Normele metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale (OMSI nr. 354/2015)

21 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1048

Despre

  • M. Of. nr. 512 din 9 iulie 2015
  • OMSI nr. 354/2015
  • Normele metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMSI nr. 354/2015
(M. Of. nr. 512 din 9 iulie 2015)
Normele metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității aparatelor cu cerințele esențialeCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Desemnarea organismelor de evaluare a conformității”)
Cap. III („Obligațiile organismelor de evaluare a conformității”)

 

În M. Of. nr. 512 din 9 iulie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului pentru societatea informațională (OMSI) nr. 354/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității aparatelor cu cerințele esențiale.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivelor norme:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectivele norme metodologice au drept obiect stabilirea procedurii de notificare, evaluare, desemnare și monitorizare a organismelor care pot realiza evaluarea conformității aparatelor în domeniile compatibilității electromagnetice și echipamentelor radio.

Art. 2 la primul alineat explică semnificația următorilor termeni:

a) acreditare – are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, denumit în continuare Regulament;

b) cerințe esențiale – setul de cerințe stabilite prin:

– H.G. nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică;

– H.G. nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora;

c) desemnare – procedura prin care Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI), în calitate de autoritate de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, confirmă că un organism de certificare satisface condițiile prevăzute de legislația relevantă pentru aplicarea procedurilor adecvate de evaluare a conformității;

d) organism național de acreditare – are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

e) evaluarea conformității – are semnificația care i s-a atribuit prin Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, denumită în continuarea Decizia;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

f) organism de evaluare a conformității – are semnificația care i s-a atribuit prin Decizie.

De asemenea, la cel de-al doilea alineat se prevede faptul că în cuprinsul respectivelor norme metodologice sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute de O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 57/2015, precum și H.G. nr. 130/2015.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Organismele de evaluare a conformității, desemnate în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt supuse normelor și principiilor din cadrul O.G. nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Suplimentar prevederilor alin. (1), organismele de evaluare a conformității sunt ținute să respecte și un mod specific de evaluare a competenței, în vederea desemnării”.

Cap. II („Desemnarea organismelor de evaluare a conformității”)

Potrivit art. 4, în vederea acordării calității de organism de evaluare a conformității, persoanele interesate trebuie:

a) să îndeplinească criteriile minime prevăzute în:

(i) anexa nr. VI din H.G. nr. 57/2015;

(ii) anexa nr. VI din H.G. nr. 130/2015;

b) să depună toate documentele solicitate în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice la termenele și în forma cerută;

c) să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că desemnarea națională a organismului de evaluare a conformității aparatelor cu cerințele esențiale stabilite în anexa nr. 1 la H.G. nr. 57/2015 și/sau art. 6 din H.G. nr. 130/2015 se realizează de către comisia de evaluare.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informațională și se publică pe pagina de internet a MSI.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Pentru acordarea calității de organism de evaluare a conformității, persoana interesată va depune o cerere de evaluare. Conținutul cererii de evaluare se publică pe pagina de internet a MSI.

(2) Cererea de evaluare va fi însoțită de următoarele:

a) documente de înființare [spre exemplu: actul constitutiv (contract de societate/statut), certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului, după caz], în copie;

b) o prezentare a activității, din care să rezulte experiența în domeniul compatibilității electromagnetice și/sau echipamentelor radio, după caz;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul național de acreditare, în copie;

d) raportul întocmit de organismul național de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformității, documentată și aplicată de către solicitant, și sistemul de management al calității, avându-se în vedere cerințele din H.G. nr. 57/2015 și/sau H.G. nr. 130/2015;

e) o declarație scrisă prin care solicitantul arată că este de acord ca organismul național de acreditare să pună la dispoziție comisiei de evaluare, la cerere, documente și informații în legătură cu acreditarea acestuia;

f) lista personalului angajat în activitățile din domeniul compatibilității electromagnetice și/sau echipamentelor radio, după caz (atribuțiile și responsabilitățile rezultate din fișa postului, competența și experiența profesională rezultate din curriculum vitae), inclusiv organigrama solicitantului;

g) referințe privind schema de evaluare care va fi aplicată de către organism în calitate de organism desemnat și notificat; schema de evaluare trebuie să facă referire la cerințele și la procedura pentru evaluarea conformității utilizată;

h) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; persoana interesată va dispune de politici și proceduri adecvate, care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea anumitor activități care au legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

j) modelul contractului de subcontractare a activităților, dacă este cazul;

k) o declarație a conducerii, din care rezultă că sunt însușite și documentate procedurile de evaluare a conformității pentru care se solicită desemnarea, prevăzute în H.G. nr. 57/2015 și/sau H.G. nr. 130/2015;

l) o declarație a conducerii, prin care aceasta se angajează că personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul compatibilității electromagnetice și/sau echipamentelor radio, după caz, păstrează confidențialitatea și secretul profesional cu privire la toate informațiile obținute;

m) un document care demonstrează independența conducerii și a personalului tehnic față de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de aparatele în cauză;

n) o declarație a conducerii, prin care se demonstrează siguranța față de orice risc de corupție și presiune a personalului organismului evaluat, care poate influența judecata sau rezultatele inspecțiilor, de către persoane sau grupuri de persoane cu interes asupra acestor rezultate;

o) lista laboratoarelor de încercări cu care colaborează în scopul realizării activității sale din domeniul compatibilității electromagnetice și/sau echipamentelor radio, după caz;

p) o prezentare din care să rezulte că solicitantul are mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare”.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Personalul solicitantului responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele:

a) o pregătire tehnică și profesională solidă, care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care s-a depus cererea de evaluare;

b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și ale autorității corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația europeană, precum și din H.G. nr. 57/2015 si/sau H.G. nr. 130/2015;

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte necesare pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(2) Solicitantul trebuie să demonstreze și să garanteze:

a) imparțialitatea personalului de conducere și a personalului angajat în activitățile din domeniul compatibilității electromagnetice și echipamentelor radio,

b) că remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări;

c) că în cazul subcontractării anumitor activități, subcontractantul său va respecta toate cerințele legate de confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activității prestate;

d) că nu este proiectant, producător, furnizor sau instalator de echipamente pentru care solicită desemnarea, operator de rețele sau furnizor de servicii de comunicații și nici mandatar al unuia dintre aceștia, nu participă direct la proiectarea, comercializarea și întreținerea aparatelor și nici nu reprezintă părțile angajate în aceste activități;

e) personalul său nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) și e) se aplică și serviciilor de consultanță”.

Art. 8 la primul alineat prevede faptul că în vederea acordării calității de organism de evaluare a conformității, MSI poate decide și inspectarea solicitantului.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că rezultatele inspecției efectuate sunt consemnate într-un raport de inspecție. Documentul va fi prezentat, spre semnare, reprezentantului solicitantului.

Art. 9 la primul alineat prevede faptul că MSI poate solicita precizări, documente și/sau informații suplimentare și/sau cu rol de clarificare, în vederea stabilirii sau clarificării situației de fapt pe baza căreia se determină calificarea solicitantului.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că în cazul prevăzut de anterior, MSI stabilește și un termen de prezentare a documentelor și/sau informațiilor solicitate.

Conform art. 10, În baza documentelor depuse, comisia de evaluare verifică îndeplinirea criteriilor minime stabilite prin legislația europeană aplicabilă și/sau prezentele norme metodologice, precum și capacitatea de îndeplinire a sarcinilor ce decurg din aplicarea procedurilor de evaluare a conformității aparatelor cu cerințele esențiale prevăzute de anexa nr. 1 la H.G. nr. 57/2015 și de art. 6 din H.G. nr. 130/2015.

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) În termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, a raportului de inspecție, dacă acesta a fost realizat, pe baza deciziei comisiei de evaluare, MSI eliberează certificatul de desemnare.

(2) Prin certificatul de desemnare se atestă că solicitantul satisface condițiile prevăzute de legislația relevantă pentru aplicarea procedurilor adecvate de evaluare a conformității”.

Art. 12 la primul alineat reglementează condițiile în care, pe baza deciziei comisiei de evaluare, MSI poate respinge, motivat, cererea depusă:

a) în situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile Stabilite prin art. 7 și în baza cărora este evaluată calificarea sa;

b) solicitantul nu depune toate documentele prevăzute în cadrul art. 6 ori documentele și/sau informațiile suplimentare solicitate.

De asemenea, la al doilea alineat prevede faptul că răspunsul MSI acordat în condițiile de mai sus se eliberează în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, și a raportului de inspecție, dacă acesta a fost realizat.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Ulterior desemnării în condițiile art. 11, MSI notifică organismul desemnat sau lista organismelor desemnate către Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin H.G. nr. 57/2015 și H.G. nr. 130/2015.

(2) Organismul desemnat în conformitate cu prezentele norme metodologice poate emite certificate de evaluare a conformității numai după ce MSI i-a confirmat notificarea sa și i-a transmis numărul de identificare ca organism notificat, alocat de către Comisia Europeană”.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) Ulterior desemnării, MSI poate decide efectuarea unor audituri de supraveghere.

(2) În situația în care se constată că un organism de evaluare a conformității nu mai îndeplinește condițiile în baza cărora a fost desemnat, o comisie numită prin ordin al autorității de notificare va consemna neconformitățile constatate și va stabili termenele de eliminare a acestora sau, după caz, va propune suspendarea desemnării pentru o perioadă determinată de timp, până la eliminarea neconformităților. Suspendarea se dispune prin ordin al autorității de notificare, la propunerea comisiei.

(3) În cazul în care organismul de evaluare a conformității nu elimină în termenul stabilit de MSI neconformitățile constatate, autoritatea de notificare, prin ordin, dispune retragerea calității de organism desemnat”.

Cap. III („Obligațiile organismelor de evaluare a conformității”)

Art. 15 reglementează obligațiile organismelor de evaluare a conformității, astfel:

a) să informeze, MSI, cu privire la orice modificare față de documentele care au stat la baza recunoașterii sale;

b) să pună la dispoziție comisiei de evaluare, la solicitarea acesteia, toate informațiile și datele privind respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de desemnare;

c) să informeze, ori de câte ori este nevoie, MSI și, după caz, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) cu privire la produsele depistate neconforme, ca urmare a activităților de evaluare a conformității pentru care a fost recunoscut;

d) să prezinte, la cererea MSI, copii de pe certificatele de conformitate, precum și de pe reclamațiile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informații privind modul de rezolvare a acestora;

e) să transmită MSI o copie a raportului de audit, în cel mult 10 zile de la efectuarea auditului de supraveghere.

Art. 16 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în H.G. nr. 57/2015 și/sau H.G. nr. 130/2015, după caz, ori în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat.

(2) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.

(3) În cazul în care producătorul nu ia măsurile corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz”.

Normele metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității aparatelor cu cerințele esențiale (OMSI nr. 354/2015) was last modified: iulie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter