate suplimenta cu până la 10% din capacitatea de efectuare a verificărilor situației fiscale personale, cu acțiuni cu impact semnificativ în conformarea fiscală generală sau cu acțiuni selectate pe criterii aleatorii stabilite și aprobate anterior selectării, la alte persoane fizice identificate cu risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Codul de procedură fiscală

„Art. 138 („Executorii fiscali”)
(2) Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activități preliminare:
a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituții ori autorități publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă. Diferența este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori este o diferență mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei

(…)
(5) Înaintea desfășurării verificării situației fiscale personale, organul fiscal central are obligația să înștiințeze, în scris, persoana fizică supusă verificării în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de verificare
(…)
(17) Verificarea situației fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit și pentru fiecare perioadă impozabilă”.

 

Cap. III („Verificarea situației fiscale personale”) din Metodele indirect de stabilire a veniturilor și procedura de aplicare a acestor

 

Secț. 1 („Dispoziții generale”)

Art. 14 stabilește faptul că verificarea situației fiscale personale constă în examinarea drepturilor și obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală a persoanei fizice pe perioada verificată, în scopul stabilirii veniturilor obținute și a regimului fiscal aplicabil.

Art. 15 dispune că verificarea situației fiscale personale se efectuează cu colaborarea persoanei fizice verificate.

În acest sens organul fiscal comunică avizul de verificare.

Art. 16 prevede că avizul de verificare cuprinde elementele prevăzute de art. 141 din Codul de procedură fiscală, precum și alte informații relevante pentru verificare.

Art. 17 stabilește faptul că avizul de verificare se comunică persoanei fizice în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării prevăzută în acesta.

Art. 18 prevede că în cazul refacerii verificării ca urmare a unei dispoziții cuprinse în decizia de soluționare a contestației, se comunică persoanei fizice un aviz de verificare care va cuprinde elementele prevăzute la art. 141 din Codul de procedură fiscală, cu excepția celor prevăzute la art. 141 alin. (1) lit. f).

Avizul prevăzut anterior se comunică înainte de data începerii acțiunii de verificare înscrisă în acesta.

Art. 19 dispune că în situația în care persoana fizică nu se prezintă la data începerii la locul de desfășurare a verificării, organul fiscal consemnează acest fapt într-un proces-verbal în care constată și începerea verificării situației fiscale personale. Procesul-verbal se comunică persoanei fizice verificate.

La data începerii verificării situației fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri, organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimația și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.

Aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (OPANAF nr. 675/2018) was last modified: martie 27th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter