Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între ANAF, UNNPR şi ANCPI (OMFP nr. 1489/2018)

8 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2336
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 1489/2018
(M. Of. nr. 205 din 7 martie 2018)
Se aprobă Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 205 din 7 martie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 1489/2018 prevede că se aprobă Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OMFP nr. 1489/2018 dispune că prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

În accepțiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza schimbului de informații cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care face obiectul procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3 din OMFP nr. 1489/2018 stabilește faptul că Direcția generală de informații fiscale și Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, împreună cu Centrul Național pentru Informații Financiare, vor asigura gestionarea datelor și informațiilor obținute de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară potrivit respectivului ordin.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 4 din OMFP nr. 1489/2018 dispune că Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respoectivului ordin.

Art. 5 din OMFP nr. 1489/2018 prevede că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Redăm în continuare conținutul anexei din OMFP nr. 1489/2018, referitor la Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Art. 1 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 1 prevede faptul că respectiva procedură reglementează:

a) solicitarea de către notarul public a certificatului de atestare fiscală în cazul în care se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, precum și transmiterea de către organul fiscal central a certificatului de atestare fiscală;

b) transmiterea de către notarul public a copiei certificatului de moștenitor sau, după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, în cazul în care în masa succesorală nu sunt cuprinse bunuri imobile, dar sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare;

c) transmiterea de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, care are în subordine biroul de cadastru și publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară, a copiei certificatului de moștenitor sau, după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, împreună cu încheierea de intabulare a acestuia, în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse bunuri imobile, precum și obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare;

d) solicitarea de către organul fiscal central a informațiilor din registrele naționale notariale și transmiterea acestora de către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare CNARNN – Infonot.

 

Art. 2 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 2 dispune că în vederea transmiterii informațiilor, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se înscriu în sistemul informatic PatrimVen, potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu.

 

Art. 3 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 3 stabilește faptul că datele și informațiile furnizate de părți, conform respectivei proceduri, sunt confidențiale, se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor legale în vigoare.

 

Art. 4 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

În art. 4 se prevede faptul că ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 160 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, notarul public transmite o solicitare CNARNN – Infonot în scopul obținerii certificatului de atestare fiscală.

 

[Codul de procedură fiscală

Art. 160 („Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul”)

(…)
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligația de a solicita organului fiscal central și organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.
(3) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (2) nu se solicită în următoarele situații:
a) în cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut alocat codul numeric personal;
b) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de calitate de moștenitor.]

 

Solicitarea certificatului de atestare fiscală, denumit în continuare CAF, și emiterea acestuia se realizează prin mijloace electronice de comunicare.

Modelul formularului certificat de atestare fiscală este prevăzut în anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora.

Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop din cadrul CNARNN – Infonot, denumită în continuare expeditor, accesează platforma PatrimVen la adresa web https://epatrim.fiscnet.ro/ și descarcă formularul și completează informațiile, astfel cum sunt solicitate de aplicația informatică, completând următoarele informații:

A. Datele de identificare ale solicitantului:

a) Id solicitare;

b) Codul de identificare fiscală al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;

c) Denumirea „Uniunea Națională a Notarilor Publici din România”;

d) Tip de document – alege CAF;

e) Nr. operator de date cu caracter personal.

B. Datele de identificare ale contribuabilului pentru care se dorește CAF:

a) Nume și prenume;

b) Codul de identificare fiscală potrivit dispozițiilor art. 82 din Codul de procedură fiscală;

c) Se bifează căsuțele, dacă este cazul;

d) Motivul solicitării.

C. Datele de identificare ale expeditorului:

a) Nume;

b) Prenume;

c) Funcție.

Formularul prevăzut anterior se validează și se semnează electronic cu certificat, conform Procedurii privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen, prevăzută în anexa nr. 2 la OMFP nr. 2.632/2016.

Informațiile completate în formularul mai sus menționat sunt direcționate automat prin sistemul informatic către organul fiscal competent.

 

[Codul de procedură fiscală

Art. 82 („Obligația de înregistrare fiscală”)

(1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
(2) În scopul administrării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale, în cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscală este codul numeric personal.
(3) Prin excepție de la dispozițiile art. 18 alin. (1), pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și pentru persoanele juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.
(4) Au obligația depunerii declarației de înregistrare fiscală și persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) care au calitatea de angajator.
(5) Persoanele fizice care dețin cod numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit se înregistrează fiscal la data depunerii primei declarații fiscale.
(6) Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a) data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;
b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
c) data începerii activității pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerțului;
d) data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);
e) data obținerii primului venit, în cazul persoanelor fizice și juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanță în România.
(7) În scopul administrării creanțelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii. Procedura de înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.
(8) În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declarației de înregistrare fiscală, aceștia au obligația să indice sediul permanent desemnat potrivit dispozițiilor din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declarația de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.
Aplicare.
(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (7), atribuirea codului de identificare fiscală se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu excepția cazului în care înregistrarea fiscală se efectuează din oficiu.
(10) Declarația de înregistrare fiscală depusă potrivit prezentului articol trebuie însoțită de copii ale documentelor doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta.
(11) Data înregistrării fiscale este:
a) data depunerii declarației fiscale, în cazul contribuabililor prevăzuți la alin. (5);
b) data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri.]

 

Art. 5 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 5 dispune că în baza cererii primite pe această cale, organul fiscal eliberează CAF conform dispozițiilor OPANAF nr. 3.654/2015 și transpune CAF-ul, fără semnătură și ștampilă, într-un fișier electronic de tip pdf. Fișierul tip pdf se afișează în platforma PatrimVen, secțiunea „Mesaje”, și este disponibil o perioadă de 60 de zile.

După primirea solicitărilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., comunică CAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare, potrivit dispozițiilor art. 158 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

 

[Codul de procedură fiscală

Art. 158 („Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central”)

(…)
(5) Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat de persoana interesată, pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul certificatului de atestare fiscală eliberat pentru persoanele fizice care nu desfășoară activități economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil/plătitor, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.]

 

CAF-ul comunicat de A.N.A.F. prin platforma PatrimVen se semnează de către Ministerul Finanțelor Publice cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obținut de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

 

Art. 6 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Potrivit art. 6, utilizatorii platformei din cadrul CNARNN – Infonot au obligația să descarce mesajele ce conțin CAF-ul în format electronic și să le distribuie notarilor publici, conform solicitărilor făcute de aceștia.

În situația în care apar incidente în funcționarea sistemului informatic, persoana care le-a sesizat anunță imediat Centrul Național pentru Informații Financiare prin formularul de contact disponibil la adresa web https://www.anaf.ro/asistpublic/.

 

Art. 7 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 7 stabilește faptul că după încheierea procedurii succesorale, în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare și nu sunt cuprinse bunuri imobile, notarul public trebuie să transmită CNARNN – Infonot o copie a certificatului de moștenitor sau, după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală.
În termen de 30 de zile de la încheierea procedurii succesorale, CNARNN – Infonot transmite copia certificatului de moștenitor sau, după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală către A.N.A.F. prin mijloace electronice de comunicare.
Certificatul de moștenitor sau, după caz, certificatul de moștenitor suplimentar, certificatul de legatar sau certificatul de vacanță succesorală se transmite în format electronic, scanat sub forma unui fișier tip pdf.

 

Art. 8 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 8 prevede că A.N.A.F. poate solicita CNARNN – Infonot informații din registrele naționale notariale, în cazurile prevăzute de lege și cu respectarea condițiilor prevăzute de aceasta.

După primirea solicitării, CNARNN – Infonot transmite informațiile și documentele din registrele naționale notariale în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Solicitarea informațiilor din registrele naționale notariale și transmiterea acestora se realizează prin mijloace electronice de comunicare.

A.N.A.F. transmite CNARNN – Infonot informațiile cuprinse în lista debitorilor, persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante ulterior publicării acesteia pe site-ul A.N.A.F., în vederea înscrierii în Registrul Național Notarial de Evidență a Creditorilor Persoanelor Fizice și pentru formularea opoziției la partaj sau la donație, după caz.

Lista prevăzută anterior cuprinde mențiuni referitoare la formularea de către A.N.A.F. a opoziției la partajul dezbătut de persoanele fizice cuprinse în aceasta sau la donație, după caz.

 

Art. 9 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

Conform art. 9, în termen de 30 de zile de la înscrierea bunului în cartea funciară, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară transmite A.N.A.F., prin mijloace electronice de comunicare, certificatul de moștenitor sau, după caz, certificatul de moștenitor suplimentar, certificatul de legatar sau certificatul de vacanță succesorală, împreună cu încheierea de intabulare a acestuia, scanate sub forma unui fișier tip pdf.

 

Art. 10 din Procedura de stabilire a schimbului de informații

 

Art. 10 dispune că începând cu data de 1 ianuarie 2019, CAF-ul comunicat de A.N.A.F. prin platforma PatrimVen se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Procedura de stabilire a schimbului de informații între ANAF, UNNPR și ANCPI (OMFP nr. 1489/2018) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.